Proč čmeláci milují kočky a další krásné vztahy

O zázracích a výhodách přirozených vztahů a o tom, co se stane, když člověk zasáhne do křehké rovnováhy mezi druhy. Ukázka z knihy Stefana Mancusa The Nation of Plants.

Jsem si jistý, že mnozí erudovaní čtenáři této malé knihy znají knihu O původu druhů od Charlese Darwina skrz naskrz. Pokud se najde někdo, kdo má ve svém vzdělání ještě tuto mezeru, vyzýváme vás, abyste ji neprodleně zaplnili. Darwinova kniha je zásadní pro pochopení fungování života. A je překvapivé, jak tato kniha, která doslova změnila dějiny světa, je vlastně jen souhrnem nesčetných pozorování, která Darwin po desetiletí shromažďoval napříč vědními obory a po celém světě na podporu své teorie o vývoji živých druhů. Jeho plánem totiž bylo napsat kolosální a do nejmenších detailů propracované dílo, které mělo podat zprávu o všech plodech jeho desítky let trvajícího výzkumu. Mělo to být dílo nezranitelné vůči jakékoli kritice.

Jak známo, věci se tak nevyvíjely. Oznámení Alfreda Russela Wallace, že dospěl ke stejným Darwinovým závěrům ohledně evoluce, přimělo Darwina změnit své plány a shrnout v Původu své nejbrilantnější a důkazně nejpodloženější dedukce a zbytek materiálu ponechat k pozdějšímu rozpracování. Nicméně obrovský korpus, na kterém pracoval, nepřišel nazmar. Naopak, z prvních dvou kapitol jeho opus magnum, které se mělo jmenovat jednoduše Přírodní výběr, se staly dva svazky knihy Variace živočichů a rostlin v podmínkách domestikace a velká část ostatního materiálu byla převzata při zpracování jeho pozdějších prací. V každém případě, ve třetí kapitole knihy O původu druhů, věnované slavnému „boji o existenci“, který je dominantním motivem celé knihy, Darwin vypráví podivuhodný příběh vztahů. Tento příběh je zásadní pro pochopení jak vazeb mezi živými bytostmi, tak toho, jak obtížné je představit si důsledky zásahů do těchto vztahů.

Darwin píše: jaká zvířata byste si dokázali představit, že jsou si vzdálenější než kočka a čmelák? A přesto jsou vazby, které tyto dva živočichy pojí, ačkoli na první pohled neexistují, naopak tak přísné, že kdyby se změnily, následky by byly tak četné a hluboké, že by byly nepředstavitelné. Myši, tvrdí Darwin, patří mezi hlavní nepřátele čmeláků. Požírají jejich larvy a ničí jejich hnízda. Na druhou stranu, jak každý ví, jsou myši oblíbenou kořistí koček. Jedním z důsledků toho je, že v blízkosti vesnic, kde žije nejvíce koček, najdeme méně myší a více čmeláků. Zatím je to jasné? Dobře, pojďme dál.

Čmeláci jsou hlavními opylovači mnoha druhů zeleniny a je všeobecně známo, že čím větší množství a kvalita opylení, tím větší množství semen rostliny vyprodukují. Množství a kvalita semen určuje větší či menší výskyt hmyzu, který je, jak známo, hlavní potravou četných ptačích populací. Takto bychom mohli pokračovat a přidávat jednu skupinu živých druhů k druhé celé hodiny: bakterie, houby, obilniny, plazy, orchideje by se střídaly bez přestávky, jeden za druhým, dokud by nám nedošel dech, jako v těch dětských říkankách, které bez přerušení spojují jednu událost za druhou. Ekologické vztahy, na které nás Darwin upozorňuje, vypovídají o světě vazeb mnohem složitějších a neuchopitelnějších, než se dosud předpokládalo. Vztahy tak složité, že spojují vše se vším v jediné síti živého.

Existuje slavný příběh v tomto duchu, který poprvé vyprávěli němečtí biologové Ernst Haeckel a Carl Vogt. Podle tohoto příběhu se zdá, že štěstí Anglie závisí na kočkách. Tím, že se kočky živí myšmi, zvyšují šance na přežití čmeláků, kteří zase opylují jetel, jež pak živí krávy, jež poskytují
hovězí maso pro výživu britských námořníků, a umožňují tak britskému námořnictvu – které, jak všichni víme, je oporou impéria – rozvinout veškerou jeho sílu. T. H. Huxley, který tento vtip rozvinul, dodal, že skutečnou silou impéria nejsou kočky, ale vytrvalá láska anglických paniček ke kočkám, která udržuje kočičí populaci na tak vysoké úrovni. V každém případě je v pozadí vtipu prostá pravda, že všechny živé druhy jsou spolu tak či onak spojeny viditelnými či skrytými vztahy a že působení přímo na jeden druh nebo pouhá změna jeho prostředí může mít zcela nečekané důsledky.

Darwin nám říká, že snaha představit si konečné důsledky jakékoli změny těchto vztahů by byla stejně „beznadějná“, jako kdybychom za větrného dne hodili do vzduchu hrst pilin a snažili se předpovědět, kam která částečka dopadne [9]. Historie je plná takových pokusů o změnu přítomnosti nebo činnosti jednotlivých druhů, které se téměř vždy zvrtly.

Vezměme si jako příklad aféru červené barvy. Když Cortés a jeho conquistadoři poprvé vstoupili do hlavního města Aztéků Tenochtitlánu (dnešní Mexico City), našli velmi bohaté a velmi lidnaté město (v tehdejší Evropě měly větší počet obyvatel pouze Neapol, Paříž a Konstantinopol). Na obrovském tržišti čekalo na vývoz na evropské trhy množství dosud nevídaného zboží, z něhož mnohé mělo velkou hodnotu. Byly mezi nimi balíky jemně tkané bavlny a jemné příze úžasné karmínově červené barvy. Barvivo, které Aztékové používali k výrobě tohoto neuvěřitelného odstínu červené, se získávalo z drobného hmyzu, košenily, která žije na kaktusech (různé druhy patřící do rodu Opuntia, opuncie). Tato barva byla tak krásná a vzácná, že státy pod nadvládou Aztéků musely každoročně dodávat císaři určitý počet pytlů plných košenil jako daň. Ze sušených těl tohoto hmyzu se získávalo a stále získává jemné zářivé karmínové barvivo.

Výroba tohoto barviva zůstala téměř dvě a půl století monopolem Španělska, které toto tajemství žárlivě střežilo a učinilo z něj v Evropě rozšířený a velmi výnosný obchod. Španělé prodávali své barvivo každému, kdo si ho mohl dovolit, ale především Angličanům, kteří se brzy stali jeho nejnadšenějšími a nejvášnivějšími odběrateli. Angličané, zamilovaní do španělského karmínu, který používali k barvení svých vojenských uniforem (proslulých červených kabátců), našli způsob, jak jej za vysokou cenu nakupovat i během svých častých válek proti Španělsku, v nichž se používaly právě tyto uniformy. Jak říkají Italové, srdce se neovládne. Ten zvláštní odstín karmínu, který poskytovala španělská barviva, byl pro britskou armádu nezbytný. Jakákoli jiná červená barva by jejich kabáty učinila méně červenými a ponížila by slavnou vznešenost uniformy. Ostatně, jaký obraz by v bitvě vytvářeli s vybledlými uniformami? Jejich nepřátelé by zemřeli smíchy, a to není způsob, jak vyhrát válku.

Angličané, zamilovaní do španělského karmínu, který používali k barvení svých vojenských uniforem (slavných červených kabátců), našli způsob, jak jej draze nakupovat i během svých častých válek proti Španělsku, v nichž se používaly právě tyto uniformy.

Po dalších 250 let zůstávalo tajemství tohoto zázračného barviva, přes veškerou snahu Angličanů vymanit se z tohoto obchodního jha, neznámé všem kromě několika šťastlivců z řad španělských výrobců. Žádné výrobní tajemství však nemůže zůstat navždy, a tak se v posledních letech 18. století podařilo britským špionům vylákat přísně střežený recept: k získání vytouženého karmínu bylo zapotřebí košenily, a k získání košenil bylo třeba mít opuncie. Se správnými informacemi v ruce zbývalo jen najít správné místo pro zahájení výroby. O kandidáty nebyla nouze, říše byla obrovská a rozkládala se na všech kontinentech. Volba padla na šťastnou Austrálii. Tam se opuncie nikdy nepěstovaly, ale zdejší podnebí bylo pro jejich rychlý růst ideální, a tak byly dovezeny jak opuncie, tak košenila.

Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Košenila uhynula ihned po příjezdu do Austrálie, zatímco opuncie, v té době již nepoužitelné, byly ponechány svému australskému osudu. Osudu dobyvatelů. Na rozdíl od košenil shledaly opuncie australské prostředí jako ideální pro své šíření. Bez přirozených nepřátel a překážek a s množstvím ptáků, kteří roznášeli jejich semena, se rostlina během několika let rozšířila na rozsáhlém území. Po příchodu z Brazílie do Austrálie v roce 1788 se opuncie rozšířila na ploše odhadované na sedmdesát tři milionů akrů a její expanze se nezastavila. Pokračovala v dobývání nových území ohromující rychlostí 1,2 milionu akrů ročně. Opuncie tak obsadila velké množství obdělávané půdy, farem, pastvin a zemědělských oblastí v Queenslandu a Novém Jižním Walesu, vyhnala zemědělce a znemožnila jakoukoli výrobní činnost. Problém se brzy stal velmi vážným a donutil úřady, aby od druhé poloviny devatenáctého století hledaly možná řešení.

V roce 1901 nabídla vláda Nového Jižního Walesu 5 000 liber každému, kdo přijde s nápadem, jak invazi zabránit. V roce 1907, i když byla odměna zdvojnásobena, se zdálo, že nikdo není schopen předložit adekvátní řešení. O za vlasy přitažené návrhy samozřejmě nebyla nouze. Mnoho lidí přišlo s úskoky, které byly řekněme radikální. Patřilo mezi ně: zvýšit počet králíků jako predátorů opuncií, což je další zajímavý příběh nepovedené introdukce druhu. Nebo další perla: evakuovat obrovskou plochu půdy a pomocí letadel rozprašovat yperit (plyn hojně používaný v první světové válce), aby se vyhubila populace zvířat, která byla zodpovědná za šíření semen opuncie. Naštěstí ani jeden z těchto návrhů nebyl vzat v úvahu a po celá desetiletí bylo jedinou zbraní proti ničivému postupu druhu kácení a pálení rostlin.

Pak se v roce 1926 konečně našlo řešení: argentinský lepidopteran (můra) známý jako Cactoblastis cactorum, parazit různých druhů opuncií. Tím, že se larvy můry živily na kladodách (jak se nazývají modifikované listy opuncií), se jim podařilo v mnoha částech Austrálie oslabit nebezpečí opuncií. Tato lest se těšila mimořádnému a nečekanému úspěchu. V krátké době se podařilo hrozbu opuncií zlikvidovat, s výjimkou chladnějších částí Austrálie, kde se můra šířila méně účinně.

Takže to všechno vyšlo? Částečně. Ačkoli je introdukce kaktusoblastů v Austrálii často uváděna jako úspěšná operace, a to do té míry, že obec Boonarga, ležící východně od města Chincilla v Queenslandu, dokonce věnovala můře svou pamětní síň kaktusoblastů. Příroda chce mít vždy poslední slovo. Postupem času se v Austrálii vyvinuly populace opuncií odolné vůči tomuto parazitovi, což je první, i když ne fatální komplikace, která si však v budoucnu vyžádá pečlivější kontrolu populace kaktusů. Druhá a důležitější potíž však spočívá v tom, že australský úspěch v používání lepidopter podnítil mnoho dalších národů s analogickými problémy s opunciemi, aby se vydaly stejnou cestou, a to se zcela nečekanými výsledky. Jak nám poradil Darwin, snažit se předvídat, co se v takové situaci stane, je jako snažit se předvídat, kam dopadne kus pilin za větrného dne.

V 60. letech 20. století byl kaktusovník zavlečen na karibské ostrovy Montserrat a Antigua jako prostředek k regulaci místních populací kaktusů. V Austrálii dopadly piliny na správné místo, ale ve Střední Americe ne. Můra se totiž pomocí nejrůznějších přenašečů rychle rozšířila do Portorika, na Barbados, Kajmanské ostrovy, Kubu, Haiti a Dominikánskou republiku. Díky dovozu opuncií z Dominikánské republiky se v roce 1989 poprvé dostal na Floridu a odtud se začal šířit rychlostí více než sto kilometrů za rok podél pobřeží Mexického zálivu. Během své expanze, která se již zcela vymkla kontrole, tento parazit ohrozil mnoho populací kaktusů ve Spojených státech a v Karibiku a ohrozil celé ekosystémy, z nichž některé jsou jedinečné. Klasickým příkladem je napadení opuncie na bahamském ostrově San Salvador, která je jedním z hlavních zdrojů potravy pro jediné přežívající populace leguánů rodu Cyclura.

