Komise navrhuje vytvořit společný rámec EU pro přesídlování

Brusel 13. července 2016 Evropská komise dnes předkládá rámec EU pro přesídlování s cílem zavést společnou evropskou politiku přesídlování, která zajistí řádné a bezpečné cesty do Evropy pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu.Evropská komise dnes předkládá rámec EU pro přesídlování s cílem zavést společnou evropskou politiku přesídlování, která zajistí řádné a bezpečné cesty do Evropy pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. Návrh je součástí snahy Komise reformovat společný evropský azylový systém a dlouhodobou politiku pro lepší řízení migrace, která je stanovena v Evropském programu pro migraci. Přispěje rovněž k provádění nového, na výsledky zaměřeného partnerského rámce pro spolupráci s hlavními třetími zeměmi původu a tranzitu, který Komise předložila 7. června.

První místopředseda Komise Frans Timmermans uvedl: „Dnešním návrhem přecházíme na novou úroveň v našem úsilí nabídnout ochranu lidem v nouzi tím, že je bezpečným a spořádaným způsobem přesídlíme do EU. Stávající přístup programů ad-hoc přinesl určité výsledky, ale v rámci nových postupů, které dnes předkládáme, budeme spolupracovat s vládami členských států již v počáteční fázi, abychom lépe koordinovali a zintenzivnili společné úsilí. O tom, kolik lidí bude každoročně přesídleno, budou nadále rozhodovat členské státy, které však budou mít k dispozici finanční podporu z rozpočtu EU, aby svá rozhodnutí mohly realizovat. Jedná se o účinný způsob, jak může EU dostát své kolektivní odpovědnosti, prokázat solidaritu se zeměmi mimo EU a pomoci jim zvládnout velké počty lidí, kteří prchají před válkou nebo pronásledováním.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos dodal: „Dnešní návrh je zásadním krokem v našem úsilí o zajištění legálních cest, které osobám v nouzi umožní bezpečně vstoupit na území EU a získat ochranu. Jde o nedílnou součást plnění rozsáhlejšího cíle zajistit, aby se dostalo ochrany těm, kdo ji potřebují, snížit atraktivitu nelegální migrace a uchránit migranty před vykořisťováním ze strany převaděčů a před nebezpečnými cestami do Evropy. Zavedením stálého rámce s harmonizovanými postupy urychlíme příslušná řízení, což by nám mělo umožnit postupné rozšíření našich společných závazků v oblasti přesídlování. EU takto otevírá skutečnou legální cestu, aby mohla uzavřít nelegální zadní vrátka“.

Dnešní návrh povede k vytvoření stálého rámce s jednotným postupem pro přesídlování v rámci EU. O tom, kolik lidí bude každoročně přesídleno, budou nadále rozhodovat členské státy, ale EU kolektivně dosáhne výraznějších výsledků, bude-li vnitrostátní úsilí koordinovat a fungovat jako celek. Budoucí rámec pro přesídlování bude proveden na základě ročních plánů EU pro přesídlování, který přijala Rada, a uveden do praxe prostřednictvím cílených programů přesídlování, které přijala Komise. Roční plány EU pro přesídlování stanoví obecné prioritní geografické oblasti, z nichž bude přesídlování probíhat, maximální celkový počet osob, které mají být následující rok přesídleny na základě účasti a příspěvků členských států a zemí přidružených k Schengenské úmluvě v rámci daného ročního plánu pro přesídlování.

Rámec EU pro přesídlování uvádí kritéria, která by měla být zohledněna při určování regionů nebo třetích zemí, z nichž má přesídlování probíhat, jako např. počet osob potřebujících mezinárodní ochranu ve třetích zemích, všeobecné vztahy mezi EU a třetími zeměmi a účinná spolupráce v oblasti azylu a migrace, včetně vytvoření azylového systému a spolupráce v oblasti nelegální migrace, zpětného přebírání a navracení.

Nový rámec EU pro přesídlování zavede společný soubor standardních postupů týkajících se výběru kandidátů na přesídlení a zacházení s nimi. Rovněž upřesňuje společná kritéria pro způsobilost k přesídlení do EU v rámci cílených programů EU pro přesídlování, stanoví společné důvody pro vyloučení kandidátů a postup přesídlování (řádné či zrychlené řízení), který by mohl být použit.

