Dokument: Strategické koncepce NATO 2022

Předmluva

My, hlavy států a předsedové vlád spojeneckých zemí NATO, jsme se sešli v Madridu v kritické době pro naši bezpečnost a pro mezinárodní mír a stabilitu. Dnes schvalujeme novou strategickou koncepci, která má zajistit, aby naše Aliance byla i do budoucna schopná a měla dostatek zdrojů.

Již více než sedmdesát let zajišťuje NATO spojencům svobodu a bezpečnost. Náš úspěch je výsledkem služby a obětí žen a mužů našich ozbrojených složek. Jsme jim a jejich rodinám zavázáni velkou vděčností.

Zůstáváme pevně odhodláni chránit miliardu našich občanů, bránit naše území a chránit naši svobodu a demokracii. Budeme posilovat naši jednotu, soudržnost a solidaritu a stavět na trvalém transatlantickém poutu mezi našimi národy a síle našich společných demokratických hodnot. Znovu potvrzujeme náš pevný závazek dodržovat Severoatlantickou smlouvu a vzájemně se bránit před všemi hrozbami bez ohledu na to, odkud pocházejí.

Budeme i nadále usilovat o spravedlivý, inkluzivní a trvalý mír a zůstaneme oporou mezinárodního řádu založeného na pravidlech. Zachováme si globální perspektivu a budeme úzce spolupracovat s našimi partnery, dalšími zeměmi a mezinárodními organizacemi, jako je Evropská unie a OSN, abychom přispěli k mezinárodnímu míru a bezpečnosti.

Náš svět je sporný a nepředvídatelný. Agresivní válka Ruské federace proti Ukrajině narušila mír a vážně změnila naše bezpečnostní prostředí. Její brutální a nezákonná invaze, opakované porušování mezinárodního humanitárního práva a ohavné útoky a zvěrstva způsobily nevýslovné utrpení a zkázu. Silná a nezávislá Ukrajina je pro stabilitu euroatlantického prostoru životně důležitá. Chování Moskvy odráží vzorec ruského agresivního jednání vůči svým sousedům a širšímu transatlantickému společenství. Čelíme také přetrvávající hrozbě terorismu ve všech jeho formách a projevech. Všudypřítomná nestabilita, rostoucí strategická konkurence a nastupující autoritářství zpochybňují zájmy a hodnoty Aliance.

Naše nová strategická koncepce znovu potvrzuje, že klíčovým cílem NATO je zajištění naší kolektivní obrany na základě 360stupňového přístupu. Definuje tři základní úkoly Aliance: odstrašení a obranu, předcházení krizím a jejich řešení a bezpečnost založenou na spolupráci. Zdůrazňujeme potřebu výrazně posílit naše odstrašování a obranu jako páteř našeho závazku podle článku 5 vzájemně se bránit.

Základním účelem jaderného potenciálu NATO je zachovat mír, zabránit nátlaku a odradit od agrese. Dokud budou existovat jaderné zbraně, zůstane NATO jadernou aliancí. Cílem NATO je bezpečnější svět pro všechny; usilujeme o vytvoření bezpečnostního prostředí pro svět bez jaderných zbraní.

Strategická koncepce zdůrazňuje, že zajištění naší národní a kolektivní odolnosti má zásadní význam pro všechny naše základní úkoly a je základem našeho úsilí o ochranu našich národů, společností a společných hodnot. Zdůrazňuje rovněž průřezový význam investic do technologických inovací a začlenění změny klimatu, lidské bezpečnosti a agendy pro ženy, mír a bezpečnost do všech našich hlavních úkolů.

Naše vize je jasná: chceme žít ve světě, kde je respektována svrchovanost, územní celistvost, lidská práva a mezinárodní právo a kde si každá země může zvolit vlastní cestu bez agrese, nátlaku nebo rozvratu. Spolupracujeme se všemi, kteří sdílejí tyto cíle. Jako spojenci společně bráníme naši svobodu a přispíváme k mírovějšímu světu.