A jako by to všechno nestačilo, hurikány, nedobrovolný transport a obchod nedávno přenesly kaktusoblasty do Mexika, kde byli poprvé spatřeni na ostrově Mujeres nedaleko poloostrova Yucatán. V Mexiku je opuncie na rozdíl od Austrálie životně důležitou rostlinou. Objevuje se dokonce ve státním znaku a na vlajce. Její plody a listeny jsou základní potravinou obyvatelstva. Opuncie se používají jako krmivo pro dobytek v období sucha a některé druhy opuncií se dodnes používají v košenilovém barvířském průmyslu. Pokud by se kaktusovník rozšířil na mexickou pevninu, škody by byly obrovské.

Žádná jiná přírodní katastrofa vyvolaná lidmi po neuvážených rozhodnutích založených na nedostatečných znalostech přírodních vztahů se však nikdy nevyrovná tomu, co dokázal Mao Ce-tung na konci 50. let 20. století. V letech 1958-1962 vedla Komunistická strana Číny v celé zemi hospodářský a sociální pohyb, který vešel ve známost jako Velký skok vpřed. Jednalo se o obrovské kolektivní úsilí, jehož cílem bylo během několika let přeměnit Čínu ze zemědělské země ve velkou průmyslovou velmoc. Výsledky hnutí bohužel dramaticky zaostaly za očekáváním. Reformy, jimiž chtěla strana tuto radikální národní změnu uskutečnit, se týkaly všech oblastí čínského života a některé z nich měly pro zemi zničující dopady.

V roce 1958 byl Mao správně přesvědčen, že je třeba okamžitě a radikálně odstranit některé z nešvarů, které Číňany sužovaly po staletí. Mějte na paměti, že když se komunisté na podzim roku 1949 ujali moci, zjistili, že vládnou národu, který vážně trápí prudce rostoucí výskyt infekčních nemocí: mor, cholera, spalničky, tuberkulóza, dětská obrna a malárie byly endemické na většině území země. Epidemie cholery byly velmi časté a kojenecká úmrtnost dosahovala až 30 % [10].

Vytvoření státní zdravotní služby a masivní očkovací kampaň proti moru a spalničkám byly prvními záslužnými kroky, které byly podniknuty ke zlepšení situace. Po celé zemi byla vybudována infrastruktura pro čištění vody a kanalizaci a po vzoru toho, co se dříve provádělo v Sovětském svazu, byl vyškolen zdravotnický personál, který byl vyslán do venkovských oblastí, aby sloužil jako řádný správce zdravotnictví, vzdělával obyvatelstvo v základních zdravotních a hygienických postupech a léčil nemoci s využitím všech dostupných prostředků. To však samozřejmě nestačilo, bylo třeba omezit šíření přenašečů, kteří šířili nemoci: komárů, kteří jsou zodpovědní za malárii, krys, šiřitelů moru, a konečně bylo třeba vyhubit mouchy. K těmto třem pohromám, od nichž bylo třeba Čínu osvobodit, se brzy přidala čtvrtá: vrabci, kteří pojídáním ovoce a rýže pracně vypěstované na polích patřili k nejhorším nepřátelům lidu. Čínští vědci spočítali, že každý vrabec sežere ročně deset liber obilí. Takže za každý milion zabitých vrabců by se ušetřilo jídlo pro 60 000 lidí.

Tato informace byla základem pro „kampaň čtyř škůdců“ a vrabci byli veřejným nepřítelem číslo jedna. Dnes by byl každý návrh na úpravu ekosystému tak radikální, jako je tato výzva k odstranění čtyř druhů z tak rozsáhlého území, jako je Čína, zřejmě považován za neuvážený. Ale v roce 1958 to spoustě lidí připadalo jako dobrý nápad. A tak byla zahájena stranická kampaň, jejímž cílem bylo získat občany pro boj s těmito čtyřmi škůdci. Byly vytištěny miliony plakátů, které znázorňovaly nutnou eradikaci a prostředky k jejímu provedení.

