Komise navrhuje nová daňová pravidla na podporu on-line podnikání v EU

Brusel 1. prosince 2016 Evropská komise dnes představila řadu opatření ke zlepšení prostředí v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) pro podniky v EU zabývající se elektronickým obchodem. Naše návrhy umožní spotřebitelům a společnostem, zejména začínajícím podnikům a malým a středním podnikům, snadněji nakupovat a prodávat zboží a služby on-line.

Zavedením portálu pro platby DPH on-line pro celou EU („jednotného kontaktního místa“) se významně sníží náklady na plnění povinností spojených s platbou DPH, což podnikům v EU přinese roční úspory ve výši 2,3 miliardy EUR. Nová pravidla také zajistí, že DPH se bude platit v členském státě konečného spotřebitele, čímž dojde ke spravedlivějšímu rozdělení daňových příjmů mezi zeměmi EU. Naše návrhy by členským státům pomohly kompenzovat současnou ztrátu DPH v souvislosti s internetovými obchody odhadovanou každoročně na 5 miliard EUR. Odhadovaná ztráta příjmů pravděpodobně do roku 2020 dosáhne 7 miliard EUR a je nutné okamžitě jednat.

Komise v neposlední řadě dostojí svému závazku umožnit členským státům uplatňovat stejnou sazbu DPH na elektronické publikace, například elektronické knihy a on-line noviny, jako na jejich tištěné ekvivalenty tím, že zruší ustanovení, která vylučovala elektronické publikace z příznivého daňového režimu, který se vztahoval na tradiční tištěné publikace.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, v této souvislosti uvedl: „Plníme naše sliby a uvolňujeme elektronický obchod v Evropě. Již dříve jsme navrhli, aby doručování balíků bylo efektivnější a dostupnější, aby spotřebitelé byli při nákupech on-line lépe chráněni a abychom se vypořádali s bezdůvodným zeměpisným blokováním. Nyní odstraňujeme poslední překážku tím, že zjednodušujeme pravidla pro DPH. Dnešní návrh nejen podpoří podniky, zejména ty nejmenší a začínající, ale také zefektivní veřejné služby a zlepší přeshraniční spolupráci.˜“

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici k tomu uvedl: „Podniky v EU obchodující on-line nás žádaly, abychom jim ulehčili život. Dnes této žádosti vyhovíme. Velké i malé společnosti, které prodávají zboží a služby prostřednictvím internetu do zahraničí, budou nyní vypořádávat DPH stejným způsobem, jako kdyby realizovaly prodeje ve svých vlastních zemích. Znamená to méně promrhaného času, méně byrokracie a nižší náklady. Zároveň zjednodušujeme pravidla pro mikropodniky a začínající podniky, což jim usnadní přístup na nové trhy. Naše návrhy znamenají, že evropské vlády by měly mít k dispozici dodatečných 100 milionů EUR týdně, které budou moci použít na služby pro své občany.“

Dnešní návrhy zahrnují nový přístup k DPH v oblasti elektronického obchodu a navazují na závazky Evropské komise obsažené v dokumentech Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě a Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU.

Navrhujeme zejména:

  • nová pravidla umožňující společnostem, které prodávají zboží na internetu, aby se snadno vypořádaly se všemi svými povinnostmi v oblasti DPH na jednom místě,
  • zjednodušit pravidla DPH pro začínající podniky a mikropodniky, které prodávají na internetu; DPH na přeshraniční prodeje nižší než 10 000 EUR se bude zpracovávat vnitrostátně; malé a střední podniky budou těžit z jednodušších postupů přeshraničních prodejů až do výše 100 000 EUR, což jim usnadní fungování,
  • opatření proti podvodům v oblasti DPH organizovaným mimo EU, které mohou narušit trh a vytvořit nekalou soutěž,
  • umožnit členským státům snížit sazby DPH pro elektronické publikace, jako jsou elektronické knihy a on-line noviny. 

Tyto legislativní návrhy budou nyní předloženy Evropskému parlamentu ke konzultaci a Radě k přijetí.