Cíl a zásady

 1. NATO je odhodláno chránit svobodu a bezpečnost spojenců. Jeho hlavním účelem a největší odpovědností je zajistit naši kolektivní obranu, a to proti všem hrozbám ze všech směrů. Jsme obrannou Aliancí.
 2. Transatlantické pouto mezi našimi národy je pro naši bezpečnost nepostradatelné. Spojují nás společné hodnoty: svoboda jednotlivce, lidská práva, demokracie a právní stát. Jsme i nadále pevně oddáni cílům a zásadám Charty Organizace spojených národů a Severoatlantické smlouvy.
 3. NATO je jedinečným, zásadním a nepostradatelným transatlantickým fórem pro konzultace, koordinaci a jednání ve všech záležitostech týkajících se naší individuální a kolektivní bezpečnosti. Budeme posilovat naši Alianci na základě naší nedělitelné bezpečnosti, solidarity a železného závazku vzájemně se bránit, jak je zakotveno v článku 5 Severoatlantické smlouvy. Základem tohoto závazku je naše schopnost odrazovat a bránit.
 4. NATO bude i nadále plnit tři základní úkoly: odstrašování a obranu, předcházení krizím a jejich řešení a bezpečnost založenou na spolupráci. Tyto úkoly se vzájemně doplňují a zajišťují kolektivní obranu a bezpečnost všech spojenců.
 5. Posílíme naši individuální i kolektivní odolnost a technologický náskok. Toto úsilí je pro plnění hlavních úkolů Aliance zásadní. Budeme podporovat řádnou správu věcí veřejných a do všech našich úkolů začleníme změnu klimatu, lidskou bezpečnost a agendu žen, míru a bezpečnosti. Budeme nadále prosazovat rovnost žen a mužů jako odraz našich hodnot.

