Komise přijímá přísnější pravidla pro boj proti financování terorismu

Evropská komise dnes přijala balíček opatření, jež mají zvýšit kapacity EU pro boj proti financování terorismu a organizovaného zločinu, a plní tak své závazky přijaté v akčním plánu pro boj proti financování terorismu z února 2016. Návrhy předložené Komisí doplní a posílí právní rámec EU v oblastech, jako je praní peněz, nelegální hotovostní toky a zmrazování či zabavování majetku. Opatření, která jsou dnes předkládána souběžně s třetí zprávou o pokroku při provádění bezpečnostní unie, jsou zárukou rozhodné a koordinované reakce EU v boji proti financování terorismu a dalším krokem k vytvoření efektivní a skutečné bezpečnostní unie.

Dnes představené návrhy připravil tým vedený prvním místopředsedou Fransem Timmermansem a místopředsedou Valdisem Dombrovskisem, a to ve spolupráci s komisařkou Věrou Jourovou a komisaři Dimitrisem Avramopoulosem, Pierrem Moscovicim a Julianem Kingem.

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Předložením dnešních návrhů posilujeme zákonné prostředky pro narušení a zablokování finančních zdrojů zločinců a teroristů. Je třeba zajistit, abychom měli k dispozici správné nástroje pro odhalování a blokování podezřelých finančních toků a pro podporu lepší spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení, a mohli tak lépe chránit bezpečnost evropských občanů.“

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis dodal: „Terorismus i nadále představuje závažnou hrozbu pro naši bezpečnost. Abychom mohli překazit aktivity teroristů, musíme vždy být o krok před nimi, k čemuž nám pomůže i boj proti financování terorismu. Právě proto dnes navrhujeme, aby se na praní peněz vztahovaly účinné trestní sankce v celé EU. Navrhujeme, aby v celé EU bylo možné provádět přeshraniční zmrazování a konfiskaci majetku souvisejícího s trestnou činností a přijímáme opatření, která zločincům zabrání obcházet kontroly hotovosti na vnějších hranicích EU.“

Jak bylo uvedeno ve třetí zprávě o pokroku při provádění bezpečnostní unie, Evropská komise prostřednictvím dnešních návrhů posiluje kapacity EU v boji proti terorismu a organizovanému zločinu, čímž ztěžuje teroristům a zločincům financování jejich činnosti. Současně veřejným orgánům usnadňuje odhalování a přerušování příslušných finančních toků. Odhalování podezřelých finančních toků a blokování zdrojů financování je jednou z nejúčinnějších metod, jak zabránit případným teroristickým útokům a trestné činnosti. Sledování finančních toků může rovněž policii a donucovacím orgánům poskytnout zásadní informace a efektivní nástroje pro vyšetřování.

Důsledná kriminalizace praní peněz

Komise dnes navrhuje novou směrnici o kriminalizaci praní peněz, která dává příslušným orgánům do rukou vhodná ustanovení trestního práva, aby mohly stíhat zločince a teroristy a posílat je do vězení. Díky navrženým opatřením bude možné:

 • stanovit minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí spojených s praním peněz, což přispěje k odstranění rozdílů mezi pravidly jednotlivých členských států, které zločinci zneužívají.
 • odstranit překážky přeshraniční soudní a policejní spolupráce stanovením společných pravidel, která by zlepšila vyšetřování trestných činů souvisejících s praním peněz,
 • uvést normy EU do souladu s jejími mezinárodními závazky v této oblasti, například závazky obsaženými ve Varšavské úmluvě Rady Evropy a v doporučeních Finančního akčního výboru.

Přísnější kontroly velkých hotovostních toků

Aby měly příslušné orgány k dispozici vhodné nástroje k odhalovaní teroristů a osob, které je finančně podporují, dnes předložené nařízení o kontrolách peněžní hotovosti mimo jiné:

 • povede ke zpřísnění kontrol hotovosti u osob, které vstupují do EU nebo ji opouštějí s více než 10 000 eur v hotovosti,
 • umožní orgánům zasahovat v případě částek nižších než prahová hodnota pro celní prohlášení ve výši 10 000 eur, pokud se vyskytne podezření na trestnou činnost,
 • zlepší výměnu informací mezi orgány členských států,
 • rozšíří celní kontroly na hotovost zasílanou v poštovních balících nebo v nákladních zásilkách a na cenné komodity, jako je zlato, a na „předplacené“ platební karty, na něž se v současnosti standardní celní prohlášení nevztahuje.

