EU: Od roku 2021 mají mít nové budovy téměř nulovou spotřebu.

Komise žádá Českou republiku a Nizozemí, aby zajistily plný soulad se směrnicí o energetické náročnosti budov. Komise požádala Českou republiku, aby náležitě provedla veškeré požadavky směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU) do vnitrostátního práva. Správné provedení směrnice má zásadní význam pro dosažení cílů EU v oblasti energetiky a klimatu a rovněž s ohledem na to, že spotřebitelům pomůže šetřit peníze za účty za energie a zvýšit jejich pohodlí.

Podle této směrnice musí členské státy zavést a uplatňovat minimální požadavky na energetickou náročnost nových a stávajících budov, zajistit certifikaci energetické náročnosti budov a zavést povinné pravidelné inspekce topných soustav a klimatizačních systémů.

Členské státy musí navíc zajistit, aby od roku 2021 měly všechny nové budovy „téměř nulovou spotřebu energie“.

Podle posouzení Komise však dosud nebyly splněny všechny požadavky směrnice. Vnitrostátní právní předpisy zejména dosud nezajišťují, aby byly vystaveny certifikáty energetické náročnosti v budovách, jež jsou často navštěvovány veřejností, jak požaduje směrnice.

Česká republika má dva měsíce na to, aby své povinnosti splnila. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že tuto věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Komise rovněž zaslala výzvu Nizozemsku, v níž je oficiálně požádala, aby zajistilo správné provedení a uplatňování směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU).

Zdroj: Tiskové zprávy EC