Strategické prostředí

 1. V euroatlantickém prostoru nepanuje mír. Ruská federace porušila normy a zásady, které přispěly ke stabilnímu a předvídatelnému evropskému bezpečnostnímu řádu. Nemůžeme vyloučit možnost útoku proti svrchovanosti a územní celistvosti spojenců. Strategická konkurence, všudypřítomná nestabilita a opakující se otřesy definují naše širší bezpečnostní prostředí. Hrozby, kterým čelíme, jsou globální a vzájemně propojené.
 2. Autoritářští aktéři zpochybňují naše zájmy, hodnoty a demokratický způsob života. Jsou to investují do sofistikovaných konvenčních, jaderných a raketových schopností, přičemž s malou mírou transparentnosti nebo ohledu na mezinárodní normy a závazky. Strategické konkurenti zkoušejí naši odolnost a snaží se využít otevřenosti, propojenosti a odolnosti. a digitalizaci našich národů. Zasahují do našich demokratických procesů a instituce a zaměřují se na bezpečnost našich občanů prostřednictvím hybridních taktik, a to přímo i prostřednictvím zástupců. Provádějí škodlivé aktivity v kyberprostoru a vesmíru, podporují dezinformační kampaně, instrumentalizují migraci, manipulují s energií a používají ekonomický nátlak. Tito aktéři jsou rovněž v čele záměrné snahy o podkopání mnohostranných norem a institucí a o prosazování autoritářské modely vládnutí.
 3. Ruská federace představuje nejvýznamnější a nejpřímější hrozbu pro bezpečnost spojenců a míru a stabilitě v euroatlantickém prostoru. Snaží se vytvořit sféry vlivu a přímou kontrolu prostřednictvím nátlaku, podvratné činnosti, agrese a anexe. Proti nám a našim partnerům používá konvenční, kybernetické a hybridní prostředky. Její donucovací vojenský postoj, rétorika a prokázaná ochota použít sílu k prosazení svých politických zájmů. cílů podkopává mezinárodní řád založený na pravidlech. Ruská federace modernizuje své jaderné síly a rozšiřuje své nové a rušivé zbraně s dvojí schopností. nosičů a zároveň používá nátlakovou jadernou signalizaci. Jejím cílem je destabilizovat země na východě a jihu. Na dalekém severu je její schopnost narušit spojenecké a svobodu plavby přes severní Atlantik je strategickým cílem pro Alianci. Vojenské budování Moskvy, včetně Pobaltí, Černé Hory a dalších oblastí, je pro Moskvu velmi důležité. a Středozemním moři, spolu s její vojenskou integrací s Běloruskem,
  zpochybňují naši bezpečnost a zájmy.
 4. NATO nevyhledává konfrontaci a nepředstavuje pro Ruskou federaci žádnou hrozbu. Na ruské hrozby a nepřátelské akce budeme i nadále reagovat jednotně a odpovědně. Výrazně posílíme odstrašení a obranu všech spojenců, zvýšíme naši odolnost vůči ruskému nátlaku a podpoříme naše partnery v boji proti zlovolnému vměšování a agresi. Vzhledem k nepřátelské politice a akcím Ruské federace ji nemůžeme považovat za svého partnera. Jsme však i nadále ochotni udržovat otevřené komunikační kanály s Moskvou, abychom mohli řídit a zmírňovat rizika, zabránit eskalaci a zvýšit transparentnost. Usilujeme o stabilitu a předvídatelnost v euroatlantickém prostoru a mezi NATO a Ruskou federací. Jakákoli změna našich vztahů závisí na tom, zda Ruská federace zastaví své agresivní chování bude plně dodržovat mezinárodní právo.
 5. Terorismus ve všech svých formách a projevech představuje nejpřímější asymetrickou hrozbu. pro bezpečnost našich občanů a pro mezinárodní mír a prosperitu. Terorismus organizace se snaží útočit nebo inspirovat k útokům proti spojencům. Rozšířily se své sítě, posílily své schopnosti a investovaly do nových technologií, aby mohly zlepšily svůj dosah a smrtící účinek. Nestátní ozbrojené skupiny, včetně nadnárodních teroristických sítí a státem podporovaných aktérů, nadále využívají konfliktů a slabých k náboru, mobilizaci a rozšiřování svého postavení.
 6. Konflikty, nestabilita a nestálost v Africe a na Blízkém východě mají přímý vliv na naše a bezpečnost našich partnerů. Jižní sousedství NATO, zejména regiony Blízkého východu, severní Afriky a Sahelu, čelí vzájemně propojeným bezpečnostním, demografickým, hospodářským a politickým výzvám. Ty se zhoršují vlivem změny klimatu, křehkosti institucí, mimořádných zdravotních situací a nedostatku potravin. Tato situace poskytuje živnou půdu pro šíření nestátních ozbrojených skupin, včetně teroristických organizací. Umožňuje také destabilizující a nátlakové zásahy strategických konkurentů.
