Na cestě k energetické unii

Brusel 16. února 2016 Komise dnes představila svůj balíček předpisů o bezpečnosti dodávek energie obsahující nezbytné návrhy, které mají EU připravit na celosvětovou transformaci energetiky a také na možné přerušení dodávek energie. Ústředními body této strategie jsou budování strategické infrastruktury k dokončení vnitřního trhu s energií a určení nezbytných projektů, které by ukončily závislost některých členských států na jediném zdroji energie. 

 

Dimenze bezpečnosti dodávek energie je jedním ze základních kamenů strategie pro energetickou unii, která je klíčovou politickou prioritou Junckerovy Komise.

Realizace energetické unie: Komise předložila balíček předpisů o bezpečnosti dodávek energie

Komise dnes představila balíček opatření týkajících se bezpečnosti dodávek energie, která mají EU připravit na celosvětovou transformaci energetiky a řešit možné přerušení dodávek energie. Dimenze bezpečnosti dodávek energie je jedním ze základních kamenů strategie pro energetickou unii, která je klíčovou politickou prioritou Junckerovy Komise.

Balíček stanovuje širokou škálu opatření s cílem posílit odolnost EU vůči narušení dodávek zemního plynu. Tato opatření zahrnují snižování poptávky po energii, zvýšení výroby energie v Evropě (včetně z obnovitelných zdrojů), další rozvoj řádně fungujícího a plně integrovaného vnitřního trhu s energií a rovněž diverzifikaci zdrojů energie, dodavatelů a přepravních tras. Návrhy rovněž zvyšují transparentnost evropského trhu s energií a vytvářejí větší solidaritu mezi členskými státy.

Dnešní balíček předpisů o bezpečnosti dodávek energie je předkládán v souvislosti s novou celosvětovou a všeobecnou dohodou o změně klimatu, kterou přijali čelní světoví představitelé v Paříži dne 12. prosince 2015. Pařížská dohoda vyslala jasný signál podnikům i tvůrcům politik, že cesta k čisté energii je nevratná, a připravila půdu pro celosvětovou transformaci energetiky.

Maroš Šefčovič, místopředseda Komise odpovědný za energetickou unii, uvedl:„Strategie pro energetickou unii, která byla zahájena před rokem, slibovala poskytnout všem Evropanům bezpečnou, udržitelnou a konkurenceschopnou energii. Dnešní balíček se zaměřuje na bezpečnost našich dodávek, avšak dotýká se všech tří hlavních cílů. Snížením naší poptávky po energii a lepším řízením našich dodávek z externích zdrojů plníme slib a posilujeme stabilitu evropského trhu s energií.“

Miguel Arias Cañete, člen Evropské komise odpovědný za opatření v oblasti klimatu a energetiku, dodal:„Po krizích v dodávkách plynu v letech 2006 a 2009, které postihly miliony občanů, jsme řekli, že se tato situace již nikdy nesmí opakovat. Zátěžové testy v roce 2014 však ukázaly, že jsme vůči vážným přerušením dodávek zemního plynu stále příliš zranitelní. Politické napětí na našich hranicích je palčivou připomínkou, že tento problém sám od sebe nezmizí. Dnešní návrhy jsou o spolehlivém, konkurenceschopném a pružném systému, ve kterém energie plynou přes hranice a spotřebitelé těží z jeho výhod. Jsou o tom, že musíme společně chránit ty nejzranitelnější občany. A jsou také o zajištění naší budoucnosti s čistou energií: mohu všechny občany ujistit, že náš závazek v oblasti přechodu na čistou energii je nezvratný a nezpochybnitelný.“

Z jakých opatření se balíček předpisů o udržitelné bezpečnosti dodávek energie skládá?

  • Nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu

Zemní plyn hraje důležitou úlohu při přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a zůstává významnou součástí skladby zdrojů energie využívaných v EU. Avšak stávající vnější závislost vyžaduje, aby EU posílila odolnost svých trhů pro případ, že bude muset čelit přerušením dodávek zemního plynu. Aby bylo možné plně využít výhod na likvidních a konkurenčních trzích, je nezbytné zlepšit transparentnost na trhu EU se zemním plynem. Komise hodlá zranitelnost systému řešit tím, že navrhuje, aby se při přípravě opatření v oblasti bezpečnosti dodávek zemního plynu přešlo od vnitrostátního přístupu k přístupu regionálnímu. Návrh kromě toho zavádí zásadu solidarity mezi členskými státy, která má zajistit dodávky do domácností a základních sociálních služeb, jako je zdravotnictví, v případě, že jejich dodávky budou ohroženy z důvodu vážné krize.

