5 scénářů vývoje EU: Jaká bude Evropa v roce 2025?

Brusel 1. března 2017 Jak předeslal předseda Juncker v roce 2016 v projevu o stavu Unie, předložila dnes Evropská komise bílou knihu o budoucnosti Evropy. Tato bílá kniha je příspěvkem Komise k summitu, který se bude konat 25. března 2017 v Římě. Když se před 60. výročím EU ohlížíme zpět, vidíme sedm desetiletí života v míru a rozšířenou Unii s 500 miliony občanů, kteří žijí svobodně v jedné z nejbohatších ekonomik na světě. Zároveň se však musíme dívat dopředu, na to jak budeme utvářet vizi budoucnosti EU s 27 členskými státy. Bílá kniha popisuje hlavní výzvy a příležitosti pro Evropu v nadcházejícím desetiletí. Obsahuje pět scénářů, jak by se do roku 2025 mohla Unie vyvíjet v závislosti na tom, jak se rozhodne reagovat.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl: „Zakladatelé Evropské unie se před 60 lety rozhodli, že kontinent nespojí zbraněmi, ale silou práva. Můžeme být hrdí na to, čeho jsme od té doby dosáhli. Ani náš nejtemnější den v roce 2017 nebude zdaleka tak temný, jako byly dny našich předků na bojišti. Při příležitosti 60. výročí Římských smluv nastal čas, aby si sjednocená Evropa 27 členských států vytvořila vizi pro budoucnost. Nastal čas převzít vedení, sjednotit se a jednat společně a odhodlaně. Bílá kniha Komise představuje různé cesty, kterými se může jednotná EU s 27 členy rozhodnout vydat. Je začátkem procesu, nikoli jeho koncem, a já doufám, že nyní proběhnou otevřené a rozsáhlé diskuse. Forma bude pak následovat funkci. Budoucnost Evropy máme ve svých rukou.“

Bílá kniha zkoumá, jak se Evropa změní v příštím desetiletí. Zabývá se řadou témat od vlivu nových technologií na společnost a pracovní místa až po pochybnosti spojené s globalizací, bezpečnostní obavy a vzestup populismu. Objasňuje volbu, před kterou stojíme: buď se necháme těmito tendencemi smést, nebo je akceptujeme a využijeme nových příležitostí, které s sebou přinášejí. Obyvatelstvo a ekonomická síla Evropy se zmenšují, zatímco jiné části světa rostou. Do roku 2060 nebude obyvatelstvo žádného členského státu představovat ani 1 % světové populace, a to je pádný důvod, proč zůstat jednotní, abychom tak mohli více dosáhnout. Prosperita Evropy jako pozitivní globální síly bude nadále záviset na její otevřenosti a silných vazbách s jejími partnery.

Bílá kniha obsahuje pět scénářů, přičemž každý z nich stručně popisuje, jak by mohla vypadat Unie v roce 2025 v závislosti na tom, jaká rozhodnutí Evropa přijme (viz příloha). Tyto scénáře vycházejí z řady možností a jsou ilustrativní. Vzájemně se nevylučují, ani nejsou vyčerpávající.

 • Scénář 1: Pokračování v dosavadní praxi – EU27 se soustředí na plnění svého pozitivního reformního programu v duchu programu Komise Nový začátek pro Evropu z roku 2014 a Bratislavské deklarace schválené všemi 27 členskými státy v roce 2016. Do roku 2025 by to mohlo znamenat:
  • Evropané mohou jezdit automatizovanými a síťově propojenými auty, ale při překročení hranic mohou narážet na problémy z důvodu nevyřešených právních a technických překážek.
  • Evropané většinou cestují přes hranice, aniž by museli zastavovat kvůli kontrolám. Zesílené bezpečnostní kontroly znamenají, že na letiště nebo na nádraží je nutno se dostavit ve značném časovém předstihu.
 • Scénář 2: Pouze jednotný trh – EU27 je postupně přeorientována na jednotný trh, protože 27 členských států nedokáže ve stále více oblastech politiky najít společnou řeč. Do roku 2025 by to mohlo znamenat:
  • Překračování hranic v rámci služebních cest či cestovního ruchu se kvůli pravidelným kontrolám ztíží. Nalezení zaměstnání v zahraničí je těžší a není zaručen převod nároků na důchod do jiné země. Lidé, kteří onemocní v zahraničí, platí vysoké poplatky za zdravotní péči.
  • Evropané se zdráhají používat automatizovaná a síťově propojená auta, jelikož v této oblasti chybějí celoevropská pravidla a technické normy.
 • Scénář 3: Státy, které chtějí, dělají více – EU27 pokračuje jako dnes, ale umožňuje členským státům, které mají zájem, aby v konkrétních oblastech, jako je obrana, vnitřní bezpečnost nebo sociální záležitosti, dělaly společně více. Vytvoří se jedna nebo více „koalicí ochotných“. Do roku 2025 by to mohlo znamenat:
  • Patnáct členských států vytvoří sbor policistů a žalobců pro boj proti přeshraniční trestné činnosti. Bezpečnostní informace se vyměňují okamžitě, protože vnitrostátní databáze jsou plně propojeny.
  • Automatizovaná a síťově propojená auta se běžně používají ve dvanácti členských státech, které se dohodly na harmonizaci pravidel týkajících se odpovědnosti a technických norem.
 • Scénář 4: Dělat méně, zato efektivněji – EU27 se zaměřuje na vybrané oblasti politiky, jimiž se zabývá intenzivněji a jedná v nich rychleji, zatímco v oblastech, kde se řešení na úrovni EU nepovažuje za přínosné, je méně aktivní. Pozornost a omezené zdroje se soustřeďují na vybrané oblasti politiky. Do roku 2025 by to mohlo znamenat:
  • Evropský telekomunikační úřad bude mít pravomoc uvolňovat frekvence pro přeshraniční komunikační služby, např. pro potřeby automatizovaných a síťově propojených aut. Bude rovněž chránit práva uživatelů mobilních a internetových služeb všude v EU.
  • Nová evropská agentura pro boj proti terorismu napomáhá předcházet a bránit závažným útokům pomocí systematického sledování a označování podezřelých osob.
 • Scénář 5: Dělat mnohem více společně – Členské státy se rozhodnou, že budou sdílet více kompetencí, zdrojů a rozhodovacích pravomocí ve všech oblastech. Rozhodnutí jsou na evropské úrovni rychleji přijímána a neprodleně vymáhána. Do roku 2025 by to mohlo znamenat:
  • Evropané, kteří chtějí podat stížnost proti navrhovanému projektu větrných turbín financovanému z prostředků EU a plánovanému v jejich regionu, se nemohou dovolat odpovědných orgánů, neboť je jim řečeno, ať se obrátí na příslušné evropské orgány.
  • Automatizovaná a síťově propojená auta jezdí bez problémů po celé Evropě, protože existují jasná celoevropská pravidla. Řidiči se mohou spolehnout na agenturu EU, že bude dodržování těchto pravidel vymáhat.

