Hlavní výsledky investic EU v letech 2007–2013

Brusel 7. října 2016 Evropská komise zveřejnila závěry nezávislého hodnocení investic EU zrealizovaných v letech 2007–2013, jehož součástí jsou i zprávy o každém členském státě. Vytvoření jednoho milionu pracovních míst, což představuje jednu třetinu celkové čisté tvorby pracovních míst v EU během tohoto období, a 2,74 eur extra HDP za každé euro investované v rámci politiky soudržnosti, což znamená návratnost ve výši zhruba 1 bilion eur extra HDP do roku 2023 – to jsou hlavní výsledky hodnocení let 2007–2013.

Komisařka pro regionální politiku Corina Creţuová uvedla: „Tato čísla mluví za sebe – politika soudržnosti funguje. Jsem přesvědčena, že tato politika je nezbytná a že ji musíme zachovat silnou, a to i po roce 2020. Toto hodnocení přispívá k našim úvahám o tom, jak dále posílit účinnost a výkonnost této politiky v letech 2014–2020 a v letech následujících.“

Tato politika byla prospěšná pro ekonomiky všech členských států EU a podpořila je v těžkých hospodářských časech. V jejím rámci byly zrealizovány investice do téměř 400 000 malých a středních a začínajících podniků a je jedním z pilířů agendy EU pro růst a zaměstnanost.

Kromě mnoha jiných úspěšných projektů v členských státech tato politika pomohla:

  • vytvořit přes 100 000 pracovních míst v Německu,
  • podpořit 21 000 začínajících podniků ve Švédsku,
  • podpořit přibližně 3 900 výzkumných projektů v Maďarsku,
  • modernizovat více než 630 km silnic, zejména v rámci transevropské dopravní sítě (TEN-T) v Lotyšsku.

Hodnocení období 2007–2013 také pomohlo identifikovat oblasti, ve kterých lze dosáhnout zlepšení:

  • Orientace na výsledky a výkonnost

Z hodnocení vyplývá, že cíle a zaměření na výsledky lze posílit. Tato otázka byla řešena v rámci reformy na období 2014 až 2020 zavedením konkrétních cílů pro jednotlivé programy – například množství vytvořených pracovních míst nebo snížení emisí CO2 – a zaměřením se na méně témat, která ale mají vysoký růstový potenciál. Ústředním prvkem diskuse o rámci pro období po roce 2020 je zlepšení výkonnosti prostřednictvím zjednodušení a větší součinnosti s jinými fondy EU.

  • Využití finančních nástrojů

V letech 2007–2013 došlo k nárůstu využívání finančních prostředků prostřednictvím finančních nástrojů – na 11,5 miliard eur z 1 miliardy eur v letech 2000–2006. Tyto nástroje sehrály klíčovou roli při poskytování finančních prostředků malým a středním podnikům, když během finanční krize došlo k zamrznutí úvěrového trhu.

Při hodnocení bylo zjištěno, že právní předpisy nebyly dostatečně podrobné, což spolu s nedostatkem zkušeností mnoha prováděcích subjektů vedlo k prodlevám při realizaci. Úkolem pro programy politiky soudržnosti v současném a budoucím programovém období bude rozšířit oblast působnosti těchto nástrojů nad rámec podpory podnikání a zjednodušit pravidla, kterými se tyto nástroje řídí.

  • Udržitelný rozvoj měst

Na rozvoj měst a projekty sociální infrastruktury bylo vydáno 11 % z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na období 2007–2013, tedy téměř 29 miliard eur. Při hodnocení bylo zjištěno, že dopad investic EU v této oblasti by bylo možné maximalizovat navržením integrovaných strategií obnovy měst a sociálních projektů s větším zapojením místních zainteresovaných stran a příjemců finančních prostředků.

Při realizaci programů na období 2014–2020 a s cílem řešit nové výzvy pro města, jako je potřeba integrovat migranty, Evropská komise stále více usiluje o to, aby se do tvorby městské politiky EU zapojily zainteresované strany z městských oblastí – místní orgány, nevládní organizace nebo obchodní partneři, a to buď prostřednictvím partnerství v rámci městské agendy pro EU nebo prostřednictvím přímého dialogu se starosty.

Souvislosti

V rámci politiky soudržnosti bylo v letech 2007–2013 investováno 346,5 miliardy eur. Toto hodnocení přináší větší transparentnost a odpovědnost a zároveň možnost poučit se z nabytých zkušeností s cílem zlepšit politiku soudržnosti ve stávajícím i v budoucích programových obdobích.

Aby byla zajištěna nezávislost, provedli hodnocení externí odborníci.

Hodnocení bylo rozděleno do 14 tematických „pracovních balíčků“. V průběhu hodnocení byly provedeny rozhovory s více než 3 000 příjemci podpory a 1 000 zaměstnanci řídicích orgánů, 530 zainteresovaných stran se zúčastnilo deseti seminářů, 80 organizací odpovědělo na internetovou konzultaci a každý pracovní balíček přezkoumali externí odborníci.

 

Další informace

InfoRegio: Hodnocení programového období 2007–2013

Souhrnná zpráva: Následné hodnocení EFRR a Fondu soudržnosti za období 2007–2013

Devět způsobů fungování politiky soudržnosti pro Evropu – hlavní výsledky za období 2007–2013

Informační přehledy jednotlivých zemí jsou k dispozici zde.

Zdroj: Tisková zpráva IP/16/3323 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3323_cs.htm