Čínští vědci spočítali, že každý vrabec sežere ročně deset kilogramů obilí. Každý milion zabitých vrabců by tedy zachránil potraviny pro 60 000 lidí. Pro boj proti vrabcům bylo lidem řečeno, že nemají používat žádné zbraně a mají použít všechny dostupné prostředky. Jedním z pokynů bylo plašit vrabce hlukem, vyvolávaným jakýmkoli možným způsobem, aby byli nuceni neustále létat a nikdy si neodpočinout, dokud vyčerpáním nepadnou k zemi. Používaly se pánve, kastroly, gongy, pušky, trubky, rohy, talíře, tamburíny – jakýkoli zdroj hluku. Zde je popis toho, co se dělo, od ruského pozorovatele Michaila A. Kločka [11], který v době zahájení kampaně čtyř škůdců pracoval jako konzultant v Pekingu:

Brzy ráno mě probudil zvuk ženského křiku. Přispěchal jsem k oknu a uviděl jsem mladou ženu, která pobíhala sem a tam po střeše nedaleké budovy a freneticky třásla bambusovou tyčí s přivázaným velkým prostěradlem. Najednou žena přestala křičet, zřejmě aby popadla dech, ale o okamžik později dole na konci ulice začal tlouct buben a žena se vrátila ke svému krvelačnému křiku a zběsilému třepání zvláštním praporkem. To trvalo několik minut. Pak bubny přestaly tlouct a žena zmlkla. Pak jsem si uvědomil, že ve všech horních patrech mého hotelu ženy v bílém mávají prostěradly a ručníky, které měly zabránit vrabcům, aby přistáli na budově. To bylo zahájení Velké vrabčí kampaně. Celý den jsem slyšel bubny, výstřely a výkřiky a viděl třepetající se prostěradla, ale nikdy jsem neviděl jediného vrabce. Nedokážu říct, zda ubozí ptáci vycítili smrtelné nebezpečí a odletěli s předstihem do bezpečnějšího terénu, nebo zda na tom místě nikdy žádní vrabci nebyli. Bitva však pokračovala bez přestávky až do poledne, přičemž byl zmobilizován a zúčastnil se jí celý personál hotelu: nosiči, vedoucí recepce, tlumočníci, pokojské a všichni ostatní.

Ačkoli se z Kločkova vyprávění zdá, že celá tato aktivita nebyla příliš účinná, skutečné výsledky byly bohužel zničující. Vláda ocenila školy, pracovní skupiny a vládní agentury, které dosáhly nejlepších výsledků, pokud jde o počet usmrcených škůdců. Odhady poskytnuté čínskou vládou, naprosto nespolehlivé pro svou enormnost, uváděly miliardu a půl potkanů a miliardu zabitých vrabců. I když jsou tato čísla nesmírně přehnaná, přesto vypovídají o masakru, jehož dramatické důsledky se brzy projeví. Vrabci se totiž neživí výhradně loupaným obilím. Naopak, jejich hlavní potravou je hmyz.

V roce 1959 si Mao uvědomil svou chybu a nahradil vrabce jako cílového škůdce brouky, ale škody už byly napáchány. Téměř úplný nedostatek nejen vrabců (kteří museli být znovu dovezeni ze SSSR), ale prakticky všech ostatních ptáků vedl v Číně k nezměrnému nárůstu populace hmyzu. Počet sarančat se začal exponenciálně zvyšovat a obrovské roje hmyzu, které si razily cestu čínskými poli, zničily většinu úrody. V letech 1959-1961 vedla série neblahých událostí, částečně souvisejících s přírodními katastrofami a částečně způsobených chybnými reformami Velkého skoku vpřed (myšlenka vyhubit vrabce byla jednou z nejhorších), ke třem letům hladomoru tak krutého, že způsobil smrt odhadem 20 až 40 milionů lidí.

Hrát si s něčím, o jehož mechanismu fungování není nic známo, je zjevně nebezpečné. Následky mohou být zcela nepředvídatelné. Síla ekologických společenství je jedním z motorů života na Zemi. Na všech úrovních, od mikroskopické až po makroskopickou, jsou to právě tato společenstva, respektive vztahy mezi živočichy, tím, co umožňuje životu přetrvat.

[9] R. C. Stauffer, ed., Charles Darwin’s Natural Selection; being the second part of his big species book written from 1856 to 1858 (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).

[10] David M. Lampton, „Public Health and Politics in China’s Past Two Decades,“ Health Services Reports 87, č. 10 (prosinec 1972): 895-904.

[11] Mikhail A. Klochko, Soviet Scientist in Red China (Londýn: Hollis & Carter, 1964).


Stefano Mancuso je italský botanik, profesor oddělení zemědělství, výživy, životního prostředí a lesnictví na své alma mater na univerzitě ve Florencii. Česky vyšly jeho knihy Vnímavá zeleň a Revoluce rostlin (Rostliny jako inspirace pro budoucnost lidstva)