Portugalský „Fuel Management“ a ochrana proti lesním požárům

Lesní požáry jsou důležitou součástí zdravého ekosystému. Četnost a velikost letošních požárů však představuje značné riziko pro obyvatele v okolí a volně žijící zvířata. Do 16. července 2022 bylo v celé Evropské unii od začátku roku zaznamenáno 1 756 lesních požárů. To je o 273 % více, než je průměr pro toto roční období v letech 2006 až 2021, a o 64 % více, než je nejvyšší úroveň zaznamenaná dříve ve stejném období. Od ledna shořelo v celé EU více než 345 000 hektarů půdy, což je třikrát více, než je průměr pro toto roční období.

Západní Evropa zaznamenala výrazně nadprůměrné teploty již v květnu. V červenci vystřelily teploty nad průměr ve velké části východní a severní části kontinentu. Velká Británie vydala varování před vedry, protože se očekávalo, že teploty vystoupí nad 40 °C, a balkánské země, například Chorvatsko a Slovinsko, překonaly rekordní červnové teploty. Několik částí Evropy mezitím postihlo zhoršující se sucho, které proměnilo rozsáhlé plochy půdy v troud. Požáry pak mohou vzniknout z přírodních příčin, jako je například blesk, častěji však mají lidskou příčinu, například spadlé elektrické vedení, táborák nebo žhářství.

V letech 1980-2020 bylo v evropských zemích zaznamenáno 688 úmrtí v souvislosti s požáry. Znečištění ovzduší částicemi PM2,5 způsobené požáry vegetace v celé Evropě v roce 2005 způsobilo více než 1400 předčasných úmrtí; v roce 2008 bylo způsobeno více než 1000 předčasných úmrtí (Kollanus et al. 2017).

Preventivní požární ochrana pozemků a budov je způsob nakládání a hospodaření s přírodním materiálem, obvykle se stromy, keři a křovinami a ostatním vzrostlými porosty, tzv. „Fuel Management“, založené na redukci rostlinného a dřevnatého materiálu s cílem ztížit vertikální a horizontální šíření požáru. Ve stručnosti to znamená sekání trávy, keřů a stromů na vybraných plochách – tzv. čištění (od náletových křovin, ale nejen od nich), v obecné rovině udržování pořádku kolem budov.

Když se požár dostane do oblastí, kde bylo provedeno čištění, sníží se jeho intenzita. Domy a vesnice jsou tak v důsledku toho bezpečnější. Znamená to také, že hasiči mohou účinněji a bezpečněji zasahovat v místech, kde bylo provedeno, snižuje se rychlost postupu ohně a jsou zachovány dostatečné únikové cesty.

Majitelé domů na venkově nebo v lese jsou kvůli blízkosti suché a zejména smolnaté vegetace ohroženi požáry nejvíce a po tragických událostech byl v Portugalsku přijat zákon stanovující, že všichni vlastníci, nájemci, uživatelé a subjekty, které vlastní pozemky nacházející se ve venkovských oblastech, i když nejsou vlastníky budov, jsou povinni pravidelně provádět zmíněný „fuel management“, tedy zákonem předepsanou údržbu pozemků a provádět opatření proti šíření ohně.

Za požární ochranu a hospodaření s dřevinami jsou odpovědné také subjekty odpovědné mimo jiné za silniční, železniční a elektrickou síť, jakož i subjekty spravující průmyslové oblasti, kempy, logistická centra a další infrastrukturu.

Lesy a křoviny zabírají přibližně 67 % území pevninské části Portugalska (profil lesů ICNF 2017). Z 35 % plochy, kterou zabírají lesy, tvoří pouze 3 % veřejná půda. Velká část lesů je v soukromém nebo komunálním vlastnictví, většinou se jedná o malé pozemky o rozloze menší než 1 ha, které nelze kvůli špatné půdě a geografickým podmínkám využívat k zemědělskému hospodaření nebo pěstování. Přesto se v 80 % portugalských lesů nehospodaří.

Určení vlastnictví může být u mnoha těchto malých a neobhospodařovaných pozemků problémem i pro vládní agentury pověřené prosazováním zákonů o prevenci lesních požárů. Mnoho vlastníků, kteří mohli zdědit rodinný majetek, žije mimo zemi a jejich kontaktní údaje nejsou známy. V jiných případech jsou informace o vlastnictví registrovány, ale nejsou k dispozici.