 7. Všudypřítomná nestabilita má za následek násilí na civilním obyvatelstvu, včetně sexuálního násilí souvisejícího s konfliktem, a také útoky na kulturní majetek a poškozování životního prostředí. Přispívá k nucenému vysídlování, podporuje obchodování s lidmi a nelegální migraci. Tyto trendy představují závažné nadnárodní a humanitární výzvy. Podkopávají bezpečnost lidí a státu a mají nepřiměřený dopad na ženy, děti a menšiny.
 8. Deklarované ambice a nátlakové politiky Čínské lidové republiky (ČLR). zpochybňují naše zájmy, bezpečnost a hodnoty. ČLR používá širokou škálu politických, ekonomických a vojenských nástrojů, aby zvýšila svou globální působnost a vytvořila projekt a zároveň zůstává neprůhledná, pokud jde o její strategii, záměry a vojenskou výstavbu. Zlomyslné hybridní a kybernetické operace ČLR a její konfrontační rétorika a a dezinformace se zaměřují na spojence a poškozují bezpečnost Aliance. ČLR usiluje o kontrolu klíčových technologická a průmyslová odvětví, kritickou infrastrukturu a strategické materiály. a dodavatelské řetězce. Využívá svého ekonomického vlivu k vytváření strategických závislostí a posiluje svůj vliv. Usiluje o rozvrácení mezinárodního řádu založeného na pravidlech, a to i ve vesmíru, kybernetické a námořní oblasti. Prohlubující se strategické strategické partnerství mezi Čínskou lidovou republikou a Ruskou federací a strategické partnerství mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou. jejich vzájemně se posilující snahy podkopat mezinárodní řád založený na pravidlech. jsou v rozporu s našimi hodnotami a zájmy.
 9. Jsme i nadále otevřeni konstruktivnímu zapojení s ČLR, včetně budování vzájemné transparentnosti s cílem chránit bezpečnostní zájmy Aliance. Jako spojenci budeme odpovědně spolupracovat na řešení systémových výzev, které představuje které ČLR představuje pro euroatlantickou bezpečnost, a zajistit trvalou schopnost NATO zaručit bezpečnost v rámci NATO, obranu a bezpečnost spojenců. Budeme zvyšovat naši společnou informovanost, posilovat naši odolnost a připravenost a chránit se před nátlakovými taktikami ČLR a jejími zásahy. snahám o rozdělení Aliance. Budeme hájit naše společné hodnoty a mezinárodní řád založený na pravidlech, včetně svobody plavby.
 10. Kybernetický prostor je vždy předmětem sporu. Zlomyslní aktéři se snaží degradovat náš kritický infrastrukturu, narušovat naše vládní služby, získávat zpravodajské informace, krást duševního vlastnictví a bránit našim vojenským aktivitám.
 11. Strategičtí konkurenti a potenciální protivníci investují do technologií, které by mohly omezit náš přístup a svobodu působení ve vesmíru, degradovat naše vesmírné schopnosti, zaměřit se na naši civilní a vojenskou infrastrukturu, narušit naši obranu a poškodit naši bezpečnost.
 12. Nové a převratné technologie přinášejí příležitosti i rizika. Jsou to mění charakter konfliktů, nabývají většího strategického významu a stávají se stále více klíčovými arénami globální konkurence. Technologické prvenství stále více ovlivňuje úspěch na bojišti.
 13. Eroze architektury kontroly zbrojení, odzbrojení a nešíření zbraní. má negativní dopad na strategickou stabilitu. Porušování pravidel Ruskou federací a a selektivní plnění jejích závazků a závazků v oblasti kontroly zbrojení mají za následek přispělo ke zhoršení širšího bezpečnostního prostředí. Potenciální využití chemických, biologických, radiologických a jaderných materiálů nebo zbraní proti NATO. ze strany nepřátelských státních i nestátních aktérů zůstává hrozbou pro naši bezpečnost. Írán a Severní Korea nadále rozvíjejí své jaderné a raketové programy. Sýrie, Severní Korea a Ruská federace se spolu s nestátními aktéry uchýlily k použití chemických zbraní. ČLR rychle rozšiřuje svůj jaderný arzenál a vyvíjí stále sofistikovanější nosné systémy, aniž by se zvýšila transparentnost či se v dobré víře zapojila do kontroly zbrojení nebo snižování rizik.
 14. Změna klimatu je určující výzvou naší doby, která má zásadní dopad na bezpečnost spojenců. Jedná se o krizi a multiplikátor hrozeb. Může zhoršit konflikty, nestabilitu a geopolitické soupeření. Zvyšující se teploty způsobují stoupající hladinu moří, lesní požáry a častější a extrémnější projevy počasí, což narušuje naši společnost, podkopává naši bezpečnost a ohrožuje životy a živobytí našich občanů. Změna klimatu ovlivňuje také způsob fungování našich ozbrojených sil. Naše infrastruktura, majetek a základny jsou vůči jejím dopadům zranitelné. Naše ozbrojené síly musí operovat v extrémnějších klimatických podmínkách a naše armády jsou častěji povolávány na pomoc při odstraňování následků katastrof.

