Evropská komise navrhuje využít pásmo 700MHz pro sítě 5G

sítě 5G grafika

Komise navrhuje, aby pásmo 700 MHz bylo ve všech zemích EU přiděleno bezdrátovému širokopásmovému přístupu nejpozději do 30. června 2020. Toto datum není náhodné, od roku 2020 se totiž začne spouštět technologie 5G. Pokud chtějí členské státy tuto lhůtu dodržet, musí do 30. června 2017 přijmout a zveřejnit své vnitrostátní plány na pokrytí sítě a uvolnění tohoto pásma. Do konce roku 2017 budou rovněž muset uzavřít dohody o přeshraniční koordinaci. Vnitrostátní plány zajistí hladký přechod a dobré pokrytí sítě. Díky tomu bude možné překlenout digitální propast, a pokud jde o pokrytí, budou vytvořeny nezbytné podmínky pro propojené automobily či zdravotní péči na dálku. Dva členské státy (Francie a Německo) již využití pásma 700 MHz pro mobilní služby povolily. Ve čtyřech dalších členských státech (v Dánsku, Finsku, Švédsku a Spojeném království) se rýsují plány na přerozdělení pásma 700 MHz v několika následujících letech. Komise počítá s tím, že dnešní návrh bude Evropským parlamentem i členskými státy urychleně přijat, aby byl zajištěn předvídatelný a včasný přechod.

Brusel 2. února 2016 Komise dnes předkládá návrh na koordinované využívání kmitočtového pásma 700 MHz pro mobilní služby. Zlepší se tím přístup k internetu pro všechny Evropany a podpoří se rozvoj přeshraničních aplikací.

Rádiové frekvence neznají hranice.

Spektrum je proto třeba na úrovni EU lépe koordinovat, aby se zabránilo interferenci a aby inovativní služby, jako jsou propojené automobily či zdravotní péče na dálku, mohly fungovat po celém kontinentu. EU rovněž musí zvládat rostoucí poptávku po bezdrátovém širokopásmovém přístupu. Do roku 2020 naroste mobilní internetový provoz v porovnání se současností téměř osminásobně. Komise dnes přijímá opatření, která mají tyto výzvy řešit. Jako součást své strategie k vytvoření jednotného digitálního trhu navrhuje vyvážený dlouhodobý přístup k využívání pásma ultra krátkých vln (UKV, 470–790 MHz). V současné době je toto pásmo využíváno zejména pro televizní vysílání. Podle předkládaného návrhu bude do roku 2020 větší část spektra v pásmu 700 MHz (694–790 MHz) uvolněna pro mobilní služby. Toto pásmo je ideální pro poskytování vysoce kvalitního internetového připojení, ať jsou jeho uživatelé kdekoli, ve velkoměstě, malé zapadlé vesnici či na dálnici. Kmitočty v pásmu do 700 MHz (470–694 MHz) zůstanou dostupné v prvé řadě pro audiovizuální služby. Evropanům se tak zajistí přístup k tvůrčímu obsahu na tabletech a chytrých telefonech, které jsou stále oblíbenější, ale také prostřednictvím klasického televizního vysílání. Dnešní návrh též vyhovuje nejnovějším mezinárodním dohodám o využívání pásma UKV, včetně pásma 700 MHz.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu řekl: „Udržovat 28 různých přístupů ke správě rádiových frekvencí v EU je na jednotném digitálním trhu z ekonomického hlediska nesmyslné. Dnes proto představujeme první návrh, jak koordinaci spektra v EU zlepšit. Navrhujeme jednotný přístup k využívání pásma 700 MHz pro mobilní služby. Toto pásmo v sobě spojuje výhody širokého pokrytí a vysoké rychlosti připojení. Všem Evropanům i ve venkovských oblastech se tím dostane internetového připojení špičkové kvality a připraví se půda pro příští generaci komunikačních sítí, technologii 5G. Současně zabezpečíme frekvence pro audiovizuální odvětví a povzbudíme rozvoj technologií, které využívají rádiových vln účinně. Spektrum je vzácným zdrojem, a proto ho musíme využívat co nejlépe.“

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, doplnil: „Je-li naším cílem vysoce kvalitní mobilní internet pro všechny přístroje pro každého a všude, nepůjde to bez moderní infrastruktury a moderních pravidel. Tímto návrhem chceme dokázat, že můžeme mít oboje: dynamicky se rozvíjející audiovizuální odvětví i spektrum, které potřebujeme pro technologie 5G. Pásmo 700 MHz bude ideální pro nové slibné obory, například propojené automobily a internet věcí. Přál bych si, aby Evropa byla v technologii 5G průkopníkem. Všechny členské státy proto musí do roku 2020 něco udělat.“

Návrh má dvě hlavní složky:

  • pro pásmo 700 MHz stanoví společný harmonogram, dokdy má být pásmo v souladu s harmonizovanými technickými podmínkami fakticky zpřístupněno pro bezdrátový širokopásmový přístup, a související koordinační opatření na podporu této změny,
  • v pásmu do 700 MHz je dlouhodobá priorita dána distribuci audiovizuálních mediálních služeb široké veřejnosti, zároveň je však ve využívání této části spektra ponechána jistá flexibilita, aby bylo možné je přizpůsobit různé úrovni zájmu o zemské digitální televizní vysílání v jednotlivých členských státech.

