Relokace a přesídlování – členské státy musí dodržet své sliby

Brusel 9. listopadu 2016 Komise dnes přijala svou nejnovější zprávu o pokroku v provádění evropských programů nouzové relokace a přesídlování, v níž hodnotí opatření přijatá po 28. září 2016.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „V průběhu léta jsme zaznamenali pozitivní trendy, které musíme nyní udržet. Jsem spokojen s prací, kterou členské státy dosud společně odvedly v oblasti relokací a přesídlování. Přál bych si, aby počet příslibů byl stabilní, postupy rychlé a počet týdenních relokací stálý. Je třeba jednat intenzivněji a rychle, aby bylo možné zvládnout rostoucí počet příchozích migrantů do Itálie a postarat se o tisíce osob uvízlých v Řecku. Po prvním roce fungování programů pro přesídlování očekáváme, že členské státy zvýší své úsilí, aby zcela splnily své závazky a povinnosti.“

Relokace

V září bylo zaznamenáno 1 372 přesunů osob a říjen se poté ukázal být přechodným měsícem, během nějž se tempo relokací ve srovnání s předcházejícími sledovanými obdobími zpomalilo. Od 28. září do 8. listopadu bylo relokováno 1212 osob, z toho 921 z Řecka a 291 z Itálie. Nižší počet přesunů v říjnu (779, z toho 549 z Řecka a 230 z Itálie) vypovídá zejména o nižším počtu příslibů učiněných během srpna, což se následně projevilo na nižším počtu přesunů. Avšak počet plánovaných a uskutečněných relokací v listopadu naznačuje, že tento pokles je jen výjimkou – jedná se pouze o jednorázový, a nikoli dlouhodobý pokles. Tato dočasná komplikace v jinak pozitivním trendu potvrzuje, že je zapotřebí většího úsilí, aby se zvýšil měsíční počet přesunů a aby tempo relokací zůstalo plynulé. Kromě toho, i když již začal vzrůstat počet relokací nezletilých osob bez doprovodu, je třeba se intenzivněji snažit o to, aby byly všechny nezletilé osoby bez doprovodu způsobilé pro relokaci přemístěny co nejrychleji.

V současné době se nachází přibližně 24 000 osob ze zemí způsobilých pro relokaci v Řecku a asi 20 400 osob ze zemí způsobilých pro relokaci přišlo od ledna 2016 do Itálie. Pokud se zvýší úsilí v oblasti relokací, mělo by být možné přemístit všechny způsobilé osoby v rámci období vymezeného pro relokaci (do září 2017).

Jelikož do Itálie stále proudí další migranti (od 26. září do dnešního dne jejich počet činí 29 844 osob) a humanitární situace v Řecku je stále napjatá (v této zemi se nyní nachází 61 700 migrantů), relokace mají zásadní význam pro snížení tlaku na tyto země. Komise opětovně vyzývá členské státy, které neučinily žádné závazky ani neprovedly relokaci žádného žadatele o azyl, aby tak neprodleně učinily.

Komise navíc vyzývá členské státy, které se již účastní programů pro relokaci, aby i nadále plnily své závazky a prováděly pravidelné relokace v souladu s objemem svých kvót, aby urychlily reakce na žádosti o relokace, sdílely informace o důvodech zamítnutí prostřednictvím zabezpečeného kanálu, který poskytuje Europol, a navýšily své přijímací kapacity pro ubytování žadatelů o relokaci.

Komise také vyzývá Řecko a Itálii, aby nadále zvyšovaly své kapacity pro zpracovávání žádostí. Konkrétně vyzývá Komise Řecko, aby zřídilo zbývající relokační střediska, a Itálii, aby provedla dohody uzavřené s Europolem a první relokační přesuny nezletilých osob bez doprovodu.

Přesídlování

Přesídlování probíhá uspokojivě v rámci programu EU pro přesídlení z července 2015, přičemž více než polovina z dohodnutého počtu 22 504 osob již byla přesídlena. Na základě informací obdržených od zúčastněných států bylo do 7. listopadu 2016 v rámci programu pro přesídlení přesídleno 11 852 osob do 21 států (Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království). Švédsko, Spojené království a Finsko a rovněž přidružené státy Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island již zcela splnily své závazky.