Hlavní úkoly NATO

Odstrašování a obrana

 1. Ačkoli je NATO obrannou aliancí, nikdo by neměl pochybovat o naší síle a odhodlání bránit každou píď spojeneckého území, zachovat suverenitu a územní celistvost všech spojenců a zvítězit nad jakýmkoli agresorem. V prostředí strategické konkurence budeme v souladu s naším 360stupňovým přístupem zvyšovat naše globální povědomí a dosah, abychom odstrašovali, bránili, napadali a odmítali ve všech oblastech a směrech. Postoj NATO k odstrašení a obraně je založen na vhodné kombinaci jaderných, konvenčních a protiraketových obranných kapacit, doplněných o vesmírné a kybernetické kapacity. Je obranný, přiměřený a plně v souladu s našimi mezinárodními závazky. Budeme používat vojenské i nevojenské nástroje přiměřeným, soudržným a integrovaným způsobem, abychom reagovali na všechny hrozby pro naši bezpečnost způsobem, v čase a v oblasti, které si sami zvolíme.
 2. Výrazně posílíme naše odstrašující a obranné pozice, abychom odmítli jakoukoli potenciálnímu protivníkovi jakoukoli příležitost k agresi. Za tímto účelem budeme zajistíme významnou a trvalou přítomnost na zemi, na moři a ve vzduchu, a to včetně prostřednictvím posílené integrované protivzdušné a protiraketové obrany. Budeme odrazovat a bránit předsunutými silovými složkami, které jsou připraveny k boji ve více oblastech, posílenými velením a řízením, předisponovanou municí a vybavením, a zlepšenými kapacitami a infrastrukturou k rychlému posílení jakéhokoli spojence, včetně krátkodobého posílení. nebo bez předchozího upozornění. Budeme upravovat rovnováhu mezi silami na místě a posílením tak, aby posílení odstrašení a obranyschopnosti Aliance. Přiměřeně hrozbám, kterým čelíme, zajistíme, aby naše odstrašení a obranná pozice zůstaly důvěryhodné, flexibilní, přizpůsobené a udržitelné.
 3. Budeme pokračovat ve zvyšování kolektivní připravenosti, schopnosti reagovat a nasaditelnosti, integraci a interoperabilitu našich sil. Budeme individuálně i kolektivně poskytovat celou škálu sil, schopností, plánů, zdrojů, prostředků a infrastruktury. potřebných pro odstrašení a obranu, včetně pro vysoce intenzivní a vícedoménové války proti rovnocenným soupeřům s jadernými zbraněmi. Zajistíme robustní, odolnou a integrovanou velitelskou strukturu, zvýšíme sladění vnitrostátních a mezinárodních obranných plánů NATO a posílíme a zmodernizujeme strukturu sil NATO. Posílíme výcvik a cvičení, přizpůsobíme a zefektivníme naše procesy rozhodování, zlepšíme naše plánování a zefektivníme reakci našeho systému krizového řízení.
 4. Námořní bezpečnost je klíčem k našemu míru a prosperitě. Posílíme naše pozice a situační povědomí, abychom odrazovali od všech hrozeb v námořní oblasti a bránili se jim, udržovali svobodu plavby, zabezpečili námořní obchodní trasy a chránili naše hlavní komunikační trasy.
 5. Urychlíme naši digitální transformaci, přizpůsobíme velitelskou strukturu NATO informačnímu věku a posílíme naši kybernetickou obranu, sítě a infrastrukturu. Budeme podporovat inovace a zvyšovat investice do nových a převratných technologií, abychom si udrželi interoperabilitu a vojenskou výhodu. Budeme spolupracovat na přijímat a integrovat nové technologie, spolupracovat se soukromým sektorem, chránit naši bezpečnost a chránit naše zájmy. inovačních ekosystémů, utvářet standardy a zavazovat se k zásadám odpovědného využívání. které odrážejí naše demokratické hodnoty a lidská práva.
 6. Zachování bezpečného využívání vesmíru a kyberprostoru a neomezeného přístupu k nim je klíčem k tomu, aby se účinného odstrašování a obrany. Posílíme naši schopnost účinně působit v ve vesmíru a kyberprostoru, aby bylo možné předcházet, odhalovat, čelit a reagovat na celé spektrum hrozeb s využitím všech dostupných nástrojů. Jediný nebo kumulativní soubor škodlivých kybernetických nebo nepřátelských operací do vesmíru, z vesmíru nebo uvnitř vesmíru; by mohl dosáhnout úrovně ozbrojeného útoku a mohly by vést Severoatlantickou radu k uplatnění článku 5 Severoatlantické smlouvy. Severoatlantické smlouvy. Uznáváme použitelnost mezinárodního práva a budeme podporovat odpovědné chování v kyberprostoru a vesmíru. Budeme rovněž zvyšovat odolnost vesmírných a kybernetických kapacit, na nichž závisí naše kolektivní obrana. a bezpečnosti.
 7. Budeme usilovat o důraznější, integrovanější a soudržnější přístup k budování národní a alianční odolnosti vůči vojenským i nevojenským hrozbám a výzvám pro naši bezpečnost, což je národní odpovědnost a kolektivní závazek zakotvený v článku 3 Severoatlantické smlouvy. Budeme usilovat o identifikaci a zmírnění strategických zranitelných míst a závislostí, mimo jiné s ohledem na naši kritickou infrastrukturu, dodavatelské řetězce a zdravotnické systémy. Budeme posilovat naši energetickou bezpečnost a investovat do stabilních a spolehlivých dodávek energie, dodavatelů a zdrojů. Zajistíme civilní připravenost, abychom zajistili kontinuitu vlády, poskytování základních služeb našim obyvatelům a civilní podporu našim ozbrojeným silám. Posílíme naši schopnost připravit se na strategické otřesy a narušení, odolávat jim, reagovat na ně a rychle se z nich zotavit a zajistit kontinuitu činnosti Aliance.