Zmrazení finančních prostředků teroristů a konfiskace jejich majetku

Rychlé přeshraniční zmrazování a konfiskace finančních prostředků teroristům zabrání, aby je využívali k dalším útokům. Navržené nařízení o vzájemném uznávání příkazů o zmrazení a konfiskaci aktiv pocházejících z trestné činnosti přinese následující změny:

 • nabídne jednotný právní nástroj pro uznávání příkazu ke zmrazení majetku i příkazu ke konfiskaci majetku ve všech zemích EU, čímž se zjednoduší stávající právní rámec. Nařízení začne platit okamžitě ve všech členských státech,
 • rozšíří působnost současných pravidel o přeshraničním uznávání tak, aby bylo možné provádět konfiskaci také u dalších osob spojených s pachatelem a aby bylo možné konfiskaci provést také v případě, kdy pachatel není obviněn, například v případě útěku nebo úmrtí,
 • díky standardnímu dokumentu a povinnosti odpovědných orgánů vzájemně komunikovat se urychlí uplatňování příkazů ke zmrazení nebo konfiskaci a zvýší se jejich účinnost. Uvedené nařízení jasně vymezuje příslušné lhůty, včetně kratších lhůt pro příkazy ke zmrazení,
 • zajistí dodržování práv obětí na odškodnění a náhradu. V případech přeshraničního výkonu příkazu ke konfiskaci mají práva obětí přednost před zájmy vykonávajícího a vydávajícího státu.

Souvislosti

Bezpečnost je od začátku funkčního období Junckerovy Komise neustále na pořadu jednání, ať se jedná o politické směry předsedy Junckera předložené v červenci 2014 či o jeho poslední projev o stavu Unie ze září 2016.

Evropská komise v únoru 2016 vypracovala akční plán pro boj proti financování terorismu, jehož cílem je zajistit, aby měly členské státy k dispozici nástroje nezbytné k řešení nových hrozeb. Tento akční plán vycházel z Evropského programu pro bezpečnost, který byl přijat v dubnu 2015 a v němž byla zdůrazněna nutnost přijmout účinnější a komplexnější opatření proti financování teroristů.

Komise v dubnu 2016 označila zamezení přístupu teroristů k financování za jedno z prioritních opatření, jež musí být přijaty k dokončení efektivní a udržitelné bezpečnostní unie EU. Skutečnost, že předseda Juncker vytvořil v srpnu 2016 zvláštní portfolio komisaře pro bezpečnostní unii, ukazuje, jaký význam Komise přikládá posílení reakce na teroristické hrozby.

Jak bylo stanoveno v akčním plánu pro boj proti financování terorismu a jak se uvádí ve dnešní třetí zprávě o pokroku při provádění bezpečnostní unie, Komise v roce 2017 předloží návrh na posílení pravomocí celních orgánů, aby mohly řešit financování terorismu v souvislosti s obchodem se zbožím. Komise rovněž rozšíří působnost stávajících předpisů, které se týkají nedovoleného obchodu s kulturními statky, na větší počet zemí. Komise ve zprávě o pokroku rovněž vybízí Parlament a Radu, aby v nejbližších týdnech dosáhly shody ohledně revidované čtvrté směrnice o boji proti praní peněz.

Další informace

Informační přehled o aktuálním stavu akčního plánu pro boj proti financování terorismu

Informační přehled o aktuálním stavu Evropského programu pro bezpečnost

MEMO – návrh směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

MEMO – aktualizace pravidel EU pro kontroly peněžní hotovosti

MEMO – nařízení o vzájemném uznávání příkazů o zmrazení a konfiskaci

Návrh směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

Návrh nařízení o kontrolách peněžní hotovosti

Návrh nařízení o posílení vzájemného uznávání příkazů o zmrazení a konfiskaci aktiv pocházejících z trestné činnosti

Třetí zpráva o pokroku směrem k účinné a skutečné bezpečnostní unii

Sdělení: Naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie

Evropský program pro bezpečnost