Následující text přibližuje PORTUGALSKÉ zákony a způsob prevence

Od roku 2006 platí v Portugalsku zákony týkající se „fuel managementu“, tedy čištění pozemků. Jejich cílem je zabránit šíření požárů, zejména zasažení obydlených oblastí. Jednotlivé zákony a vládní informace jsou uvedeny na této stránce.

Zákonná vyhláška č. 124/2006 z 28. června

Tento zákon byl zaveden v roce 2006 a je hojně zmiňován v posledních 5 letech. Hlavní body týkající se nakládání s palivy jsou uvedeny v článku 15 Ochrana osob a majetku, který stanoví, že všichni vlastníci, nájemci nebo jiné subjekty, které mají v držení pozemky přiléhající k budovám, které zahrnují domy, loděnice, sklady, dílny, továrny nebo jiné stavby, jsou ze zákona povinni provádět požární prevenci v rozsahu 50 metrů kolem těchto budov. Tento zákon byl od požárů v roce 2017 rozsáhle revidován a znění revidovaných zákonů odkazuje na články v zákoně 124/2006 28. června. Při provádění nakládání s palivem se řiďte níže uvedenými následnými revizemi.

Základní zákon o nakládání s palivem

Je povinné provádět hospodaření s palivy v minimálním rozsahu 50 metrů kolem budov nebo zařízení (obytných domů, dvorů, skladů, dílen, továren nebo jiných zařízení) umístěných ve venkovském prostoru. Tento prostor se nazývá „obranný prostor“. Tento rozsah se měří od vnějšího zdiva budovy. V případě shluků stavení (10 a více domů) se tento rozsah rozšiřuje až na 100 metrů. Obvyklý termín, do které je nutné zmíněný pás vyčistit o roští a provést údržbu dřevina se pohybuje od polovinou března do konce dubna.

Je však důležité si uvědomit, že to neznamená zničit vše, co se v těchto pásmech nachází, ale pouze dodržovat vládní zákony o tom, co by se mělo nebo nemělo kácet či prořezávat. Povinné kroky, které by měly být provedeny, jsou následující:

  • Prostor mezi korunami stromů by měl být minimálně 4 m.
  • V porostech borovice přímořské a eukalyptu musí být minimální vzdálenost mezi korunami stromů alespoň 10 m.
  • Stromy prořezávejte ve výšce 4 m nad zemí.
  • U stromů s výškou menší než 8 m prořezávejte spodní polovinu (50 %) stromu.
  • Stromy a keře musí být vzdáleny 5 m od budov a koruny stromů nesmí přesahovat střechu, (s výjimkou ovocných stromů a chráněných druhů).
  • Keře nesmí být vyšší než 50 cm.
  • V tomto prostoru neuchovávejte zbytky palivového dřeva ani žádný druh hořlavého materiálu.
  • Opatření se nevztahují na řádně udržované zahrady a zemědělskou půdu (s výjimkou úhoru a trvalých pastvin).

Vzhledem k tomu, že požáry se v posledních letech objevují dříve v roce, byla v loňském roce zavedena opatření s revidovanou legislativou, jejíž součástí je, že je pro vlastníky pozemků povinné přijmout opatření k obhospodařování svých pozemků za účelem ochrany svých nemovitostí před požáry na venkově do 15. března, v případě prodloužení termínu do 30.dubna.

Termín 31. května 2019 je stanoven pro obce, aby zajistily dokončení prací, včetně těch, které byly provedeny na pozemcích vlastníků lesů, kteří nesplnili požadavky. Zároveň upozorňuje, že pokuty za nedodržení předpisů se zdvojnásobují a nyní se pohybují v rozmezí od 280 do 10 000 eur pro fyzické osoby a od 1 600 do 120 000 eur pro kolektivní subjekty, např. společnosti.

Extrémní následky požárů na území spolu se změnami klimatických podmínek zdůraznily potřebu zvýšit bezpečnost obyvatel a jejich majetku vyjasněním kritérií pro hospodaření s vegetací. Ta jsou upřesněna v aktualizaci zákona o vyhlášce: zákon č. 10/2018 ze dne 14. února.

