EU zesílí kroky v boji proti násilné radikalizaci, která vede k terorismu

Brusel 14. června 2016 Komise dnes na základě svého Evropského programu pro bezpečnost představuje další kroky na podporu členských států v oblasti předcházení a boje proti násilné radikalizaci vedoucí k terorismu.

Odpovědnost za řešení otázky násilné radikalizace vedoucí k terorismu nesou sice v první řadě členské státy a aktéři na místní, regionální a celostátní úrovni, nicméně radikalizace, jako je terorismus, nezná hranic. To se jasně ukázalo během událostí, které vedly k útokům v Paříži a Bruselu. Z toho důvodu Evropská komise zahajuje řadu iniciativ s cílem podpořit členské státy v jejich úsilí v různých oblastech politiky, počínaje podporou exkluzivního vzdělávání a společných hodnot až po potírání extremistické propagandy online a radikalizace ve věznicích.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans uvedl: „Nedávné teroristické útoky ukázaly, jak někteří mladí Evropané podléhají ideologii smrti a destrukce, opouštějí své rodiny a přátele a obrací se proti své vlastní společnosti. To vyžaduje rozhodnou reakci ze strany společnosti jako celku za účelem prevence radikalizace a posílení vazeb, které spojují nás všechny. EU by měla pomoci všude tam, kde to bude v jejích silách.

Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová dodává: „Jsou to především mladí lidé, kterým hrozí, že se ve vězení a na internetu budou radikalizovat. Komise podniká konkrétní kroky, jak tomu zabránit – posiluje užší spolupráci mezi členskými státy při prevenci radikalizace ve věznicích a podpořila kodex chování, ve kterém se IT společnosti zavazují k boji proti nelegálním nenávistným projevům online.“

Komise dnes nastiňuje opatření v sedmi konkrétních oblastech, kde spolupráce na úrovni EU může přinést přidanou hodnotu:

  • Boj proti teroristické propagandě a protiprávním nenávistným projevům na internetu: spolupráce s odvětvím informačních technologií s cílem zamezit šíření protiprávních obsahů podněcujících k násilí, podpora rozvoje pozitivního alternativního diskurzu v rámci občanské společnosti a rozvoj mediální gramotnosti, tak aby mladí lidé mohli přistupovat k informacím kriticky.
  • Řešení radikalizace ve věznicích: výměna informací mezi členskými státy s cílem vypracovat pokyny týkající se mechanismů a programů k předcházení a boji proti radikalizaci ve věznicích a pomoci při rehabilitaci a reintegraci.
  • Podpora exkluzivního vzdělávání a společných hodnot EU: využití financování z programu Erasmus + na podporu projektů sociálního začleňování, našich společných hodnot a mezikulturního porozumění.
  • Podpora exkluzivní, otevřené a odolné společnosti a oslovení mladých lidí: Komise například vypracuje soubor nástrojů na pomoc těm, kdo nejintenzivněji pracují s mladými lidmi, pro odhalování a potírání násilné radikalizace.
  • Posílení mezinárodní spolupráce: EU bude napomáhat třetím zemím, které čelí podobným problémům, při řešení otázek radikalizace pomocí nástrojů, které jsou v souladu s postupy uplatňování práva a s lidskými právy.
  • Posílení výzkumu, získávání důkazů, monitorování a vytváření sítí: příprava konkrétních nástrojů a analýz pro lepší pochopení procesu radikalizace, které budou moci odborníci v oblasti bezpečnosti a tvůrci politik v členských státech přímo použít; využije se rovněž rámec centra excelence RAN.
  • Důraz na bezpečnostní rozměr: předcházení radikalizaci vyžaduje také základní bezpečnostní přístup spočívající v opatřeních zaměřených proti bezprostředním i dlouhodobým hrozbám, jako jsou zákazy cestování a kriminalizace cest do třetích zemí pro účely terorismu, což již Komise navrhla. Členské státy by měly posílit sdílení informací, plně využívat rámce spolupráce a informační nástroje v oblasti bezpečnosti a zvýšit propojení informačních systémů.

Souvislosti

Odhaduje se, že k dnešnímu dni se do teroristických organizací v zemích, kde probíhá konflikt, jako je Sýrie a Irák, zapojilo přibližně 4 000 státních příslušníků EU. Většina osob podezřelých z terorismu, jež spolupracovaly na nedávných hrůzných teroristických činech v EU, byli evropští občané, kteří se narodili a byli vychováni v naší společnosti. EU zpevní svůj bezpečnostní přístup k tomuto problému tím, že zajistí lepší výměnu informací z databází v oblasti bezpečnosti, ostrahy hranic a migrace a posílí Europol a jeho Evropské centrum pro boj proti terorismu.

EU podporuje snahy členských států v boji proti radikalizaci již více než deset let. Evropská unie se snaží pomoci členským státům rozhodně reagovat na násilný extremismus posílením spolupráce v oblastech, jako je vzdělávání a budování odolnosti našich společností. Od roku 2005 se boj proti radikalizaci řídí Strategií Evropské unie pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů. Evropský program pro bezpečnost, který Komise přijala dne 28. dubna 2015, stanoví hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v EU v období 2015–2020. Komise rovněž s využitím sítě EU pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN) založila dne 1. října 2015 centrum excelence sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci. Dále zorganizovala v říjnu 2015 setkání na vysoké úrovni, včetně ministrů spravedlnosti, s cílem projednat reakci trestního soudnictví na radikalizaci, jež vyústilo v závěry Rady vyzývající k výměně osvědčených postupů v oblasti deradikalizace ve věznicích a rehabilitačních programů, odborné přípravy a financování. Po útocích v Paříži a Kodani dne 17. března 2015 Komise a ministři školství podepsali „Pařížské prohlášení“ o prosazování občanství a společných hodnot.

Podrobnější informace:

Sdělení týkající se boje proti radikalizaci

MEMO/16/2179

#PreventExtremism

IP/16/2177

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2177_cs.htm