Co se stane, když uhlíkové kompenzace shoří?

V říjnu Mezinárodní organizace pro civilní letectví oznámila nový klimatický závazek pro mezinárodní letecký průmysl: nulová čistota do roku 2050. Objevily se však obavy, jak letecký průmysl plánuje tohoto cíle dosáhnout – konkrétně jakým způsobem chce kompenzovat vlastní závislost na fosilních palivech pomocí uhlíkových offsetů. Tento systém má v sobě zabudovanou zranitelnost – offsety založené na lesnictví mohou být postupující klimatickou změnou zničeny, mohou shořet kvůli suchu, právě proto, že firmy nesnížily své emise, ale jez zainvestovaly do offsetových odpustků.

Offsety, tj. programy na kompenzaci vypouštěných emisí, chcete-li novodobé odpustky, jsou nebo mohou být u konkrétních projektů pozitivní. Obecně jsou určeny k vyrovnání uhlíkové stopy firmy prostřednictvím investic jinde. Mohou to být projekty, které snižují budoucí emise (jako je výstavba větrné farmy), nebo investice, které odstraňují uhlík z atmosféry (například prostřednictvím ochrany lesů). Zastánci tvrdí, že offsetové programy pomáhají zvýšit financování iniciativ na ochranu přírody a zároveň poskytují firmám praktický nástroj ke snížení čistých emisí. Kritici napadají, že offsetový trh postrádá transparentnost, umožňuje greenwashing a může ve skutečnosti způsobit více škody než užitku .

Nicméně offsety zůstávají klíčovým rysem mnoha strategií s nulovou čistou hodnotou. Od roku 2015 se počet společností, které se zavázaly k dosažení nulových cílů, ztrojnásobil . Na druhou stranu se zvýšila poptávka po offsetech. K tomuto trendu přispívají dva faktory:

1) kompenzace poskytují firmám rychlý a snadný mechanismus, jak deklarovat pokrok v oblasti životního prostředí, aniž by provedly podstatné změny základních operací, snížili závislost na fosilních palivech a zvýšili efektivitu, a

2) firmy mohou zatím snižovat pouze vlastní emise. Dosažení čisté nuly vyžaduje použití kompenzací ke zmírnění zbytkových emisí, které firma nemůže plně eliminovat.

Primárními správci offsetových kreditů jsou dobrovolné registry. Mezi příklady patří Verra a Gold Standard , které utvářejí kritéria a zásady auditu v souladu s mezinárodními dohodami o klimatu. Tento systém má však zabudovanou zranitelnost – jak naložit s offsetovými aktivy, která se v budoucnu poškodí nebo zničí.

Tento problém je obzvláště akutní u kompenzací, které jsou založeny na lesních rezervacích nebo projektech regenerace. Podle databáze Berkeley Carbon Trading Project zahrnuje téměř 50 % registrovaných offsetových projektů ukládání uhlíku prostřednictví zalesňování. Tato aktiva jsou však stále více ohrožena, jednak samotnou změnou klimatu , ale i tím, že změna klimatu zesiluje činnost lesních požárů .

Speciálně pro lesnické kompenzace, většina registrů udržuje „vyrovnávací fond“ nepřidělených kompenzací, které fungují jako rezerva pro nepředvídané události. Pokud tedy firmě shoří kompenzace v oblasti lesnictví, pak registry nahrazují znehodnocené kompenzace zásobami z rezerv vyrovnávacích fondů.

Kritici namítají, že takové „vyrovnávací rezervy“ mohou být příliš malé na to, aby pokryly očekávané budoucí riziko zhoršení kompenzace . Kromě toho se objevily obavy, že takové politiky se rovnají Ponziho schématu. V současnosti je jediným způsobem, jak doplnit „buffer pool“, je registrace více offsetových projektů. Aby systém zůstal nad vodou, musí být stále větší a větší.

Podniky, které investovaly do lesnických kompenzací, by měly být znepokojeny. Problémem je, když trh dosáhne „peak offset“ – bodu, kdy už nebude snadné realizovat investice do nových offsetových projektů. V důsledku toho bude méně rezerv pro nepředvídané události, které ovšem budou přicházet stále častěji, protože kompenzačním programům může trvat desetiletí než začnou absorbovat CO2. Pokud „buffer pools“ tedy nezůstanou solventní, a poptávka po stávajících kompenzacích (nebo náhradních kompenzacích) převýšit nabídku trhu.

Za takových podmínek některé firmy samozřejmě nemohou splnit své kompenzační závazky. To je víc než jen otázka vztahů s veřejností. Pokud firmy nebudou schopny naplnit doplnit své lesnické kompenzace z „nárazníkové rezervy“, je možné, že se jim také nepodaří dodržet své kompenzační závazky.

Kromě toho by takový scénář pravděpodobně zvýšil cenu kompenzací. Při neexistenci „rezervního fondu“ na ochranu před ztrátou aktiv se firmy mohou snažit doplnit své poškozené nebo zničené kompenzace prostřednictvím nákupů na volném trhu. Velké organizace mohou být schopny absorbovat zvýšené náklady na pořízení offsetů, avšak malé a střední podniky (MSP) mohou být znevýhodněny. 

Podniky mohou toto riziko zmírnit tím, že zcela minimalizují používání kompenzací pouze na pokrytí zbytkových emisí, které firma nemůže eliminovat sama. Uhlíkové kompenzace by měly být menší než 10 % celkového plánu snížení emisí firmy. Příliš štědře nastavená benevolence v kompenzacích znečištění v podstatě nijak nemotivuje podniky ke skutečnému snižování znečištění. Firma tak může „kouřit“ jako v 80.letech a kompenzovat své znečištění v podstatném rozsahu lacinou investicí do výsadby s příslibem, že za 20-30 let možná vyroste les a začne pohlcovat emise CO2 v deklarovaném objemu. Mezitím firma dál vypouští emise jak za starých časů a přitápí pod kotlem klimatické zněny. Teploty rostou, sucha se prohlubují a offsetové kompenzační lesy buď uhynou a nebo shoří a zachycený uhlík opět uvolní do atmosféry.


Obraz: William Blake, Fire