Počet osob přesídlených z Turecka podle prohlášení EU a Turecka, včetně celkového počtu přesídlení, se nadále zvyšuje, jelikož členské státy přistoupily k posuzování dokumentace, kterou jim předalo Turecko prostřednictvím UNHCR. V období od 4. dubna 2016 bylo z Turecka do EU přesídleno 2 217 Syřanů, z toho 603 v období od zveřejnění předcházející zprávy. Tempo přesídlování je plynulé a kromě Belgie, Estonska, Francie, Německa, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Nizozemska, Portugalska, Španělska a Švédska dochází i k přesídlování do do Norska. Členské státy by měly nadále plnit své závazky v souvislosti s přesídlováním, mimo jiné v rámci provádění prohlášení EU a Turecka.

Souvislosti

Dočasný režim nouzové relokace byl stanoven ve dvou rozhodnutích Rady v září 2015, v nichž se členské státy zavázaly relokovat do září 2017 celkem až 160 000 osob z Itálie a Řecka (a případně z jiných členských států).

Dne 8. června 2015 přijala Komise návrh Evropského programu znovuusídlování a dne 20. července 2015 se členské státy dohodly přesídlit 22 504 osob, které jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu.

Po summitu vedoucích představitelů EU s Tureckem, který se konal dne 29. listopadu 2015, byl přijat akční plán EU a Turecka. Dobrovolný program přijímání osob, který navrhla Komise dne 15. prosince 2015, je jedním ze zásadních prvků tohoto plánu, jehož cílem je pomoci Turecku zvládnout množství uprchlíků a rovněž nabídnout bezpečnou a legální cestu osobám, které potřebují ochranu.

Evropská rada dne 7. března 2016 vyzvala k urychlení relokací, aby se zmírnila problematická humanitární situace v Řecku. Evropská rada ve svých závěrech z 20. a 21. října zopakovala svou výzvu k urychlení realizace programů pro relokaci a přesídlování s ohledem na naléhavou potřebu pomoci Řecku a Itálii. Dnešní zpráva je reakcí na uvedené závěry Rady a na závazek Komise vyplývající z plánu návratu k Schengenu.

V prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016 se stanoví, že za každého Syřana vráceného do Turecka z řeckých ostrovů bude jiný Syřan přesídlen z Turecka do EU. Tato zásada se uplatňuje od 4. dubna 2016. Přednost dostávají migranti, kteří do EU dosud nelegálně nevstoupili, ani se o to nepokusili.

V návaznosti na prohlášení EU a Turecka přijala Rada dne 29. září změnu druhého rozhodnutí Rady o relokacích, aby uvolnila 54 000 míst (z celkového počtu 160 000 míst plánovaných pro relokace), která ještě nebyla přidělena, pro účely legálního přijímání Syřanů z Turecka do EU.

Dne 13. července navrhla Komise trvalý rámec EU pro přesídlování, aby zavedla společný soubor standardních postupů pro výběr kandidátů na přesídlení a společný status ochrany pro osoby přesídlené do EU. Cílem bylo zjednodušit a lépe zacílit úsilí, které bude v Evropě věnováno problematice přesídlování v budoucnu.

Dne 16. března 2016 přijala Komise první zprávu týkající se relokace a přesídlování. Druhá, třetí, čtvrtá, pátá a šestá zpráva byly přijaty ve dnech 12. dubna, 18. května, 15. června,13. července a 28. září 2016.

Další informace

Sdělení: Sedmá zpráva o relokaci a přesídlování

Příloha 1: Relokace z Řecka

Příloha 2: Relokace z Itálie

Příloha 3: Přesídlování – aktuální stav

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Relokace a přesídlování

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Řešení uprchlické krize: finanční podpora EU pro Řecko

Často kladené otázky: Vytvoření rámce EU pro přesídlování

Evropský program pro migraci

Rozhodnutí Rady o relokaci 40 000 osob z Itálie a Řecka

Rozhodnutí Rady o relokaci 120 000 osob z Itálie a Řecka

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1754 ze dne 29. září 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1601, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka

Závěry Rady o přesídlení 20 000 osob, které potřebují mezinárodní ochranu

Tisková zpráva: Dobrovolný program přijímání osob z humanitárních důvodů s Tureckem pro uprchlíky ze Sýrie

Doporučení Komise o dobrovolném programu přijímání osob z humanitárních důvodů pro uprchlíky ze Sýrie pobývající v Turecku

Prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016

IP/16/3614