Dnešní návrh usnadní vývoj inovativních přístrojů a služeb po celé EU a sníží s tím spojené náklady, protože už nebude třeba přepínat mezi různými pásmy a přizpůsobovat se odlišným vnitrostátním požadavkům.

Koordinovaný přechod do roku 2020

Komise navrhuje, aby pásmo 700 MHz bylo ve všech zemích EU přiděleno bezdrátovému širokopásmovému přístupu nejpozději do 30. června 2020. Toto datum není náhodné, od roku 2020 se totiž začne spouštět technologie 5G. Pokud chtějí členské státy tuto lhůtu dodržet, musí do 30. června 2017 přijmout a zveřejnit své vnitrostátní plány na pokrytí sítě a uvolnění tohoto pásma. Do konce roku 2017 budou rovněž muset uzavřít dohody o přeshraniční koordinaci. Vnitrostátní plány zajistí hladký přechod a dobré pokrytí sítě. Díky tomu bude možné překlenout digitální propast, a pokud jde o pokrytí, budou vytvořeny nezbytné podmínky pro propojené automobily či zdravotní péči na dálku.

Dva členské státy (Francie a Německo) již využití pásma 700 MHz pro mobilní služby povolily. Ve čtyřech dalších členských státech (v Dánsku, Finsku, Švédsku a Spojeném království) se rýsují plány na přerozdělení pásma 700 MHz v několika následujících letech.

Komise počítá s tím, že dnešní návrh bude Evropským parlamentem i členskými státy urychleně přijat, aby byl zajištěn předvídatelný a včasný přechod.

Souvislosti

Pásmo ultra krátkých vln (UKV) tvoří kmitočty v rozmezí 470–790 MHz. V současné době je využíváno pro zemské digitální televizní vysílání a pro bezdrátové mikrofony při tvorbě programů a při zvláštních společenských akcích. V Evropě dochází k výraznému nárůstu poptávky po bezdrátových širokopásmových službách, který je zejména důsledkem sledování videí na mobilních přístrojích. Narůstající přenos mobilních dat vytváří tlak na stávající kapacitu sítí a na poptávku po dodatečném spektru. Dnešní návrh poskytuje širokopásmovému přístupu více spektra v pásmu 700 MHz (694–790 MHz). Zároveň usiluje o zachování evropského audiovizuálního modelu, který nabízí bezplatné nekódované vysílání (free-to-view) v zájmu veřejnosti a k tomu vyžaduje udržitelné zdroje spektra v pásmu do 700 MHz (470–694 MHz).

V roce 2014 pověřila Komise bývalého komisaře Pascala Lamyho, aby předsedal skupině na vysoké úrovni tvořené zástupci odvětví mobilních služeb, vysílání a médií, jejímž cílem bylo dosáhnout dohody ohledně budoucího využití pásma UKV. Předseda Lamy ve své zprávě doporučil, aby bylo pásmo 700 MHz vyčleněno pro bezdrátový širokopásmový přístup a zároveň se poskytly záruky, že zemské vysílání bude mít přístup ke spektru v kmitočtovém pásmu do 700 MHz, čímž se zachová evropský model audiovizuálního vysílání.

V následných veřejných konzultacích vyjádřili respondenti podporu koordinovanému postupu na úrovni EU. Zástupci členských států EU ve Skupině pro politiku rádiového spektra (RSPG) přijali stanovisko, které rovněž podporuje koordinovaný přístup EU k poskytování bezdrátového širokopásmového přístupu v kmitočtovém pásmu 700 MHz. Skupina ve svém stanovisku doporučila přijmout harmonizované technické podmínky a společnou lhůtu pro účinné využívání pásma 700 MHz, pásmo do 700 MHz dlouhodobě využívat pro distribuci audiovizuálních děl a zajistit jeho dostupnost pro zemské digitální televizní vysílání.

V návaznosti na výsledky konzultací se zúčastněnými stranami na úrovni EU a na mezinárodní dohody v rámci ITU vypracovala Komise přístup k dlouhodobému využívání pásma UKV tak, aby prospíval jednotnému digitálnímu trhu, zajišťoval efektivní správu tohoto cenného rádiového spektra a odrážel jeho sociální, kulturní a hospodářskou hodnotu.

Pokrok na cestě k vytvoření jednotného digitálního trhu

Dnešní nová pravidla pro pásmo 700 MHz navazují na první návrhy předložené v rámci strategie jednotného digitálního trhu v prosinci 2015 ohledně autorského práva (tisková zpráva) a digitálních smluv (tisková zpráva). Strategie pro jednotný digitální trh obsahuje šestnáct klíčových opatření, která mají být předložena do konce tohoto roku.

Očekává se, že další kroky ohledně koordinace spektra budou součástí přepracovaných telekomunikačních předpisů EU, které budou představeny ještě letos.

***

Další informace

Často kladené dotazy: rádiové frekvence

Dnes přijatý dokument:

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii

Impact Assessment:   https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28768
Impact Assessment summary: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28767

Další užitečné odkazy:

Spektrum v EU

Jednotný digitální trh (#DigitalSingleMarket)

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost

Pracovní program Komise na rok 2016