Unie státních zástupců k prezentaci amnestie prezidenta

Prohlášení Unie státních zástupců k prezentaci amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 Unie státních zástupců respektuje ústavní právo prezidenta republiky vyhlásit amnestii, za kterou nese, spolu s předsedou vlády, plnou osobní odpovědnost. Považuje však za nutné upozornit na následující.

Součástí amnestie vyhlášené prezidentem republiky dne 1. 1. 2013 je nařízení, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. 1. 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující 10 let.

V souvislosti s tímto nařízením se při jeho prezentaci opakovaně objevila tvrzení, že reaguje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), z níž má vyplývat povinnost zastavit trestní stíhání obviněného, pokud toto trvá po určitou delší dobu. Rozhodnutí prezidenta republiky zastavit trestní stíhání trvající déle než 8 let tak mělo de facto předejít úspěchu těchto obviněných u ESLP, pokud by se na něj obrátili se stížností na délku svého trestního stíhání.

Tyto názory jsou mylné. Podle judikatury ESLP může v odůvodněných případech porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě vést ke zmírnění trestu, finančnímu odškodnění či v extrémním případě až k upuštění od uložení trestní sankce. Vždy je však třeba zkoumat konkrétní okolnosti případu, jeho složitost, rozsah, jakož i případné obstrukční jednání obviněného, popř. obžalovaného. Tyto okolnosti však v rámci paušální amnestie nemohou být jakkoliv zohledněny. Amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky zastavit trestní stíhání navíc v těchto věcech zmařilo možnost poškozených dosáhnout náhrady škody v trestním řízení, ačkoliv nepřiměřená délka řízení nemůže být podle ESLP důvodem k upuštění od povinnosti nahradit škodu způsobenou trestným činem.

Jakkoliv je rozhodnutí o zastavení trestního stíhání omezeno na trestné činy s horní sazbou do 10 let, je nutno si uvědomit, že do této kategorie spadají i ty nejzávažnější hospodářské a majetkové zločiny, u kterých byla způsobena škoda v řádech desítek milionů, resp. miliard korun. Vyšetření a soudní projednání takových trestných činů je vzhledem k jejich obsáhlosti podstatně časově náročnější než v případě řady přísněji trestných zločinů, typicky např. vražd.       

V Praze dne  4. 1. 2013

Výkonný výbor Unie státních zástupců

Zdroj: Prohlášení

Napsat komentář