EK: Akční plán proti financování terorismu

evropska-unie-vlajka-eu-rozmaz

Štrasburk 2. února 2016 Evropská komise dnes představí akční plán, který má posílit boj proti financování terorismu. Nedávné teroristické útoky v Evropské unii i mimo ni ukazují, že je nezbytná silná a koordinovaná reakce Evropy v boji proti terorismu. Evropský program pro bezpečnost poukázal na řadu oblastí, v nichž lze zlepšit boj proti financování terorismu. Dnešní komplexní akční plán zajistí silnou a rychlou reakci na současné problémy na základě stávajících pravidel EU, která v případě potřeby dále doplní. Prostřednictvím konkrétních opatření se přizpůsobí stávající pravidla nebo navrhnou pravidla další, abychom se vypořádali s novými hrozbami.

Musíme teroristy odříznout od zdrojů, které využívají k páchání svých odporných zločinů,“ uvedl první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Když odhalíme a narušíme financování teroristických organizací, omezíme tím jejich schopnost cestovat, nakupovat zbraně a výbušniny, plánovat útoky a šířit na internetu nenávist a strach. Komise v nadcházejících měsících aktualizuje a dotvoří pravidla a nástroje EU pomocí vhodně koncipovaných opatření, která zacílí na nová nebezpečí a pomohou vnitrostátním orgánům zintenzivnit boj proti financování terorismu a lépe spolupracovat, ovšem při plném dodržování základních práv. Je velice důležité společně se zabývat problémem financování terorismu, abychom dosáhli kýžených výsledků a ochránili bezpečnost evropských občanů.“

Valdis Dombrovskis, místopředseda pro euro a sociální dialog, k tomu doplnil: „Dnešní akční plán představuje rázné vykročení do boje proti financování terorismu. Začneme v následujících měsících předložením legislativních návrhů. Musíme odříznout přístup teroristů k finančním prostředkům, umožnit příslušným orgánům lepší sledování finančních toků, aby mohly zabránit zničujícím útokům, k jakým došlo vloni v Paříži, a zajistit uplatňování sankcí za praní peněz a financování terorismu ve všech členských státech. Chceme zlepšit dohled nad různými finančními prostředky, které teroristé využívají, od hotových peněz přes kulturní artefakty až po virtuální měny a anonymní předplacené karty, ale přitom se vyhnout vytváření zbytečných překážek ve fungování platebních služeb a finančních trhů pro obyčejné, spořádané občany.“

Akční plán se zaměří dvěma hlavními směry:

 • jak vysledovat teroristy prostřednictvím finančních toků a zabránit jim v přesouvání finančních prostředků či jiných aktiv,
 • jak narušovat zdroje příjmů využívané teroristickými organizacemi, a to zaměřením se na jejich schopnost získávat finanční prostředky.

Předcházení pohybu finančních prostředků a identifikace financování terorismu

Teroristé k financování svých činů využívají různé zákonné i nezákonné aktivity. Sledování finančních toků může pomoci při odhalování teroristických sítí a jejich rozbíjení. Nové finanční nástroje a platební možnosti přinášejí nová rizika, jimž je potřeba čelit. Omezování možností financování terorismu má zásadní význam pro bezpečnost, ale opatření v této oblasti se rovněž mohou dotknout života a hospodářské činnosti občanů a podniků v celé EU. Proto budou návrhy Komise vyvažovat nutnost zvýšit bezpečnost s potřebou chránit základní práva, včetně ochrany údajů, a hospodářské svobody.

Přijetí čtvrtého balíčku pro boj proti praní peněz v květnu 2015 představovalo významný krok, který zefektivňuje opatření EU pro boj proti praní peněz z trestné činnosti a proti financování teroristických aktivit. Nyní je třeba, aby jej členské státy urychleně provedly. Komise je vyzývá, aby přijaly závazek učinit tak do konce roku 2016. V prosinci 2015 Komise navrhla směrnici o boji proti terorismu, která kriminalizuje financování terorismu i financování náboru, výcviku a cestování za účelem terorismu. Nyní Komise navrhuje další způsoby, jak řešit zneužívání finančního systému pro účely financování terorismu.

Nejpozději do konce druhého čtvrtletí roku 2016 navrhne Komise řadu cílených změn čtvrté směrnice o boji proti praní peněz, a to v těchto oblastech:

 • Zajištění silných ochranných opatření u finančních toků z třetích zemí, které jsou vysoce rizikové: Komise změní směrnici tak, aby zahrnovala seznam všech povinných kontrol (hloubkových prověrek), kterým by finanční instituce měly podrobovat finanční toky ze zemí, jejichž vnitrostátní režimy týkající se praní peněz a boje proti financování terorismu vykazují strategické nedostatky. Když budou všechny členské státy uplatňovat stejná opatření, nebudou v Evropě existovat mezery v systému, díky nimž by teroristé mohli financovat své aktivity ze zemí s nižší úrovní ochrany.
 • Posílení pravomoci finančních zpravodajských jednotek EU a usnadnění jejich spolupráci: rozsah informací přístupných finančním zpravodajským jednotkám bude rozšířen v souladu s nejnovějšími mezinárodními standardy.
 • Zavedení rejstříků bankovních a platebních účtů nebo centrálních systémů vyhledávání dat ve všech členských státech: směrnice bude změněna tak, aby finanční zpravodajské jednotky získaly snazší a rychlejší přístup k informacím o majitelích bankovních a platebních účtů.
 • Řešení rizik financování terorismu spjatých s virtuálními měnami: Komise navrhuje zahrnout výměnné platformy pro virtuální měny do oblasti působnosti směrnice o praní peněz, aby se zabránilo jejich zneužití pro účely praní peněz a financování terorismu. Tyto platformy by pak musely při výměně virtuální měny za skutečnou provádět hloubkové prověrky klientů, takže takovéto operace už nebudou anonymní.
 • Řešení rizik spjatých s anonymními předplacenými nástroji (například předplacenými kartami): Komise navrhuje snížit limitní částky pro identifikaci a rozšířit požadavky na ověřování totožnosti klientů. Bude ovšem náležitě zohledněna zásada proporcionality, zejména pokud jde používání těchto karet finančně ohroženými občany.

Mezi další opatření patří:

 • Efektivnější provádění opatření OSN ke zmrazení finančních prostředků ze strany EU a zlepšení přístupu finančních institucí a hospodářských subjektů k seznamům OSN do konce roku 2016. Komise rovněž posoudí potřebu zvláštního režimu EU pro zmrazení aktiv teroristů.
 • Kriminalizace praní peněz: díky komplexní společné definici trestných činů týkajících se praní peněz a příslušných sankcí v rámci celé EU nebudou existovat překážky, které by bránily přeshraniční soudní a policejní spolupráci v boji proti praní peněz.
 • Omezení rizik souvisejících s platbami v hotovosti: prostřednictvím legislativního návrhu ohledně nelegálního pohybu hotovosti Komise rozšíří působnost stávajícího nařízení tak, aby zahrnovalo i peníze zasílané nákladní dopravou nebo poštou a aby umožnilo orgánům zasáhnout i v případě nižších částek hotovosti, existuje-li podezření na nezákonnou činnost.
 • Posouzení dalších opatření s cílem vysledovat financování terorismu: Komise přezkoumá potřebnost doplňkového systému EU pro sledování financování terorismu, například s ohledem na platby v rámci EU, které nezachycuje program EU a USA pro sledování financování terorismu (TFTP).

Narušování zdrojů příjmů teroristických organizací

Hlavním zdrojem příjmů teroristických organizací je v současnosti nezákonný obchod se zbožím z okupovaných oblastí, mimo jiné obchod s kulturními statky a nedovolený obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Mohou také využívat obchod s legálním zbožím. Komise a Evropská služba pro vnější činnost poskytnou zemím na Blízkém východě a v severní Africe technickou pomoc v boji proti nedovolenému obchodování s kulturními statky a poskytnou podporu třetím zemím, aby v této oblasti dosáhly souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Země na Blízkém východě, v severní Africe a v jihovýchodní Asii rovněž obdrží podporu pro zlepšení boje proti financování terorismu.

V roce 2017 předloží Komise legislativní návrh, který posílí pravomoci celních orgánů řešit financování terorismu využívající obchodu se zbožím, například sledováním nezákonných zisků z kamuflovaných obchodních transakcí, uvádění nesprávné hodnoty zboží a používání fiktivních faktur.

Další návrh se bude týkat nedovoleného obchodu s kulturními statky a měl by rozšířit působnost stávajících právních předpisů na více zemí.

Další kroky

Akční plán uvádí řadu konkrétních opatření, která bude Komise realizovat okamžitě. Další přijdou na řadu v nadcházejících měsících. Všechna dnes představená opatření by měla být provedena do konce roku 2017 (viz podrobný harmonogram v informačním přehledu).

Souvislosti

Evropský program pro bezpečnost zdůraznil potřebnost opatření, která by řešila financování terorismu účinnějším a komplexnějším způsobem. Opatření přijatá během uplynulého roku zahrnují zavedení trestních sankcí za financování terorismu prostřednictvím návrhu směrnice o boji proti terorismu a podpis Úmluvy Rady Evropy o předcházení terorismu ze strany Evropské unie. V závěrech zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ze dne 20. listopadu a Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 8. prosince, stejně jako Evropské rady ze dne 18. prosince 2015 bylo zdůrazněno, že je nutné práci v této oblasti dále zintenzivnit. V rezoluci přijaté Radou bezpečnosti OSN dne 17. prosince 2015, konkrétně zaměřené na financování pro Dá’iš (tzv. Islámský stát) a rozšíření bývalého režimu sankcí vůči al-Káidě, se zároveň projevil hluboký celosvětový konsensus ve prospěch akce proti financování terorismu.

Další informace

Informační přehled: Boj proti financování terorismu

Akční plán Evropské komise pro posílení boje proti financování terorismu

Otázky a odpovědi

Evropský program pro bezpečnost