 8. Budeme investovat do naší schopnosti připravit se na nátlakové použití politických, ekonomických, energetických, informačních a dalších hybridních taktik ze strany států i nestátních aktérů, odrazovat od nich a bránit se jim. Hybridní operace proti spojencům by mohly dosáhnout úrovně ozbrojeného útoku a mohly by vést Severoatlantickou radu k uplatnění článku 5 Severoatlantické smlouvy. Budeme nadále podporovat naše partnery v boji proti hybridním výzvám a usilovat o co největší součinnost s dalšími příslušnými aktéry, jako je Evropská unie.
 9. Základním účelem jaderného potenciálu NATO je zachovat mír, zabránit nátlaku a odradit od agrese. Jaderné zbraně jsou jedinečné. Okolnosti, za nichž by NATO mohlo být nuceno použít jaderné zbraně, jsou velmi vzdálené. Jakékoli použití jaderných zbraní proti NATO by zásadně změnilo povahu konfliktu. Aliance má schopnosti a odhodlání uvalit na protivníka náklady, které by byly nepřijatelné a které by daleko převýšily výhody, jichž by mohl protivník dosáhnout.
 10. Strategické jaderné síly Aliance, zejména síly Spojených států, jsou nejvyšší zárukou bezpečnosti Aliance. Nezávislé strategické nezávislé jaderné síly Spojeného království a Francie mají vlastní odstrašující úlohu a a významně přispívají k celkové bezpečnosti Aliance. Tyto samostatné spojenecké rozhodovacích center přispívají k odstrašení tím, že komplikují výpočty potenciálních protivníků. Postoj NATO v oblasti jaderného odstrašování se rovněž opírá o Spojené státy Spojených států rozmístěných v Evropě a na příspěvcích jejich jaderných zbraní. dotčených spojenců. Vnitrostátní příspěvky letounů s dvojí schopností k jadernému odstrašení NATO odstrašení zůstávají pro toto úsilí zásadní.
 11. NATO přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění důvěryhodnosti, účinnosti, bezpečnosti a ochrany. bezpečnost mise jaderného odstrašování. Aliance je odhodlána zajistit větší integraci a soudržnost schopností a činností ve všech oblastech. a spektru konfliktů, přičemž znovu potvrdí jedinečnou a odlišnou úlohu jaderného odstrašování. NATO bude i nadále udržovat věrohodné odstrašování, posilovat strategickou komunikaci, zvyšovat účinnost svých cvičení a snižovat strategická rizika.
 12. Budeme i nadále investovat do obrany proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným hrozbám. Budeme zlepšovat naše politiky, plány, výcvik a cvičení a vyhodnocovat naše schopnosti, abychom zajistili, že tyto požadavky budou začleněny do našeho odstrašování. a obranného postoje.
 13. Strategická stabilita, která bude zajištěna prostřednictvím účinného odstrašování a obrany, kontroly zbrojení a odzbrojení a smysluplného a vzájemného politického dialogu, má i nadále zásadní význam. pro naši bezpečnost. Kontrola zbrojení, odzbrojení a nešíření zbraní silně přispívají k cílům Aliance. Úsilí spojenců v oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení a nešíření zbraní má za cíl snížit rizika a zvýšit bezpečnost, transparentnost a ověřování, a dodržování předpisů. Budeme usilovat o všechny prvky strategického snižování rizik, včetně podpory budování důvěry a předvídatelnosti prostřednictvím dialogu, zvýšení porozumění a vytvoření účinných nástrojů pro krizové řízení a prevenci. Toto úsilí bude zohledňovat převládající bezpečnostní prostředí a bezpečnost všech spojenců. a doplní odstrašující a obrannou pozici Aliance. Budeme využijeme NATO jako platformu pro hlubokou diskusi a úzké konzultace o úsilí o kontrolu zbrojení.
 14. Smlouva o nešíření jaderných zbraní je základní hrází proti šíření jaderných zbraní a my jsme i nadále pevně odhodláni ji plně provádět, včetně článku VI. Cílem NATO je vytvořit bezpečnostní prostředí pro svět bez jaderných zbraní v souladu s cíli Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.
 15. Boj proti terorismu má zásadní význam pro naši kolektivní obranu. Úloha NATO v boji proti terorismu přispívá ke všem třem základním úkolům a je nedílnou součástí aliančního boje proti terorismu. 360stupňového přístupu k odstrašování a obraně. Teroristické organizace ohrožují bezpečnost našich obyvatel, sil a území. Budeme jim i nadále čelit, odrazovat, bránit se a reagovat na hrozby a výzvy, které představují teroristické skupiny, na základě na kombinaci preventivních, ochranných a odmítavých opatření. Budeme posilovat spolupráci s mezinárodním společenstvím, včetně Organizace spojených národů a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Evropskou unií, s cílem řešit podmínky podporující šíření terorismu.