Kritéria pro nakládání s palivy v rámci sítě pro nakládání s druhotnými palivy.

Pro účely hospodaření s palivy v rámci okolních sítí sekundárního hospodaření s palivy k budovám, shlukům obyvatel, zařízením a infrastrukturám, ke stromovým vrstvám, keřům, které nejsou začleněny do zemědělských ploch, s výjimkou úhoru a pastvin nebo zahrad, platí následující kritéria:

Vzdálenost mezi korunami stromů musí být nejméně 10 metrů u borovice přímořské a eukalyptu a měly by být ořezány na 50 % své výšky, pokud jsou vysoké 8 metrů nebo méně; nebo pokud jsou vyšší než 8 metrů, pak ořezány nejméně 4 metry nad zemí.

U druhů neuvedených v předchozím odstavci musí být vzdálenost mezi korunami stromů nejméně 4 metry a měly by být ořezány na 50 % své výšky, pokud jsou vysoké 8 metrů nebo méně; nebo pokud jsou vyšší než 8 metrů, pak ořezány nejméně 4 metry nad zemí.

V oblasti, kde se nacházejí keře, nesmí maximální výška porostu přesáhnout 50 cm.

V oblasti s křovinami nesmí maximální výška vegetace přesáhnout 20 cm.

II – V případě infrastruktury silniční sítě, ke které musí být zachováno 10metrové pásmo na každé straně silnice PLUS vzdálenost svislého průmětu korun nejbližších stromů. V případě nekoncesních silnic (těch, které nejsou ve vlastnictví společností) nebo těch, za které odpovídá obec, je za hospodaření s palivy odpovědný vlastník pozemku, na kterém silnice hraničí nebo kterým prochází.

III – V pásmech obklopujících budovy musí být dodržena následující kritéria:

Koruny stromů a keřů musí být od budovy vzdáleny nejméně 5 metrů a nesmí přesahovat střechu budovy;

Za výjimečných okolností, kdy má stromový porost zvláštní památkovou nebo krajinářskou hodnotu, je přípustná vzdálenost menší než 5 metrů, pokud jsou učiněna zvýšená opatření, aby se na ploše nenacházely hořlavé materiály ve vodorovném i svislém směru, a jsou přijata opatření, která zajistí, aby se hořlavé materiály nehromadily na střeše budovy.

Pokud je to možné, je třeba kolem celé budovy vytvořit dlážděný pás o šířce 1 až 2 m.

Nesmí docházet k hromadění hořlavých látek, jako je palivové dřevo, dřevo nebo zbytky z lesní či zemědělské těžby, jakož i jiných vysoce hořlavých látek.

Chráněné stromy

V případě chráněných stromů, jako jsou korkové stromy a duby, je nutné získat povolení od ICNF ke kácení nebo ořezu těchto stromů. Formuláře žádostí o provedení kácení nebo ořezu můžete je zaslat e-mailem na adresu ICNF.

Zákonná vyhláška 38/2018 ze dne 22. února

Tato novela stanoví pokyny pro kontrolu, která zajišťuje, že ve stanovených prioritních oblastech byly dodrženy lhůty pro úklid pozemků. Farnosti jsou označeny jako 1. nebo 2. priorita. S odkazem na zákonnou vyhlášku č. 124/2006 ze dne 28. června je také stanovena priorita kontroly mezi 16. březnem a 30. dubnem pro nakládání s pohonnými hmotami na infrastruktuře, jako jsou silniční a železniční sítě, elektrické vedení a přenos plynu atd. Podle zákonného nařízení č. 124/2006 ze dne 28. června 2006 se v období od 1. května do 31. května přednostně provádějí kontroly povinného nakládání s palivem v okruhu nejméně 100 metrů kolem skupin obyvatelstva v lesních oblastech.

Rozsahy pásem zákonného hospodaření s palivy

Stavby nacházející se ve venkovských oblastech – vlastníci, nájemci nebo jiné subjekty musí vytvořit pásmo hospodaření s palivy v rozsahu 50 metrů měřeno od vnějšího zdiva, pokud se jedná o lesní pozemky, louky nebo přírodní pastviny.

