Darwinova černá skříňka

Darwins_Black_Box

Darwins_Black_BoxM.Behe napsal knihu, která byla veřejností příznivě přijata. S obsahem knihy lze sice vědecky polemizovat, ale nelze jej odbýt mávnutím ruky. Autor nevěří, že vznik neredukovatelně komplexních systémů je možné vysvětlit na základě neodarwinistických schémat. Naopak chce, aby věda pátrala po jiných mechanismech a navrhuje jako vysvětlení vzniku složitých systémů zásah inteligentního činitele.

Darwinova černá skříňka (Darwin’s Black Box) Autor : Michael J. Behe Vydal : Návrat domů 2001 (The Free Press 1996) ISBN 80-7255 -008-X

Zde: „Na počátku bylo SLOVO!“ čtu. Ale jak dále? Nesnáz hned je tu. Nelze mi slovo přec tak v úctě míti, musím to jinak přeložiti; ačli že duch mě řádně osvítil, stojí tu? Pojem na počátku byl. Dobře si rozvaž první řádku, neukvapuj se na počátku! Že vznikla by z pojmu všechna díla? Má státi: Na počátku byla SÍLA! Leč ještě jsem to ani nenapsal, a cos mě nutká, abych hledal dál. A náhle osvícen, zřím do hlubin. Já napíšu: Byl na počátku ČIN! (J.W.Göthe, Faust, překl. O.Fischer)

Kniha je rozdělena na tři části. První část uvádí čtenáře do dané problematiky a vysvětluje, proč je nyní nutné diskutovat o evoluci na molekulární úrovni, což je právě doména biochemie.

Druhá část knihy obsahuje kapitoly věnované příkladům, na které nedává klasická evoluční teorie uspokojivé odpovědi.

Třetí část, která je možná nejzají- mavější a tvoří téměř polovinu knihy, se věnuje pojednání o důsledcích objevů, které biochemie učinila.

Podle svých slov Behe nepatří ke kreacionistům, a jejich názory na stvoření světa, zákaz vyučovat teorii evoluce a tvrzení, že svět je starý pouhých 10 tisíc let odmítá jako nevědecké.

K rozdílným teoriím podotýká, že pokud jsou životaschopné, měly by být vyučovány paralelně vedle sebe. (pozn. kreacionistické teorie skončili v USA před soudem a soud je po zvážení důkazů odmítl jako nevědecké a zcela správně zařadil kreacionismus mezi náboženství a tím zabránil jeho zavedení do osnov školní výuky).


Přesto zastáncům evolučních teorií pokládá zásadní otázku, která zní jak může složitý biochemický systém vzniknout na základě postupného vývoje, na kterou evoluční teorie není schopna uspokojivě odpovědět. Prostě z toho důvodu, že při postupném vývoji by byl celý systém v určitých fázích nefunkční a pravděpodobně by nijak nepřispívával k funkčnosti celku.

Na několika příkladech živých organismů Behe ukazuje slabiny evolučního vývoje, nepravděpodobnost současného vytvoření mnoha složitých mechanismů, které mají smysl jen v vzájemné souhře, postupným vývojem.

Pokud tedy platí evoluční teorie, zdá se, že se evoluce v mnoha případech ubírala pro vědu zatím zcela neznámými cestami. Pokud se je vědcům nepodaří objevit a vysvětlit, zdá se, že bude nutné přijmou Beheho představu o účelném uspořádání podle záměru inteligentního činitele.

Dr. Michael J. Behe je profesorem biochemie na Lehigh University v USA. Značná část knihy se věnuje polemice s myšlenkami Richarda Dawkinse, který hájí evoluční teorii a čtenářům je známý knihou Slepý hodinář (The Blind Watchmaker).

Michael J. Behe ve své knize ukazuje s jak znepokojivými informacemi přichází věda, která zkoumá život na nejzákladnější rovině, moderní biochemie. Ukazuje se, že jednoduchost, která měla tvořit základ života je pouhým fantomem.

Výsledný závěr, že život byl účelně uspořádán nějakou inteligentní bytostí, znamená pro nás, kteří si již dávno zvykli chápat chápat život jako výsledek jednoduchých přírodních zákonů, obrovský šok.

V jiných stoletích však lidé prožívali jiné šoky a nemáme důvod předpokládat, že my takovým překvapením unikneme. Lidstvo přežilo, když se střed vesmíru posunul ze Země někam za Slunce, když se dějiny života prodloužily, aby se do nich vešli i dávno vyhynulí plazi, i to, když se ukázalo, že věčný vesmír je smrtelný.

A my přežijeme otevření Darwinovy černé skříňky, říká Behe a jeho stejnojmenná kniha rozhodně stojí za otevření.

Napsat komentář