Nadnárodní programové prohlášení o opětovném použití

cerrec-logo

Mnoha lidem vadí stoupající množství odpadu a chtějí, aby byla možnost více nepotřebné produkty znovu použít. Nově pro to mohou sami něco udělat. Stačí drobnost – připojit svůj podpis pod Nadnárodní programové prohlášení o opětovném použití (NPPOP) projektu CERREC[1]. Čím více zájemců tento dokument podepíše, tím silnější pozici budou zástupci projektu CERREC mít při vyjednávání lepších podmínek pro toto odvětví odpadového hospodářství.

NPPOP shrnuje cíle projektu CERREC, jeho partnerů a členů Expertní poradní komise projektu (EAB). A především nastiňuje směr, kterým by se odpadové hospodářství mělo ubírat – klást důraz na větší udržitelnost produktů a snižování množství vznikajícího odpadu díky podpoře opětovného použití.

To přinese přidanou hodnotu nejen v podobě environmentálního efektu, ale i socioekonomického – dostupnosti kvalitních výrobků pro méně movité a nabídky práce pro dlouhodobě nezaměstnané. Cílem partnerů projektů CERREC a EAB je vytvořit nové a atraktivní podmínky pro opětovné použití výrobků, které by jinak skončily jako odpad, a také příležitosti pro občany v podobě zvláštních sběrných míst, kde budou mít možnost odložit své nepotřebné, nicméně stále použitelné „odpadní“ produkty.

Hlavním důvodem, proč Nadnárodní programové prohlášení projektu CERREC vzniklo, je potřeba přizvat všechny zainteresované subjekty, experty a politiky k jednomu stolu v rámci projektu CERREC , díky čemuž by bylo možné najít nejlepší možná řešení pro vybudování center a sítí pro opětovné použití ve střední Evropě.

“Je třeba zvýšit povědomí odborné veřejnosti o této problematice a přizvat veškeré odborníky a zainteresované subjekty do procesu hledání těch nejvhodnějších možností pro opětovné použití na národních úrovních,“ vyzývá Leona Šimková z Českého sdružení pro biomasu, které se na projektu CERREC podílí.

“Máme zájem o každého, kdo podporuje, či se chystá začít s opětovným používáním odpadů. Jste firma zabývající se tímto způsobem nakládání s odpady? Nebo organizace fungující v rámci odpadového hospodářství? Či občan, který má zájem na zlepšení životního prostředí nebo o finančně dostupné výrobky? Patříte-li do některé z těchto skupin, týká se toto prohlášení i Vás. Neváhejte a podpořte naše Nadnárodní programové prohlášení o opětovném použití. Pokud toto prohlášení podepíše, budeme mít při vyjednávání s politiky a úřady mnohem silnější argumenty,“ dodává projektová manažerka CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu.

S obsahem Nadnárodního programového prohlášení o opětovném použití se můžete detailně seznámit ZDE:
ČESKÉ VERZE http://cerrec.eu/czechia/files/TPS_CZ_final.pdf

Pokud s NPPOP souhlasíte, prosím přidejte svůj podpis pod on-line petici
http://cerrec.eu/2013/01/08/show-us-your-support-and-sign-our-transnational-policy-statement/
Koordinátorem a kontaktní osobou za ČR je Leona Šimková (simkova(zavinac)biom.cz).

[1] “CERREC ” – Centra a sítě pro opravy a opětovné použití – je projekt financovaný Evropskou unií, který je realizován prostřednictví programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj. Projekt odstartoval v dubnu 2011 a potrvá až do července 2014. Během této doby se bude tým devíti partnerů ze sedmi zemí Střední Evropy věnovat realizaci cílů projektu, tedy hodnocení oblasti oprav a opětovného použití odpadů jako nové formy nakládání s odpady, stejně jako nastavení standardů kvality a osvětové činnosti.
Projekt CERREC plní požadavky nové rámcové směrnice o odpadech (směrnice o odpadech č. 2008/98/ES Evropského parlamentu a Rady z listopadu 2008) a podporuje tak “přípravu k opětovnému použití“ jako novou formu nakládání s odpady. Opětovné použití je jedním z hlavních cílů nové směrnice o odpadech, která musí být přijata a zavedena do vnitrostátních legislativ, následně ale také implementována po praktické stránce.

 


 

Česká verze dokumentu
2012
Nadnárodní programové prohlášení o opětovném  použití
středoevropského projektu
CERREC
Centra a sítě pro opětovné použití ve střední Evropě

 

1. ÚVOD

Projekt CERREC podporuje implementaci center a sítí pro opětovné použití tak jak ukládá směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech č. 2008/98/ES z listopadu 2008. Ta představuje “přípravu pro opětovné použití“, ale i doporučení, jak tohoto dosáhnout – implementací sítí opětovného použití.