Uzavřené shluky stavení v lesních oblastech Oblasti na rozhraní mezi lesem a městskými oblastmi jsou vysoce rizikové a fuel management je zde nezbytný. Je povinné vyčistit a prořezat stromy ve vzdálenosti 100 metrů kolem obcí, kempů, průmyslových parků, logistických plošin a skládek. Řádně udržované zahrady a zemědělské plochy (s výjimkou úhoru nebo trvalých pastvin) nemusí dodržovat výše uvedená opatření.

Silniční síť – musí být zachováno 10metrové pásmo na každé straně silnice PLUS vzdálenost svislého průmětu nejbližších korun stromů. U nekoncesních silnic (těch, které nejsou ve vlastnictví společností) nebo těch, za které odpovídá obec, je za hospodaření s palivy odpovědný vlastník pozemku, na němž silnice tvoří hranici nebo jímž prochází.

Elektrické vedení středního napětí v oblasti fuel managementu = ke svislému průmětu kabelů vedení plus 7 metrů šířky na každou stranu. Provedení a údržba je povinností elektrárenské společnosti. Nepokoušejte se o to sami, protože můžete riskovat úraz elektrickým proudem.

Síť plynovodů – 5 metrů od osy vedení. Údržba křovin je povinností plynárenské společnosti.

Železniční síť – šířka 10 metrů na každé straně. Údržba křovin je povinností železniční společnosti.

Přenosové vedení a vedení vysokého napětí = ke svislému průmětu kabelů vnějšího vedení plus 10 metrů šířky na každé straně. Hospodaření s palivem je povinností elektrárenské společnosti.

Tábořiště, parky a jiné podobné stavby v lesních oblastech – 100 metrů.

Vlastníci, kteří nedodržují předpisy

Pokud se sousední pozemek nachází ve vašem pásmu fuel managementu, pak je za hospodaření odpovědný vlastník pozemku podle požadavku stanoveného zákonem.

Nejprve zkontrolujte, v jakém stavu se pozemek nachází a zda nepředstavuje požární riziko pro váš majetek. Zda není zarostlý stromy nebo jinou vegetací, která nesplňuje požadavky podle zákona.

Pokud znáte vlastníka pozemku, projednejte se sousedem situaci a zajistěte, aby soused dodržoval předpisy.

Často však majitel pozemku není znám nebo možná žije v zahraničí. Věc je někdy složitější, že váš pozemek může být obestavěn několika pozemky různých vlastníků.

Pokud se to nepodaří, upozorněte na tuto situaci příslušné orgány a radnici.

V roce 2017 bylo za nehospodaření na svých pozemcích pokutováno přibližně 1686 osob, v roce 2018 to bylo již více než 6000 osob. V letošním roce, kdy je této problematice věnována mnohem větší pozornost, existuje možnost, že se tato čísla ještě zvýší, pokud je lidé nebudou dodržovat.

Prevence má přednost před vymáháním, a proto se po celé zemi konají kampaně, jejichž cílem je vytvořit povědomí ve společnosti, aby bylo do 30. dubna 2020 vyčištěno co nejvíce pozemků. Tyto osvětové kampaně koordinuje AGIF prostřednictvím portálu Portugalcharma.pt a provádí je GNR, civilní ochrana, Bombeiros a další subjekty, včetně dobrovolnických organizací, prostřednictvím médií a návštěv v odlehlých oblastech.

GNR a ICNF zdůraznily, že je důležité si uvědomit, že cílem celé kampaně je zajistit úklid oblastí s vysokým rizikem, který by pomohl ochránit životy a majetek v případě požáru. V případech, kdy byla radě a nebo GNR podána hlášení, nebo si sami všimli ploch, které je třeba vyčistit, bude majitel nebo nájemce obvykle upozorněn a bude mu poskytnuta rada, co je třeba udělat, než budou podniknuty donucovací kroky.

Pokud však do 30. dubna není pozemek vyčištěn, může být zahájeno řízení o porušení předpisů. Ten se však neprovede, pokud vlastník do 31. května dokončí nakládání s palivy podle požadavků.