Podrobný přehled hlavních opatření:

Nová pravidla v oblasti DPH pro prodej zboží a služeb on-line: V současné době se internetoví obchodníci musí kvůli DPH registrovat ve všech členských státech, ve kterých prodávají zboží. Je to často citováno jako jedna z největších překážek pro přeshraniční elektronický obchod, která podniky stojí okolo 8 000 EUR v každé zemi EU, ve které prodávají. My nyní navrhujeme, aby podniky zpracovávaly jen jedno jednoduché čtvrtletní daňové přiznání pro splatnou DPH týkající se celé EU s využitím jednotného kontaktního místa pro DPH on-line. Tento systém, který již existuje pro prodej elektronických služeb, jako jsou aplikace do mobilních telefonů, se osvědčil, když se v roce 2015 jeho prostřednictvím vybrala DPH ve výši více než 3 miliardy EUR. Administrativní zátěž pro podniky se sníží o neuvěřitelných 95 %, což podnikům v EU přinese celkově úspory ve výši 2,3 miliardy EUR a zvýší příjmy členských států z DPH o 7 miliard EUR.

Zjednodušení pravidel v oblasti DPH pro mikropodniky a začínající podniky: Bude zavedena nová roční prahová hodnota ve výši 10 000 EUR v prodejích on-line, pod kterou podniky prodávající do zahraničí budou moci nadále uplatňovat pravidla pro DPH, na která jsou zvyklé ve své domovské zemi. Na základě toho bude pro 430 000 společností v celé EU, představujících 97 % všech mikropodniků obchodujících přes hranice, jednodušší splňovat pravidla v oblasti DPH. Druhá nová roční prahová hodnota ve výši 100 000 EUR zjednoduší fungování malých a středních podniků, pokud jde o DPH, díky zjednodušeným pravidlům identifikace sídel jejich zákazníků. Prahové hodnoty by se mohly začít uplatňovat na elektronické služby již od roku 2018 a na zboží on-line od roku 2021. Další zjednodušení by nejmenším podnikům umožnila využívat tatáž jim známá pravidla v oblasti DPH, jaká platí v jejich domovských zemích, např. požadavky na fakturaci a vedení záznamů. Prvním kontaktním místem bude vždy správce daně v místě, kde je podnik usazen, a podniky už nebudou podléhat auditu ze strany každého členského státu, ve kterém prodávají.

Opatření proti podvodům v oblasti DPH organizovaným mimo EU: Malé zásilky dovážené do EU v hodnotě nižší než 22 EUR jsou v současné době osvobozeny od DPH. Vzhledem k množství přibližně 150 milionů balíků dovážených každoročně do EU bez platby DPH je tento systém otevřen masivním podvodům a zneužívání, což významně narušuje trh ve vztahu k podnikům EU. Podniky EU jsou za prvé jasně znevýhodněny, protože na rozdíl od svých konkurentů mimo EU, musí uplatňovat DPH od prvního prodaného centu. Za druhé, u dováženého zboží o vysoké hodnotě, jako jsou chytré telefony a tablety, dochází neustále k tomu, že je uváděna jejich nižší hodnota, nebo jsou v dovozních dokumentech špatně popsány, aby se mohlo využít osvobození od DPH. Komise proto rozhodla o zrušení tohoto osvobození.

Stejná pravidla pro zdanění elektronických knih, elektronických novin a jejich tištěných ekvivalentů: Současná pravidla umožňují členským státům zdaňovat tištěné publikace, jako jsou knihy a noviny, sníženou sazbou nebo v některých případech extrémně sníženou či dokonce nulovou sazbou. Stejná pravidla vylučují elektronické publikace, což znamená, že tyto produkty musí být zdaněny základní sazbou. Jakmile jej odsouhlasí všechny členské státy, nový systém umožní přizpůsobení sazeb na elektronické publikace sazbám uplatňovaným u tištěných publikací, ale nebude k tomu zavazovat.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se DPH v elektronickém obchodě

Strategie pro jednotný digitální trh

Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU

Zdroj: Tisková zpráva Evropské komise IP/16/4010
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_cs.htm