Hlavním cílem je díky opětovnému použití prodloužit životnost produktů a tím pádem uspořit přírodní zdroje a zlepšit energetickou účinnost.
Opětovné použití odkazuje na tři způsoby udržitelného vývoje:

 • Ekologická udržitelnost – Zlepšení využití zdrojů redukcí odpadů a emisí díky prodloužení životnosti produktů.
 • Sociální udržitelnost – Vytvoření “zelených pracovních míst” pro občany s nízkou kvalifikací nebo dlouhodobě nezaměstnané a nabídka kvalitních výrobků pro lidi s nízkými příjmy.
 • Ekonomická udržitelnost – Posilování místních ekonomik podporou spolupráce mezi různými hráči na trhu a rozvíjením nového pracovního odvětví (zejména pro sociální podniky, malé a střední podniky a poskytovatel služeb).

Správné užívání produktů přispívá k udržitelnějšímu životnímu stylu. K tomu napomáhá naše snaha vytvořit z opětovného použití běžný způsob užívání produktů. To celé vytváří novou, alternativní možnost, jak uspokojit požadavky zákazníků. V širším kontextu se opětovné použití týká nejen legislativ souvisejících s odpadovým hospodářstvím, ale zároveň propojuje řadu strategií, politik a koncepcí v oblasti udržitelného rozvoje (např. Strategie EVROPA 2020 [1], Udržitelná spotřeba a výroba  a Akční plán pro udržitelnou průmyslovou politiku [2], Evropská strategie pro udržitelný rozvoj [3], atd.).

Uvědomit si tyto vzájemné vztahy je pro podporu úspěšné implementace opětovného použití klíčové.  Dosáhnout toho lze spoluprací s podobnými iniciativami, tvorbou koalic či pomocí synergie. Tím vším lze vytvořit větší tlak na politiky a úřady.

2. NAŠE MISE

My, partneři projektu CERREC a členové Expertní poradní komise, máme za cíl vytvořit pro občany novou a atraktivní nabídku opětovně použitelných produktů: zajistit, aby se z použitých výrobků nestal odpad tak, že občané budou mít možnost je odnést na speciální sběrná místa.
Pokud produkty splní vysoké kvalitativní nároky, budou připraveny k opětovnému použití a prodány v obchodech s opětovně použitelným zbožím.

[1] EVROPA 2020, Evropská strategie pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst, Brusel, 3. 3. 2010
[2] SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o
udržitelné spotřebě a výrobě a Akčním plánu pro udržitelnou průmyslovou politiku, Brusel, 16. 7. 2008
[3] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Mainstreaming sustainable development into EU policies:2009 Review of the
European Union Strategy for Sustainable Development, Brussels, 24.7.2009

Abychom dosáhli našich cílů:

Podporujeme výměnu know-how mezi zeměmi a region, přičemž klademe důraz na co nejvyšší efektivitu a využití dostupných zdrojů.

Vytváříme modulární řešení pro centra a sítě pro opětovné použití tak, aby byly adaptabilní a snadno aplikovatelné do všech zemí střední Evropy.

Definujeme akreditační systémy a vytváříme kvalitativní standardy tak, aby splňovaly veškeré požadované regulace a aby vytvořily rovné podmínky pro všechny zúčastněné subjekty.

Vytváříme akční plány pro implementaci aktivit souvisejících s opětovným použitím ve střední Evropě.

Zavádíme pilotní projekty testující vytvořená řešení problematiky opětovného použití ve střední Evropě.

3. PODPOŘTE NÁS

Zveme všechny zainteresované subjekty a odborníky k účasti v procesu hledání nejlepších možných řešení pro vytváření center a sítí pro opětovné použití.  Apelujeme na místní a regionální politiky, aby podpořili vznik center a sítí pro opětovné použití. Voláme po komunikaci s veřejností a zvýšení jejího povědomí o posunu směrem k udržitelnějšímu životnímu stylu v Evropě

Žádáme politiky, aby:

 

 • začlenili povinnost opětovného použití do národní/ regionální legislativy, do plánů a konceptů pro nakládání s odpady a zejména do národních programů předcházení vzniku odpadu;
 • zajistili, že v rámci systémů sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) budou OEEZ sbírána odděleně od šrotu OEEZ, a aby fungovala spolupráce s centry /sítěmi pro opětovné použití;
 • povzbudili vlastníky/ původce odpadů (např. firmy) v odděleném sběru opětovně použitelného zboží a jeho předávání do center pro opětovné použití;
 • posilovali oblast vzdělávání o opětovném použití, střediscích a sběrných místech pro opětovné použití;
 • podpořili prodej opětovně použitelného zboží nastavením obchodních pravidel zvýhodňujících opětovné použití.

Žádáme samosprávy, aby:

 

 • vytvořily sběrná místa pro opětovně použitelné produkty;
 • reorganizovaly systémy sběru objemného odpadu tak, aby bylo možné oddělit opětovně použitelné produkty;
 • navázaly spolupráci mezi opravárenskými podniky, sociálními podniky, sociálními družstvy a obcemi k posílení aktivit opětovného použití.

 

Skrze implementaci center a sítí pro opětovné použití, díky kterým se prodlouží životnost produktů a sníží spotřeba zdrojů, můžeme přispět k více udržitelnému způsobu života. Zároveň napomůžeme tvorbě nových pracovních míst pro občany dlouhodobě nezaměstnané či s nízkou kvalifikací.

Napsat komentář