Díky Evropskému sociálnímu fondu našlo práci téměř 10 milionů Evropanů

Brusel 5. ledna 2017 Evropská komise dnes zveřejnila hodnoticí zprávu o investicích v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) za roky 2007–2013 spolu se zvláštními zprávami za jednotlivé členské státy. Ze zprávy vyplývá, že do konce roku 2014 si s podporou z fondu našlo pracovní místo nejméně 9,4 milionu Evropanů. 8,7 milionu občanů získalo kvalifikaci nebo osvědčení. Další pozitivní výsledky, jako je vyšší úroveň dovedností, byly uvedeny u 13,7 milionu účastníků.

Hodnocení ukazuje, že z Evropského sociálního fondu byla během období 2007–2014 zásadně podpořena opatření provádějící vnitrostátní a unijní priority pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, včetně cílů strategie Evropa 2020 a doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru.

Valdis Dombrovskis, místopředseda pro euro a sociální dialog, uvedl: Z dnešní zprávy vyplývá, že díky Evropskému sociálnímu fondu si za sedm let našly práci nebo získaly nové dovednosti a kvalifikace miliony Evropanů. Evropský sociální fond sehrál zásadní úlohu, pokud jde o fungování trhů práce ve všech členských státech, pomohl při modernizaci služeb zaměstnanosti, podpořil vzdělávací systémy a všeobecnou veřejnou správu, jakož i nejvíce znevýhodněné osoby ve společnosti. Nyní bychom měli využít těchto zkušeností a investovat do lidského kapitálu Evropy – pracujících, mladých lidí a všech těch, kteří si hledají práci.

Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, prohlásila: „Dnešní hodnocení dokazuje, že Evropský sociální fond má pro životy Evropanů obrovský význam. Je naším hlavním nástrojem, kterým investujeme do lidského kapitálu. Díky evropské podpoře našly miliony lidí práci, zlepšily své dovednosti nebo se jim otevřela cesta z chudoby a sociálního vyloučení. Je to nejlepší podoba solidarity.“

Mezi účastníky opatření ESF byly rovnoměrně zastoupeny osoby neaktivní (36 %), zaměstnané (33 %) a nezaměstnané (30 %). Klíčové cílové skupiny zahrnovaly osoby s nízkou kvalifikací (40 %), mladé lidi (30 %) a znevýhodněné osoby (nejméně 21 %). Mezi účastníky bylo 51,2 milionu žen.

Členské státy využily značné dodatečné finanční zdroje v rámci ESF k řešení výzev v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti, k oslovení lidí a vytvoření politik, pro které by jinak jen obtížně hledaly finanční podporu. Fond kupříkladu poskytl více než 70 % zdrojů na aktivní politiky na trhu práce v Bulharsku, Estonsku, Řecku, Lotyšsku, Litvě, na Maltě, v Rumunsku a na Slovensku, a více než 5 % výdajů na vzdělávání a odbornou přípravu v Portugalsku a v České republice. Fond také podnítil nové způsoby práce mezi zúčastněnými stranami a podpořil místní a regionální inovace, které se potom prosadily na celostátní úrovni.

ESF sehrál důležitou roli při podpoře modernizace veřejných služeb zaměstnanosti a dalších institucí odpovědných za aktivní opatření na trhu práce. V méně rozvinutých regionech fond podpořil reformy vzdělávání, soudnictví a všeobecné veřejné správy, čímž dal pozitivní impuls podnikatelskému prostředí a vzniku společností otevřenějších začlenění.

Podle makroekonomických simulací měl fond rovněž pozitivní dopad na HDP EU-28 (nárůst o 0,25 %) a na produktivitu.

V neposlední řadě zpráva vyzdvihuje úlohu fondu při zmírňování negativních následků krize. Díky své flexibilitě mohl fond snadno a promptně reagovat na nové výzvy tím, že se nově zaměřil na opatření nejvíce zasažená krizí.

Souvislosti

Evropský sociální fond (ESF) je nejstarším fondem EU, jenž byl zřízen Římskou smlouvou v roce 1957, a hlavním nástrojem EU pro investování do lidského kapitálu, jelikož podporuje zaměstnanost a sociální začlenění. Pomoci lidem najít si pracovní místo (nebo lepší pracovní místo), integrovat znevýhodněné osoby ve společnosti a zajistit spravedlivější životní příležitosti pro všechny, to jsou priority fondu.

V programovém období 2007–2013 fond využívalo všech 28 členských států, a to prostřednictvím celkem 117 operačních programů. Tyto programy sledují různé cíle: 59 z nich je zaměřeno na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 42 na cíl Konvergence a 16 programů na více cílů. Priority a cíle programů určují společně Komise a členské státy v souladu se zásadou sdíleného řízení. V rámci programu si pak členský stát může vybrat a vytvořit konkrétní projekty způsobem, který co nejlépe slouží potřebám jeho občanů.

Prostředky, jež byly celkově přiděleny fondu na období 2007–2013, činily 115,6 miliardy eur, z nichž 76,8 miliardy bylo z rozpočtu EU, 35,1 miliardy z vnitrostátních veřejných příspěvků a 3,7 miliardy ze soukromého financování. Operace byly prováděny v období od ledna 2007 do prosince 2015.

Oproti předchozímu programovému období byla zavedena celá řada klíčových změn, zejména užší propojení s politikami a cíli EU v oblasti zaměstnanosti a s příslušnými doporučeními pro jednotlivé země a větší flexibilita při rozhodování o tom, jak dosáhnout společných cílů.

Aby byla zajištěna nezávislost, provedli hodnocení externí odborníci. Součástí hodnocení byla přípravná studie, pět tematických studií týkajících se celé škály intervencí z ESF a souhrnná zpráva. Hodnocení přihlédlo také k výsledkům otevřené veřejné konzultace.

Další informace

Zpráva: Otázky a odpovědi: hodnocení Evropského sociálního fondu v období 2007–2013

Pracovní dokument útvarů Komise: hodnocení Evropského sociálního fondu v období 2007–2013

Tematické hodnotící zprávy, souhrnná zpráva a zprávy o jednotlivých zemích

Více informací o projektech ve vašem členském státě

IP/16/3984

Zdroj: Tisková zpráva Evropské komise http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3984_cs.htm