Prevence a zvládání krizí

 1. Spojenci NATO mají společný zájem přispívat ke stabilitě a zvládat konflikty prostřednictvím NATO. Budeme i nadále pracovat na předcházení krizím a reakci na ně, pokud mají potenciál ovlivnit bezpečnost spojenců. Budeme stavět na jedinečném schopnostech a odborných znalostech, které jsme získali v oblasti krizového řízení. Za tímto účelem budeme investovat do reakce na krize, připravenosti a řízení prostřednictvím pravidelných cvičení a využijeme naši schopnost koordinovat, udržovat a podporovat mnohonárodní mise a akce krizových operací.
 2. Zajistíme zdroje, schopnosti, výcvik a velení a řízení. opatření pro nasazení a udržení vojenského a civilního krizového řízení, stabilizačních a protiteroristických operací, a to i na strategické vzdálenosti. Budování na základě zkušeností získaných v uplynulých třech desetiletích, mimo jiné prostřednictvím našich operací v Afghánistánu, budeme pokračovat ve zlepšování naší připravenosti, vojenských a civilních schopností a schopností schopnosti a civilně-vojenské plánování a koordinaci. Budeme dále rozvíjet schopnost Aliance podporovat civilní krizové řízení a pomocné operace a připravit se na dopady změny klimatu, nedostatku potravin a mimořádných zdravotních situací na obyvatelstvo. alianční bezpečnost. To nám umožní reagovat na jakoukoli mimořádnou událost v krátkém čase.
 3. Partneři významně přispívají k řešení krizí pod vedením NATO. Budeme nadále zajišťovat trvalou politickou angažovanost a vojenskou interoperabilitu NATO s partnery, kteří projeví zájem přispět k našim misím a operacím.
 4. Zvýšíme své úsilí o předvídání krizí a konfliktů a jejich předcházení. Prevence je udržitelný způsob, jak přispět ke stabilitě a spojenecké bezpečnosti. Posílíme podporu našich partnerů, včetně pomoci při budování jejich kapacit pro boj proti terorismu a jeho šíření. řešit společné bezpečnostní výzvy. Zvýšíme velikost a rozsah našich bezpečnostních opatření. a budování kapacit zranitelným partnerům v našem sousedství a v oblasti bezpečnosti. mimo EU, abychom posílili jejich připravenost a odolnost a zvýšili jejich schopnosti. čelit škodlivému vměšování, předcházet destabilizaci a čelit agresi.
 5. Lidská bezpečnost, včetně ochrany civilního obyvatelstva a zmírňování civilních škod, je ústředním bodem našeho přístupu k předcházení krizím a jejich řešení. Budeme spolupracovat s dalšími mezinárodními aktéry, abychom se zabývali širšími podmínkami, které podněcují krize a všudypřítomné nestabilitu a přispívat ke stabilizaci a obnově. Posílíme naše koordinaci a spolupráci s Organizací spojených národů a Evropskou unií. a s dalšími regionálními organizacemi, jako je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. a Africkou unií.

Spolupráce v oblasti bezpečnosti

 1. Rozšíření NATO bylo historickým úspěchem. Posílilo naši Alianci, zajistilo bezpečnost milionů evropských občanů a přispělo k míru a stabilitě v euroatlantickém prostoru. Znovu potvrzujeme naši politiku otevřených dveří, která je v souladu s článkem 10 Severoatlantické smlouvy, jako výraz našich základních hodnot a našeho strategického zájmu na euroatlantickém míru a stabilitě. Naše dveře zůstávají otevřené všem evropským demokraciím, které sdílejí hodnoty naší Aliance, jsou ochotny a schopny převzít odpovědnost a závazky vyplývající z členství a jejichž členství přispívá k naší společné bezpečnosti. Rozhodnutí o členství přijímají spojenci NATO a žádná třetí strana do tohoto procesu nemá co mluvit.
 2. Bezpečnost zemí usilujících o členství v Alianci je provázána s naší vlastní bezpečností. Důrazně podporujeme jejich nezávislost, svrchovanost a územní celistvost. Budeme posilovat politický dialog a spolupráci s těmi, kdo usilují o vstup do Aliance, pomáhat posilovat jejich odolnost vůči zlovolným zásahům, budovat jejich schopnosti a zvyšovat naši praktickou podporu při prosazování jejich euroatlantických aspirací. Budeme nadále rozvíjet partnerství s Bosnou a Hercegovinou, Gruzií a Ukrajinou, abychom podpořili náš společný zájem na euroatlantickém míru, stabilitě a bezpečnosti. Znovu potvrzujeme rozhodnutí, které jsme přijali na summitu v Bukurešti v roce 2008, a všechna následná rozhodnutí týkající se Gruzie a Ukrajiny.
 3. Politický dialog a praktická spolupráce s partnery založená na vzájemném respektu. a prospěšnosti, přispívají ke stabilitě za našimi hranicemi, posilují naši bezpečnost na Ukrajině a v zahraničí. a podporují základní úkoly NATO. Partnerství je zásadní pro ochranu globálního společenství, zvyšovat naši odolnost a udržovat mezinárodní řád založený na pravidlech.
 4. Evropská unie je pro NATO jedinečným a zásadním partnerem. Spojenci NATO a EU NATO sdílejí stejné hodnoty. NATO a EU hrají doplňující a soudržnou roli. a vzájemně se posilující role při podpoře mezinárodního míru a bezpečnosti. Na adrese na základě naší dlouhodobé spolupráce posílíme strategickou spolupráci mezi NATO a EU. partnerství, posílíme politické konzultace a zvýšíme spolupráci v otázkách společného zájmu, jako je vojenská mobilita, odolnost, dopady klimatických změn a další. na bezpečnost, vznikající a převratné technologie, bezpečnost lidí, dopady změny klimatu na bezpečnost a bezpečnost států. Agenda pro ženy, mír a bezpečnost, jakož i boj proti kybernetickým a hybridním hrozbám. a řešení systémových výzev, které pro euroatlantickou bezpečnost představuje ČLR. Pro rozvoj strategického partnerství mezi NATO a EU je zásadní co nejplnější zapojení spojenců mimo EU do obranného úsilí EU. NATO uznává, že hodnotu silnější a schopnější evropské obrany, která pozitivně přispívá k rozvoji NATO. k transatlantické a globální bezpečnosti a je komplementární a interoperabilní s NATO. s NATO. Iniciativy na zvýšení výdajů na obranu a rozvoj soudržných, vzájemně se podporujících a zároveň se vyhnout zbytečnému zdvojování, jsou klíčem k naší společné spolupráci. k zajištění větší bezpečnosti v euroatlantickém prostoru.
 5. Budeme posilovat naše vazby s partnery, kteří sdílejí hodnoty a zájmy Aliance. na dodržování mezinárodního řádu založeného na pravidlech. Budeme posilovat dialog a spolupráci s cílem bránit tento řád, prosazovat naše hodnoty a chránit systémy, normy a standardy, které jsou v souladu s pravidly. a technologie, na nichž jsou závislé. Zintenzivníme kontakt se zeměmi v našem a po celém světě a zůstaneme otevřeni spolupráci s dalšími zeměmi. pokud by to mohlo posílit naši vzájemnou bezpečnost. Naše stránky bude i nadále vycházet z našich zájmů, bude flexibilní a zaměří se na řešení společných hrozeb. a výzvy a schopný přizpůsobit se měnící se geopolitické realitě.
 6. Západní Balkán a černomořský region mají pro EU strategický význam. Aliance. Budeme i nadále podporovat euroatlantické aspirace zainteresovaných zemí. zemí v těchto regionech. Zintenzivníme úsilí o posílení jejich schopností v oblasti čelit odlišným hrozbám a výzvám, kterým čelí, a posílit jejich odolnost vůči těmto hrozbám a výzvám. zlovolným zásahům a nátlaku třetích stran. Budeme spolupracovat s partnery na řešení společných bezpečnostních hrozeb a výzev v regionech strategického zájmu Aliance, včetně Blízkého východu a severní Afriky a oblasti Sahelu. Indopacifická oblast je pro NATO důležitý vzhledem k tomu, že vývoj v tomto regionu může přímo ovlivnit euroatlantickou bezpečnost. Budeme posilovat dialog a spolupráci s novými i stávajícími partnery v Indopacifiku s cílem řešit meziregionální výzvy a sdílenou bezpečnost. zájmů.
 7. NATO by se mělo stát vedoucí mezinárodní organizací, pokud jde o pochopení a přizpůsobení se dopadům změny klimatu na bezpečnost. Aliance povede úsilí o posouzení dopadu změny klimatu na obranu a bezpečnost. a řešit tyto výzvy. K boji proti změně klimatu budeme přispívat tím, že snižováním emisí skleníkových plynů, zlepšováním energetické účinnosti, investicemi do přechod na čisté zdroje energie a využívání zelených technologií, přičemž zajistíme vojenské účinnosti a věrohodného odstrašení a obranného postoje.

