Dokončení reformy společného evropského azylového systému

Brusel 13. července 2016 Evropská komise dnes předkládá návrhy na dokončení reformy společného evropského azylového systému s cílem dosáhnout plně účinné, spravedlivé a humánní azylové politiky, která bude efektivně fungovat v době běžného i velkého migračního tlaku.

Evropská komise dnes předkládá návrhy na dokončení reformy společného evropského azylového systému s cílem dosáhnout plně účinné, spravedlivé a humánní azylové politiky, která bude efektivně fungovat v době běžného i velkého migračního tlaku. Jak dokládají předchozí zkušenosti, je v zájmu účinnějšího a soudržnějšího azylového systému třeba zavést společný a harmonizovaný soubor pravidel na úrovni EU. Komise proto navrhuje vytvoření společného postupu pro mezinárodní ochranu, jednotné normy ochrany a práva přiznávaná osobám požívajícím mezinárodní ochrany a  další harmonizaci podmínek přijímání žadatelů v EU. Celkově mají tyto návrhy zjednodušit a zkrátit azylové řízení a rozhodování, odradit žadatele o azyl od druhotného pohybu a zlepšit vyhlídky na integraci u osob, které mají nárok na mezinárodní ochranu.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans uvedl: „EU potřebuje azylový systém, který bude účinný a zároveň bude skýtat ochranu na základě společných pravidel, principu solidarity a spravedlivém sdílení odpovědnosti. Navrhované reformy zajisti, aby se rychle dostalo mezinárodní ochrany osobám, které ji skutečně potřebují, ale také, aby osoby, které nemají právo získat ochranu v EU, mohly být rychle vráceny. Dnešními návrhy předkládáme všechny prvky pro reformu společné evropské azylové politiky k projednání Evropskému parlamentu a Radě.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos dodal: „Navrhujeme dnes poslední část komplexní reformy společného azylového systému EU. Navrhované změny vytvoří opravdový společný azylový postup a poskytnou záruku, že se žadatelům o azyl dostane rovného a odpovídajícího zacházení bez ohledu na to, ve kterém členském státě podají žádost. Zároveň zavádíme jasné závazky a povinnosti pro žadatele o azyl, abychom zabránili druhotnému pohybu a zneužívání systému. Naším cílem je vytvořit společný systém, který bude rychlý a účinný a který bude založený na harmonizovaných pravidlech a vzájemné důvěře mezi členskými státy.“

Dnes předložené legislativní návrhy navazují na první soubor návrhů, které Komise přijala dne 4. května za účelem reformy společného evropského azylového systému, jak se uvádí v Evropském programu pro migraci a ve sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016. Jejich cílem je vytvořit pevný, soudržný a integrovaný evropský azylový systém založený na společných harmonizovaných pravidlech, která jsou plně v souladu s mezinárodními normami ochrany podle Ženevské úmluvy a nástroji ošetřujícími základní práva.

Spravedlivé a účinné společné řízení na úrovni EU

Komise navrhuje nahradit směrnici o azylovém řízení nařízením, kterým se zavede plně harmonizované společné řízení na úrovni EU, pokud jde o mezinárodní ochranu, aby se zmenšily rozdíly v počtech uznaných žádostí o azyl mezi jednotlivými členskými státy, vznikl systém odrazující od druhotných pohybů a zajistily se společné účinné procesní záruky pro žadatele o azyl. Cílem návrhu je:

 • Zjednodušit, vyjasnit a zkrátit azylová řízení: Celý proces bude zkrácen a zefektivněn, přičemž rozhodnutí budou muset být v běžných případech přijata nejpozději do šesti měsíců. Zavádějí se také kratší lhůty (jeden až dva měsíce) pro případy nepřípustných nebo zjevně neopodstatněných žádostí nebo případy, na které se vztahuje zrychlený postup. Zavádějí se také lhůty pro podávání odvolání (jeden týden až jeden měsíc) a pro rozhodnutí ve fázi prvního odvolání (dva až šest měsíců).
 • Zajistit společné záruky pro žadatele o azyl: Žadatelům o azyl bude zaručeno právo na osobní pohovor a bezplatnou právní pomoc a zastoupení již v průběhu správního řízení. Posilují se záruky pro žadatele o azyl se zvláštními potřebami a nezletilé osoby bez doprovodu, jimž by měl být přidělen opatrovník nejpozději pět dnů poté, co byla podána žádost.
 • Zajistit přísnější pravidla pro boj proti zneužívání: Zavádějí se nové povinnosti spolupracovat s příslušnými orgány, jakož i přísnější následky v případě, že tyto povinnosti nebudou splněny. Dosud nepovinné postihy za zneužívání systému, nespolupráci a druhotné pohyby, budou od příště povinné a budou zahrnovat i odmítnutí žádosti jako konkludentně stažené či zjevně neopodstatněné a uplatnění zrychledného posupu.
 • Harmonizovat pravidla týkající se bezpečných zemí: Komise vyjasňuje a zavádí povinné používání pojmů bezpečné země. Komise rovněž navrhuje do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost nahradit v plném rozsahu vnitrostátní označení bezpečných zemí původu a bezpečných třetích zemí evropskými seznamy nebo označeními na úrovni EU.

Harmonizovat normy ochrany a práva

Žadatelům o azyl se musí dostat stejné ochrany nezávisle na tom, ve kterém členském státě podají žádost, a to po dobu nezbytně nutnou. V zájmu harmonizace norem ochrany v EU a v zájmu ukončení druhotných pohybů a obchodování s azylem navrhuje Komise nahradit stávající kvalifikační směrnici novým nařízením. Návrh má za cíl:

 • Dosáhnout většího sblížení v počtu uznaných žádostí o azyl a ve formě ochrany: Provede se harmonizace druhu ochrany a délky doby povolení k pobytu udělených osobám požívajícím mezinárodní ochrany. Členské státy budou mít povinnost zohlednit pokyny poskytnuté Agenturou EU pro azyl, pokud jde o situaci v zemi původu žadatele o azyl, jakož i o posouzení možných alternativ vnitrostátní ochrany, za plného respektování zásady nenavracení.
 • Zavést přísnější pravidla postihující druhotné pohyby: Pětileté čekací období vztahující se na osoby požívající mezinárodní ochrany, které chtějí získat nárok na právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, bude znovu zahájeno pokaždé, kdy bude příslušná osoba zastižena v členském státě, kde nemá právo pobytu nebo bydliště.
 • Přiznat ochranu jen po dobu nezbytně nutnou: Zavádí se povinný přezkum stavu, který bude brát na zřetel například změny v zemi původu, které mohou mít vliv na potřebu ochrany.
 • Posílit pobídky k integraci: Vyjasní se práva a povinnosti osob, které požívají mezinárodní ochrany, pokud jde o sociální zabezpečení a sociální pomoc, a přístup k některým druhům sociální pomoci může být podmíněn např. účastí v integračních programech.

Zajistit důstojné a harmonizované podmínky pro přijímání v celé EU

Komise dále navrhuje provést reformu směrnice o podmínkách přijímání, a zajistit tak, aby se na žadatele o azyl v rámci celé EU vztahovaly harmonizované a důstojné normy pro přijetí, což pomůže zabránit druhotným pohybům. Reforma zahrnuje:

 • Zajištění, aby členské státy uplatňovaly normy a ukazatele pro podmínky přijímání vypracované Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu a vypracovaly a průběžně aktualizovaly pohotovostní plány s cílem zajistit dostatečné a odpovídající kapacity pro přijímání, a to i v případech nepřiměřeného tlaku.
 • Záruky, že žadatelé o azyl zůstanou k dispozici a nebudou motivováni se skrývat, spočívající v tom, že se členským státům umožní přidělit jim místo pobytu a uložit povinnost hlásit se. V případech, kdy žadatel o azyl nedodržuje povinnosti vztahující se na pobyt na určitém místě a kdy existuje nebezpečí, že se daná osoba bude skrývat, mohou členské státy využít prostředek zadržení.
 • Vyjasnění, že podmínky přijetí budou zajištěny pouze v příslušném členském státě, a stanovení jasnějších pravidel pro situace, kdy lze nárok na materiální podmínky přijetí snížit a kdy lze finanční příspěvky nahradit materiálními podmínkami přijetí zajištěnými formou věcného plnění.
 • Zajištění rychlejšího přístupu na trh práce, nejpozději šest měsíců od podání žádosti o azyl, čímž se zmírní závislost žadatelů, za předpokladu, že je takový přístupu plně v souladu s normami na trhu práce;
 • Společné posílené záruky pro žadatele o azyl se zvláštními potřebami a nezletilé osoby bez doprovodu, jimž by měl být přidělen opatrovník nejpozději pět dnů poté, co byla podána žádost.

Souvislosti

Po nástupu do funkce pověřil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker komisaře odpovědného za problematiku migrace Dimitrise Avramopoulose, aby ve spolupráci s ostatními komisaři, za koordinace prvního místopředsedy Franse Timmermanse, vypracoval návrh nové politiky v oblasti migrace, což je jedna z deseti priorit politických směrů Junckerovy Komise.

Dne 13. května 2015 Evropská komise navrhla prostřednictvím Evropského programu pro migraci rozsáhlou strategii, jak lépe řešit bezprostřední problémy probíhající krize a jak vybavit EU nástroji pro lepší řízení migrace ve střednědobém a dlouhodobém horizontu v oblastech nelegální migrace, hranic, azylu a legální migrace. V rámci tohoto programu byly loni předloženy tři prováděcí balíčky, a to ve dnech 27. května 2015, 9. září 2015 a 15. prosince 2015.

Dne 6. dubna 2016 zveřejnila Evropská komise sdělení, které zahájila proces reformy stávajícího společného evropského azylového systému, jak uvedl předseda Juncker ve svých politických směrech a jak je uvedeno v Evropském programu pro migraci.

Následně Komise dne 4. května 2016 předložila první balíček reforem. Balíček zahrnuje návrhy na vytvoření udržitelného a spravedlivého dublinského systému, posílení systému EURODAC a vytvoření skutečné evropské agentury pro otázky azylu.

Sdělení ze dne 6. dubna stanovilo cíl snížit objem nelegálních migračních toků, a to i prostřednictvím zavedení bezpečných a legálních cest do EU pro osoby, které potřebují ochranu. Komise za tímto účelem dnes rovněž předkládá návrh týkající se rámce EU pro přesídlování.

Další informace

Otázky a odpovědi – Reforma společného evropského azylového systému

INFORMATIVNÍ PŘEHLED – Azylová řízení: reforma společného evropského azylového systému

INFORMATIVNÍ PŘEHLED – Kvalifikace: Reforma společného evropského azylového systému

INFORMATIVNÍ PŘEHLED – Podmínky přijetí: reforma společného evropského azylového systému

INFORMATIVNÍ PŘEHLED – Společný evropský azylový systém

Tisková zpráva – Legální migrace: Komise navrhuje spojit úsilí EU v oblasti přesídlování v dlouhodobém horizontu

Časté otázky – Vytvoření rámce EU pro přesídlování

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení jednotného postupu v Unii a o zrušení směrnice 2013/13/EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)

Tisková zpráva: Na cestě k udržitelnému a spravedlivému společnému evropskému azylovému systému

Otázky a odpovědi: Reforma společného evropského azylového systému (4. května)

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Reforma dublinského systému

Sdělení: Zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti

Evropský program pro migraci 

Zdroj: Tisková zpráva EK