  • Rozhodnutí o mezivládních dohodách v oblasti energetiky

EU musí zajistit, aby mezivládní dohody podepsané jejími členskými státy s třetími zeměmi a týkající se bezpečnosti dodávek zemního plynu v EU byly transparentnější a plně v souladu s právními předpisy EU. Z toho důvodu zavádí předběžnou kontrolu slučitelnosti prováděnou Komisí. Tato předběžná kontrola umožňuje předtím, než dojde k vyjednání, podpisu a uzavření dohod, zkontrolovat jejich soulad s pravidly hospodářské soutěže a s předpisy v oblasti vnitřního trhu s energií. Členské státy budou muset před podpisem smluv plně zohlednit stanovisko Komise.

  • Strategie pro zkapalněný zemní plyn (LNG) a skladování plynu

Evropa je největším dovozcem zemního plynu na světě. Celková kapacita Evropy pro dovoz LNG je značná a v současností dostačuje k pokrytí přibližně 43 % současné celkové poptávky po plynu (2015). Nicméně pokud jde o přístup k LNG, zůstávají značné regionální rozdíly. Komise zavádí strategii pro zkapalněný zemní plyn (LNG), která zlepší přístup všech členských států k LNG jako alternativnímu zdroji plynu. Ústředními body této strategie jsou budování strategické infrastruktury k dokončení vnitřního trhu s energií a určení nezbytných projektů, které by ukončily závislost některých členských států na jediném zdroji energie.

Strategie pro vytápění a chlazení

Vytápění a chlazení budov a průmyslu spotřebovává polovinu energie v EU. Kromě toho je z 75 % závislé na fosilních palivech. Navrhovaná strategie pro vytápění a chlazení se zaměřuje na odstraňování překážek pro snižování emisí uhlíku (tzv. dekarbonizaci) v budovách a průmyslu. Klade rovněž důraz na skutečnost, že zvýšení energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie bude mít dopad na bezpečnost dodávek energie. Vzhledem k tomu, že EU chce snížit svou závislost na externích dodavatelích, má strategičtější přístup k tomuto sektoru zásadní význam.

Souvislosti

Jednou z priorit Junckerovy Komise je vytvoření odolné evropské energetické unie, která sleduje progresivní politiku v oblasti změny klimatu. Jak je stanoveno v rámcové strategii[1] z února loňského roku, je cílem evropské energetické unie poskytnout spotřebitelům v EU – domácnostem a podnikům – bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii. Tento cíl bude vyžadovat zásadní přeměnu našeho energetického prostředí, avšak poskytne příležitost pro další inovace v tomto odvětví, a tak přispěje k vytváření pracovních míst, k růstu v EU a k ochraně našeho životního prostředí. Komise naléhavě vyzývá Evropský parlament a Radu, aby dnešní návrhy velmi rychle a přednostně schválily jako legislativu, která zvýší odolnost Evropy vůči potenciálnímu narušení dodávek energie.

Jednou z pěti vzájemně propojených a vzájemně závislých dimenzí energetické unie je bezpečnost dodávek energie. Klíčovými faktory pro její zajištění je dokončení vnitřního trhu a účinnější spotřeba energie, avšak bezpečnost dodávek energie v EU je také úzce spjata s rozhodnutími v oblasti energetické politiky jejích sousedů.

Další informace:

Informativní přehled o nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu

Informativní přehledo mezivládních dohodách v oblasti energetiky

Informativní přehled o zkapalněném zemním plynu a skladování plynu, které podpoří bezpečnost dodávek energie EU

Informativní přehled o cestě k inteligentnímu, účinnému a udržitelnému odvětví vytápění a chlazení

Internetové stránky Strategie pro energetickou unii

Zpráva o stavu energetické unie za rok 2015

Internetové stránky GŘ pro energetiku: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-gas-and-heating-and-cooling-strategy

[1]        Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu, COM(2015) 80.

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_cs.htm  IP/16/30