Přezkum realizace environmentální politiky odhalí špatné projekty v členských zemích EU

Brusel 6. února 2017 Plnohodnotné provedení unijních environmentálních předpisů by ekonomice EU mohlo každoročně ušetřit 50 miliard eur v nákladech na zdravotní péči a přímých environmentálních nákladech. Kromě toho podle Eurobarometru se tři ze čtyř občanů domnívají, že pro ochranu životního prostředí v jejich zemi je legislativa EU nezbytná, a čtyři z pěti souhlasí s tím, že orgány EU by měly mít možnost kontrolovat, zda je tato legislativa řádně uplatňována.

Tisková zpráva: Nový přezkum pomůže členským státům provádět environmentální politiku EU a přinese výhody občanům, správním orgánům i celé ekonomice

Lepší provádění environmentálních předpisů EU týkajících se nakládání s odpady, ochrany přírody a biologické rozmanitosti, kvality ovzduší, kvality vody a hospodaření s vodou

Komise dnes představila nový nástroj, který má pomoci k lepšímu provádění environmentální politiky EU a společných dohod. Je to začátek nového procesu. V rámci něj Komise spolu s členskými státy zanalyzuje příčiny nedostatečného provádění politik a odstraní je dříve, než se z nich stane naléhavý problém.

Plnohodnotné provedení unijních environmentálních předpisů by ekonomice EU mohlo každoročně ušetřit 50 miliard eur v nákladech na zdravotní péči a přímých environmentálních nákladech. Kromě toho podle Eurobarometru se tři ze čtyř občanů domnívají, že pro ochranu životního prostředí v jejich zemi je legislativa EU nezbytná, a čtyři z pěti souhlasí s tím, že orgány EU by měly mít možnost kontrolovat, zda je tato legislativa řádně uplatňována.

Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, prohlásil: „Neúplné a nevyvážené provádění environmentálních předpisů nikomu neprospívá. Z jejich důkladnějšího uplatňování naopak těží občané, správní orgány i celá ekonomika.  Proto jsme přišli s přezkumem provádění environmentální politiky a jsme odhodláni pomoci členským státům zajistit, aby kvalita ovzduší a vody a způsob nakládání s odpady v jejich zemi splňovaly ty nejvyšší standardy. Přezkum nám slouží jako zdroj informací, nástroj a časový rámec.“

Dnešní balíček opatření zahrnuje28 zpráv o jednotlivých zemích popisujících jejich silné i slabé stránky a jejich možnosti; sdělení, které shrnuje politické závěry vyplývající z těchto zpráv a zkoumá společné trendy v oblastech, jako je kvalita ovzduší, nakládání s odpady a oběhové hospodářství, kvalita vody a ochrana přírody a biodiverzity, a také doporučení, jak situaci zlepšit, adresovaná všem členským státům.

Přezkum ukázal, že v nakládání s odpady je pro všechny členské státy stále velkou výzvou především prevence jejich vzniku. Šest států pak nezvládlo omezit skládkování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Úplné provedení unijních předpisů o nakládání s odpady do roku 2020 by mohlo vytvořit 400 000 nových pracovních míst.

V ochraně přírody a biodiverzity byly sice na mnoha místech zaznamenány úspěchy, provádění unijní legislativy věnované této problematice je však třeba zlepšit, což potvrdila kontrola účelnosti směrnice o ochraně ptáků a směrnice o stanovištích. Pokud se ochrana přírody a biodiverzity nezintenzívní, bude ubývání biologické rozmanitosti v EU pokračovat, čímž bude ohrožena schopnost ekosystému uspokojovat v budoucnosti lidské potřeby.

Mezní hodnoty stanovené pro kvalitu ovzduší stále překračuje 23 z 28 členských států a celkem více než 130 měst v Evropě. Hlavním zdrojem znečištění je přitom doprava. Větší pozornost je nutné věnovat i hluku ve venkovním prostředí, který je druhou nejzávažnější environmentální příčinou zhoršeného zdravotního stavu.

Co se týká kvality vody a hospodaření s vodou, většina členských států má problémy s plněním požadavků na odvádění a čištění městských odpadních vod a 13 států čelí právním krokům ze strany EU. Téměř ve všech členských státech zůstávají vážným problémem koncentrace dusičnanů a míra eutrofizace.

Existuje několik základních příčin, které jsou společné pro více členských států: neefektivní koordinace mezi jednotlivými úrovněmi státní správy, nedostatečná správní kapacita a nedostatek poznatků a dat.

Po představení balíčku opatření budou následovat rozhovory s jednotlivými členskými státy, spuštění nástroje pro vzájemné sdílení zkušeností a politická jednání v Radě pro životní prostředí.

Souvislosti

V případech, kdy společně dojednané předpisy nejsou řádně prováděny, může Komise podniknout právní kroky. Aby k tomu nedošlo, bude s členskými státy na základě přezkumu provádění environmentální politiky pracovat na lepším uplatňování předpisů a politiky v oblasti životního prostředí.

Přezkum je součástí iniciativy Komise zaměřené na zlepšování právní úpravy, k němuž patří i lepší provádění stávající legislativy a politik.

Další informace

Sdělení a příloha: Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků

Informativní přehledy: 28 zpráv o jednotlivých zemích

Webové stránky věnované přezkumu provádění environmentální politiky

IP/17/197