Zajištění dalšího úspěchu Aliance

 1. Investice do NATO jsou nejlepším způsobem, jak zajistit trvalé pouto mezi evropskými a severoamerickými spojenci a zároveň přispět k celosvětovému míru a stabilitě. Budeme nadále posilovat naši politickou jednotu a solidaritu a rozšiřovat a prohlubovat naše vztahy s ostatními zeměmi. konzultace s cílem řešit všechny záležitosti, které mají vliv na naši bezpečnost. Zavazujeme se posílit konzultace, pokud je ohrožena bezpečnost a stabilita spojence nebo pokud je ohrožena naše bezpečnost a stabilita. jsou ohroženy základní hodnoty a zásady.
 2. Budeme spravedlivě sdílet odpovědnost a rizika pro naši obranu a bezpečnost. Poskytneme všechny nezbytné zdroje, infrastrukturu, schopnosti a síly k plnému plnění našich základních úkolů a k provádění našich rozhodnutí. Zajistíme, aby naše národy splnily závazky vyplývající ze závazku investic do obrany v plném rozsahu, a poskytly tak celou škálu požadovaných schopností. Budeme vycházet z dosaženého pokroku, abychom zajistili, že zvýšené národní výdaje na obranu a společné financování NATO budou odpovídat výzvám, které přináší spornější bezpečnostní řád.
 3. NATO je pro euroatlantickou bezpečnost nepostradatelné. Je zárukou našeho míru, svobody a prosperity. Jako spojenci budeme i nadále společně bránit naši bezpečnost, hodnoty a demokratický způsob života.

www.nato.int/strategic-concept/
StrategicConcept
Vytištěno na 100% recyklovaném papíře

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf