Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

Evropská komise připravuje návrh revize směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Aktuálně byla vydána zpravodajská zpráva s mnoha pozměňovacími návrhy, o kterých bude hlasovat Evropský parlament. Očekává se, že směrnice bude schválena do konce letošního roku. Přinášíme přehled některých klíčových článků.

  • Společný procentuální cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů je na úrovni Unie zvýšen z původních 27% na 35%

  • Společný energetický cíl Unie musí být dosažen kolektivně členskými státy prostřednictvím závazných vnitrostátních cílů

  • Každý členský stát zajistí, aby podíl energie z OZE na spotřebě energie v dopravě činil v roce 2030 nejméně 12 %

  • Podpora elektřiny z OZE má být poskytována na základě konkurenčního nabídkového řízení (aukce) s výjimkou malých instalací a demonstračních projektů
  • Členské státy musí posuzovat stávající překážky potencionálního rozvoje self-consumption

Národní parlamenty členských států mohou přijímat příspěvky na vědomí Evropskému parlamentu, Komisi a Radě, považují-li to za vhodné. Nejsou to konkrétní návrhy změn ustanovení návrhů Komise, ale dokumenty, které mají spíše informační povahu. Příspěvky dále nijak vnitrostátní parlamenty nezavazují a rovněž nepředjímají jejich postoje. ČR například prosazuje nezávazné národní cíle pro oblast OZE nebo vlastní limit každého státu pro maximální množství energie dodané do elektrizační soustavy pro tzv. self-consumers.

http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/10053-smernice-o-podpore-vyuzivani-energie-z-obnovitelnych-zdroju