Příspěvek EU pro čistě a udržitelně využívané oceány

Brusel 10. listopadu 2016 Ekonomický přínos světových oceánů je odhadován na 1,3 bilionu €. Pokud budou oceány lépe chráněny a udržitelným způsobem využívány, lze účinně řešit globální výzvy, jako je změna klimatu, chudoba a zajišťování potravin.

Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku dnes přijaly společné sdělení, ve kterém navrhují opatření pro bezpečné, čisté a udržitelné využívání oceánů. Jako silný globální aktér přichází Evropská unie s agendou pro lepší správu oceánů, která má stavět na mezinárodním přístupu s meziodvětvovým rozměrem.

Federica Mogheriniová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise prohlásila: „Tímto společným sdělením potvrzujeme naše odhodlání stát v čele při provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, která prospěje jak občanům EU, tak i celému světu. Naše oceány ohrožuje trestná činnost, pirátství a ozbrojené loupeže. Pokusy o prosazení územních nebo námořních nároků ovlivňují regionální stabilitu a globální ekonomiku. Musíme využít všech prostředků, které máme k dispozici, abychom mohli spoluutvářet správu oceánů a více ji zapojit do vnější činnosti EU. Jde také o konkrétní příklad toho, jaké konkrétní výsledky v praxi přináší globální strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku.

Jyrki Katainen, místopředseda zodpovědný za zaměstnanost, růst a investice poznamenal: „Oceány mají velký potenciál podpořit růst, zaměstnanost a inovace a zároveň jsou přímo ohroženy několika nejnaléhavějšími globálními problémy, jako je změna klimatu, odpad v mořích a rostoucí počet obyvatelstva na celém světě. Toto sdělení dokládá silnou úlohu EU´, která bojuje za udržitelný rozvoj a je globálním aktérem v rámci správy oceánů, jakož i uživatelem jejich zdrojů.“

Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, k tomu uvedl: „Oceány pokrývají až 70 % povrchu naší planety.Svět si začíná uvědomovat, že oceány potřebují lepší péči. Tu může přinést pouze silná mezinárodní spolupráce. EU přijímá vedoucí úlohu a bude usilovat o vytvoření silnějšího systému správy oceánů na celém světě. Oznamujeme agendu, jež má zlepšit způsob, jakým jsou oceány spravovány, snížit vliv lidského působení na naše oceány a podpořit investice do vědy. Tím se zajistí, že mořské zdroje budou využívány udržitelně, v zájmu zdravých mořských ekosystémů a prosperující námořní ekonomiky“.

Dnešní návrh stanoví soubor 14 opatření ve třech prioritních oblastech: 1) zlepšení rámce pro mezinárodní správu oceánů, 2) snížení vlivu lidského působení na oceány a vytvoření podmínek pro udržitelnou modrou ekonomiku a 3) posílení mezinárodního výzkumu týkajícího se oceánů a souvisejících údajů.

1. Zlepšení rámce pro mezinárodní správu oceánů

Je nutné rozpracovat stávající pravidla týkající se oceánů a tato pravidla lépe prosazovat, například je zapotřebí řešit otázky týkající se oblastí mimo svrchovaná území států nebo provádění mezinárodně dohodnutých cílů v oblasti udržitelného rozvoje, jako je zavedení cíle 10 % chráněných mořských oblastí do roku 2020. Aby EU navázala na tyto závazky, bude spolupracovat s mezinárodními partnery s cílem zajistit jejich realizaci a v říjnu 2017 uspořádá konferenci pod názvem „Naše oceány“, která se bude na  těchto závazcích zakládat. Do roku 2018 Komise také vypracuje pokyny týkající se průzkumu a využívání přírodních zdrojů ve svrchovaných oblastech států.

Na základě své strategie námořní bezpečnosti bude Evropská unie spolupracovat s partnerskými zeměmi, aby se omezila hrozba a riziko pro námořní bezpečnost (např. pirátství, obchodování s lidmi, obchod se zbraněmi a omamnými látkami), přičemž je třeba plně využít kapacity nové evropské pohraniční a pobřežní stráže, Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) a Agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA). Kromě toho se EU výrazně angažuje svými misemi týkajícími se společné bezpečnostní a obranné politiky a operacemi ve Středozemním moři a Indickém oceánu. Operace EUNAVFOR Atalanta aktivně bojuje proti pirátství u pobřeží Somálska a operace EUNAVFOR Med Operation Sophia usiluje o rozbití sítí převaděčů a obchodníků s lidmi a v jižní části středního Středomoří k dnešnímu dni zachránila více než 28 000 životů.