 

Cesta kupředu

Bílá kniha je příspěvkem Evropské komise k římskému summitu, kde bude EU diskutovat o svých úspěších za uplynulých 60 let, ale také o své budoucnosti s 27 členy. Představuje počátek procesu, v jehož rámci 27 členských států EU rozhodne o budoucnosti své Unie. Na podporu tohoto procesu bude Evropská komise společně s Evropským parlamentem a zainteresovanými členskými státy pořádat v evropských městech a regionech řadu diskusí nazvaných „Budoucnost Evropy“.

Evropská komise k této diskusi přispěje v následujících měsících řadou diskusních dokumentů týkajících se:

 • rozvíjení sociálního rozměru Evropy,
 • prohlubování hospodářské a měnové unie na základě zprávy pěti předsedů z června 2015,
 • využití potenciálu globalizace,
 • budoucnosti evropské obrany,
 • budoucnosti financí EU.

Stejně jako bílá kniha nabídnou tyto diskusní dokumenty různé názory, návrhy, možnosti nebo scénáře pro Evropu v roce 2025, aniž by v této fázi představovaly konečná rozhodnutí.

Ještě než v prosinci 2017 na zasedání Evropské rady bude možnévyvodit první závěry, předseda Juncker tyto myšlenky dále rozvine ve svém projevu o stavu Unie v září 2017. Pomůže to rozhodnout o dalším postupu, který by měl být realizován před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2019.

Souvislosti

Před šedesáti lety se zakládající členové EU inspirovali snem o mírové společné budoucnosti a podpisem Římských smluv se vydali na ambiciózní cestu evropské integrace. Dohodli se, že budou své spory řešit u jednacího stolu, nikoli na bojišti. Evropa tak opustila svou bouřlivou minulost. Následovalo sedm desetiletí míru vedoucích ke vzniku Unie s 500 miliony občanů, kteří mají příležitosti a žijí svobodně v jedné z nejlépe prosperujících ekonomik světa.

Šedesáté výročí Římských smluv dne 25. března 2017 představuje významnou příležitost, kdy se mohou vedoucí představitelé 27 členských států EU zamyslet nad současným stavem našeho evropského projektu, popřemýšlet o jeho úspěších a silných stránkách, ale i oblastech, kde jsou možná další zlepšení, a prokázat společné odhodlání utvářet společně v Unii s 27 členy lepší budoucnost.

Jak oznámil předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie 14. září 2016, který přivítali vedoucí představitelé EU27 na bratislavském summitu dne 16. září 2016, Komise dnes s cílem zahájit diskusi před římským summitem předložila bílou knihu o budoucnosti EU.

Bílá kniha pomůže nasměrovat debatu 27 hlav států a předsedů vlád a dát strukturu diskusi na římském summitu i dlouho po něm. Komise ji bude rovněž používat jako výchozí bod pro širší veřejnou diskusi o budoucnosti našeho kontinentu.

Více informací

Bílá kniha Evropské komise o budoucnosti EU

Internetové stránky: The EU at 60 (60 let EU)

The European story: 60 years of shared progress (Příběh Evropy: 60 let společného pokroku)

Projev předsedy Junckera o stavu Unie 2016: Směřování k lepší Evropě – Evropě, která ochraňuje, dává příležitosti a brání

 

IP/17/385