Na podporu úsilí členských států v oblasti přesídlování v rámci cílených programů EU poskytne Komise na každou přesídlenou osobu 10 000 EUR z rozpočtu EU. Finanční prostředky budou přiděleny z azylového, migračního a integračního fondu EU (AMIF). Přesídlování, které nespadá do rámce EU pro přesídlování, nebude finančně podporováno z rozpočtu Unie.

Spojené království a Irsko se mohou účastnit provádění nařízení, pokud se tak rozhodnou, a to v souladu s příslušnými protokoly připojené ke Smlouvám. Dánsko se nepodílí na přijímání příslušného nařízení, které pro ně není závazné ani použitelné.

Souvislosti

Dne 13. května 2015 navrhla Evropská komise rozsáhlou strategii prostřednictvím Evropského programu pro migraci, která vytvoří základ pro pokračující práci Komise při řešení okamžitých a dlouhodobých výzev v souvislosti s účinným a komplexním řízením migračních toků a která stanoví, že je nutný společný přístup k přiznávání ochrany vysídleným osobám, jež potřebují ochranu prostřednictvím přesídlení.

Dne 8. června 2015 vydala Evropská Komise doporučení k Evropskému programu znovuusídlování, po kterém následovaly závěry zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 20. července 2015 o přesídlení 22 504 osob, které jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu prostřednictvím mnohostranných a vnitrostátních programů.

Dne 15. prosince 2015 vydala Komise doporučení o dobrovolném programu přijímání osob z humanitárních důvodů s Tureckem. Podle prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016 bude aktivován dobrovolný program přijímání osob z humanitárních důvodů, jakmile bude ukončeno nebo alespoň významným a udržitelným způsobem omezeno překračování hranic mezi Tureckem a EU.

Dne 6. dubna 2016 zveřejnila Evropská komise sdělení, v němž byl zahájen proces reformy společného evropského azylového systému a zavedení strukturovaného systému přesídlování, který tvoří rámec politiky Unie v oblasti přesídlování a zavádí společný přístup k bezpečnému a legálnímu příchodu do Unie pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu.

Po tomto sdělení předložila Komise dne 4. května 2016 první balíček reforem. Balíček zahrnuje návrhy na vytvoření udržitelného a spravedlivého dublinského systému, posílení systému EURODAC a vytvoření skutečné evropské agentury pro otázky azylu.

Komise podává pravidelné zprávy o pokroku v oblasti přesídlování. První zpráva týkající se relokace a přesídlování byla přijata dne 16. března. Druhá, třetí a čtvrtá zpráva byly přijaty dne 12. dubna, 18. května15. června. Pátá zpráva o relokaci a přesídlování byla přijata dnes.

Další informace

Často kladené otázky: Vytvoření rámce EU pro přesídlování:

Nařízení o zavedení rámce Unie v oblasti přesídlování a o změně nařízení (EU) č. 516/2014 Evropského parlamentu a Rady

Tisková zpráva: Dokončení reformy společného evropského azylového systému: dosažení účinné, spravedlivé a humánní azylové politiky

Často kladené otázky: Reforma společného evropského azylového systému

INFORMATIVNÍ PŘEHLED – Azylová řízení: reforma společného evropského azylového systému

INFORMATIVNÍ PŘEHLED – Kvalifikace: Reforma společného evropského azylového systému

INFORMATIVNÍ PŘEHLED – Podmínky přijetí: reforma společného evropského azylového systému

INFORMATIVNÍ PŘEHLED – Společný evropský azylový systém

Tisková zpráva: Relokace a přesídlování – Pozitivní trend pokračuje, je však třeba dalšího úsilí

Tisková zpráva: Komise představila nový rámec pro migrační partnerství: díky silnější spolupráci se třetími zeměmi má zlepšit řízení migrace

Tisková zpráva: Na cestě k udržitelnému a spravedlivému společnému evropskému azylovému systému

Tisková zpráva: Komise představuje varianty, jak reformovat společný evropský azylový systém a vytvořit bezpečné a legální cesty do Evropy

Závěry Rady o přesídlení 20 000 osob, které potřebují mezinárodní ochranu

Tisková zpráva: Dobrovolný program přijímání osob z humanitárních důvodů s Tureckem pro uprchlíky ze Sýrie

Doporučení Komise o dobrovolném programu přijímání osob z humanitárních důvodů pro uprchlíky ze Sýrie pobývající v Turecku

Prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016.

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015 a kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka 

Zdroj: Tisková zpráva EK