2. Snížení vlivu lidského působení na oceány a vytvoření podmínek pro udržitelnou modrou ekonomiku:

Pařížská dohoda vstoupila v platnost a Komise se zasadí o posílení opatření týkajících se oceánů, aby tak splnila vnitrostátní a mezinárodní závazky; své úsilí zahájí u příležitosti konání Dnů oceánů na zasedání COP 22 v Marrákeši dne 12. listopadu 2016. Jelikož oceány absorbují 25 % produkovaného CO2, jsou významnými regulátory klimatu. Pokud nebude přijato žádné opatření k omezení oteplování a acidifikace oceánů, hrozí v oblasti klimatu ztráta rovnováhy.

Pro EU je také prioritou boj proti nezákonnému, neregulovanému a nehlášenému rybolovu. Nejméně 15 % celosvětových úlovků, které mají hodnotu 8–19 miliard € ročně, je nezákonných. EU stojí v čele boje proti nezákonnému, neregulovanému a nehlášenému rybolovu, bude podporovat mnohostranná opatření a v boji proti nezákonnému, neregulovanému a nehlášenému rybolovu podpoří úlohu Interpolu. Komise zahájí pilotní projekt pro sledování nezákonného rybolovu ve světě, který využije satelitní komunikace.

Další významnou hrozbou pro oceány je odpad v mořích. V rámci akčního plánu pro oběhové hospodářství EU do roku 2017 navrhne strategii týkající se plastů, která má přispět ke snížení množství odpadu v mořích do roku 2020 nejméně o 30 %.

Komise bude pracovat na zavedení mezinárodních pokynů pro územní plánování námořních prostor do roku 2025 a pomůže rozšířit chráněné mořské oblasti po celém světě s pomocí financování z programů Horizont 2020 a LIFE.

3. Posílení mezinárodního výzkumu týkajícího se oceánů a souvisejících údajů:

Podle odhadů není stále ještě kartograficky podchyceno 90 % mořského dna oceánů. Méně než 3 % jsou ekonomicky využívána. Aby bylo možné udržitelně využívat mořské zdroje a snížit vliv lidského působení, je nutně zapotřebí lepšího pochopení a spolehlivých vědeckých poznatků. Modrá databáze EU, tj. Evropská námořní síť pro pozorování a sběr dat, obsahuje údaje z více než 100 mořských výzkumných zařízení, přičemž tyto údaje jsou přístupné všem. Komise předloží návrhy, jak z této databáze vytvořit celosvětovou síť údajů o mořích.

Navrhovaná opatření budou nyní projednána s členskými státy EU, v Radě a Evropském parlamentu.

Souvislosti

Dnešní iniciativa je nedílnou součástí reakce EU na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030, zejména pokud jde o cíl 14 „Zachovat a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje“. Vychází z politického mandátu, který komisaři Vellovi udělil předseda Juncker s cílem „zapojit Unii do utváření mezinárodní správy oceánů v rámci OSN, do činnosti dalších multilaterálních fór a bilaterální spolupráce s klíčovými obchodními partnery“.

Úlohu EU při prosazování námořní bezpečnosti a zabezpečení, celosvětového námořního růstu a celosvětové správy prostřednictvím bilaterálních, regionálních a mnohostranných partnerství podporuje Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Tato globální strategie, kterou předložila vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová v červnu 2016, vyzývá k užší koordinaci vnitřních a vnějších politik. Dnešní sdělení má za cíl propojit vnitřní a vnější aspekty politiky v oblasti dobré správy oceánů. Bere v úvahu stávající strategie, zejména strategie EU týkající se námořní bezpečnosti a regionální strategie, například strategie v oblasti Guinejského zálivu a Indického oceánu a integrovanou politiku pro Arktidu. Cílem těchto snah je lepší společná mezinárodní odpovědnost za naše oceány.

Další informace

Společné sdělení a informativní přehled jsou k dispozici na internetových stránkách mezinárodní správy oceánů

Infografika týkající se mezinárodní správy oceánů

Infografika týkající se unijní a mezinárodní správy oceánů

Operace EU ve Středomoří

IP/16/3619