Po 31. květnu mohou vlastníci/nájemci pozemků, kteří po tomto upozornění ze strany GNR nebo civilní ochrany neuposlechnou, obdržet včas poštou oznámení o pokutě s uvedením její výše, způsobu úhrady a termínu splatnosti. Pokud tak neučiní, bude to mít za následek další opatření a pravděpodobnost vyšších pokut.

Akce v rámci „Operace Bezpečný les 2019“ , kterou GNR vypracovala prostřednictvím Služby ochrany přírody a životního prostředí (SEPNA) a Intervenční skupiny pro ochranu a pomoc, zahrnuje vytvoření a poskytnutí vysvětlení obyvatelstvu, jakož i určení oblastí, které je třeba vyčistit, zaznamenání jejich georeferencování, aby to bylo provedeno. out.

Tato preventivní činnost se provádí do 1. dubna, přičemž se identifikují tyto pozemky, a odtud se bezpečnostní složky vrátí na místa, aby zkontrolovaly, zda byl tento úklid proveden, či nikoli. Poté je sděleno radám, aby v měsících dubnu a květnu provedly tyto práce samy.

Pokuty za neprovedení úklidu pozemků pro rok 2018 byly zdvojnásobeny a v současné době činí 280 až 10 000 eur pro fyzické osoby a 1600 až 120 000 eur pro právnické osoby.

Čištění pozemků vypalováním

Více než polovina požárů v roce 2018 byla způsobena pálením odpadu a rozsáhlým vypalováním, které se vymklo kontrole. V Portugalsku také dochází k neobvykle vysokému počtu vznícení vzhledem ke geografické velikosti a počtu obyvatel ve srovnání s jinými jihoevropskými zeměmi s podobným klimatem.

Oheň je součástí portugalské venkovské tradice již po staletí. Používá se k čištění a přípravě zemědělských polí, k likvidaci odpadků, k přípravě jídla ve venkovních jámách, k podpoře nového růstu v pasteveckých oblastech, a dokonce i k regulaci hadů po obvodu domů. Zatímco po většinu roku v chladnějších a vlhčích obdobích nemusí být toto chování rizikové, při změně počasí k horšímu se může stát škodlivým, dokonce smrtelným. Někteří se totiž snaží vyhnout odhalení tím, že pálí pozdě v noci, kdy kouř není vidět. Někteří ve vypalování pokračují, protože to dělají už desítky let a nedbají na vládní nařízení. Během roku 2018 byla více než polovina požárů důsledkem vypalování, které se vymklo kontrole.

Rozdíl mezi vypalováním při obnově pastvin a spalováním dřevního odpadu

Pro mnoho lidí žijících ve venkovských oblastech je likvidace odpadního dřeva z pokácených stromů a křovin neustálým problémem. Obvyklým postupem je jejich spalování, ale přitom existuje řada zákonů, které určují, kdy a za jakých podmínek je to možné. Hospodaření s palivem na pozemcích je zásadní pro zabránění šíření požárů, takže znalost zákonů je nezbytná.

Někdy však dochází k záměně mezi pálením klestu a dřevního odpadu a vypalováním obnovy pastvin. Je důležité pochopit rozdíly, protože podmínky schvalování jsou velmi odlišné.

Spalování dřevního odpadu, se používá především při čištění pozemků před kritickým obdobím požárů a probíhá poté, co byly vyřezány keře, křoviny, větve stromů, shromážděny na malé hromádky a poté spáleny. Tyto hromady však neumisťujte pod stromy.

Vypalování při obnově pastvin (Queimada) je obecně určeno k obnově pastvin, spalování strnišť a lesních zbytků, které jsou neposečené nebo posekané na zemi, ale NE shromážděné do hromad. Oba tyto typy vypalování nejsou povoleny, pokud je riziko požáru „velmi vysoké“ nebo „extrémní“. Je důležité poznamenat, že kromě toho NENÍ povoleno ani vypalování při obnově pastvin, pokud je riziko požáru “ VYSOKÉ“ nebo vyšší. Jinými slovy, je povoleno pouze za podmínek mírného nebo nízkého stupně.

Land cleaningprotection

https://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/17828-pripadova-studie-lesniho-pozaru-v-portugalsku