Zdanění hnědého uhlí pro domácnosti od roku 2018?

Článek popisuje úlohu uhlí v segmentu malých zdrojů tepla pro domácnosti. Podpora kotlů spalujících hnědé uhlí v rámci evropských dotací je v plném proudu, ale mnoho z těchto kotlů nevyhovělo požadavkům Evropské komise. Na druhou stranu chce Česká republika v dohledné budoucnosti významně chce snížit spalování hnědého uhlí v malých kotlích. Objevují se více či méně podložené spekulace o tom, že zatím, co je podpora kotlů na hnědé uhlí v rámci kotlíkové dotace z evropských fondů v plném proudu, vláda má již nachystány mechanismy, kterými chce v dohledné budoucnosti podstatně omezit spalování hnědého uhlí v malých spalovacích zdrojích. Nejčastěji je citován tzv. „antifosilní zákon“, o kterém se již dlouho hovoří, ale doposud jeho návrh ani neprojednala vláda ČR. Existují tedy jiné dokumenty, které by o omezení spalování hnědého uhlí v malých spalovacích zdrojích hovořily?

 

O tom, v jaké podobě se budou navrhovaná opatření implementovat, teprve rozhodnou patřičné legislativní a právní analýzy. Je však jisté, že odstartují značné změny ve stávající struktuře vytápění domácností.

 

Komentář recenzenta
Ing. Petr Hutla, CSc.
Článek shrnuje současnou situaci a výhled ve vytápění tuhými palivy z hlediska emisí a související legislativy. Jedná se o malá spalovací zařízení, tedy o typické situace vytápění rodinných domů. Nejistota panuje především u těch uživatelů, kteří uvažují o vytápění hnědým uhlím.

English Synopsis
Restrictions on burning brown coal in small heat sources in the Czech government documents
The article describes the role of coal in the segment of small household heating heat source. Support of brown coal boilers in the framework of subsidies from European funds is in full swing, but many of these boilers failed to comply with the European Commission.
On the other hand, there are mechanisms by which the Czech Republic wants significantly reduce the burning of brown coal in small combustion sources in the foreseeable future. It is most often quoted Czech against-fossil law, but it is not alone one.

Datum: 28.11.2016
Autor: Ing. Zdeněk Lyčka
Recenzent: Ing. Petr Hutla, CSc.

Celý článek: Omezení spalování hnědého uhlí v malých zdrojích tepla ve vládních dokumentech http://energetika.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-energetika/15015-omezeni-spalovani-hnedeho-uhli-v-malych-zdrojich-tepla-ve-vladnich-dokumentech