Čistá energie pro všechny Evropany – rozvinutí růstového potenciálu Evropy

Brusel 30. listopadu 2016 Evropská komise dnes představila balíček opatření, jejichž cílem je udržet konkurenceschopnost Evropské unie v době, kdy přechod na čistou energii mění globální trhy s energií. Komise chce, aby EU hrála v přechodu na čistou energii vůdčí úlohu, ne jen aby se mu přizpůsobila. Proto se EU zavázala snížit emise CO2do roku 2030 nejméně o 40 %, přičemž chce zároveň modernizovat ekonomiku EU a vytvářet pracovní místa a růst pro všechny evropské občany. Dnešní návrhy mají tři hlavní cíle: upřednostňovat energetickou účinnost, dosáhnout vedoucího postavení v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a zajistit spravedlivé podmínky pro spotřebitele. 

Spotřebitelé budou mít na trzích s energií v budoucnu aktivní a ústřední roli. V budoucnosti budou mít spotřebitelé v celé EU lepší možnosti výběru dodávek, přístup k nástrojům pro srovnání cen energií a možnost vyrábět a prodávat vlastní elektřinu. Větší transparentnost a lepší právní předpisy přinášejí občanské společnosti více příležitostí, jak se zapojit do energetického systému a reagovat na cenové signály. Balíček také obsahuje řadu opatření, která mají chránit nejzranitelnější spotřebitele.

Maroš Šefčovič, místopředseda Komise odpovědný za energetickou unii, uvedl: „Dnešní balíček podpoří přechod na čistou energii prostřednictvím modernizace našeho hospodářství. Evropa v posledních letech stojí v čele celosvětového boje proti změně klimatu a nyní jde příkladem tím, že vytváří podmínky pro udržitelná pracovní místa, růst a investice. Dnešní návrhy se dotýkají všech odvětví souvisejících s čistou energií: výzkumu a inovací, dovedností, budov, průmyslu, dopravy, digitálního sektoru, financí a řady dalších. Tato opatření dají všem evropským občanům a podnikům prostředky k tomu, aby mohli z přechodu na čistou energii vytěžit co nejvíce.“

Miguel Arias Cañete, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku, prohlásil:„Naše návrhy přinesou silnou tržní poptávku po nových technologiích, vytvoří vhodné podmínky pro investory, dají větší možnosti spotřebitelům, zlepší fungování trhů s energiemi a pomohou nám splnit cíle v oblasti klimatu. Obzvláště hrdý jsem na závazný cíl 30% zvýšení energetické účinnosti, neboť omezí naši závislost na dovozu energie, vytvoří více pracovních míst a povedou k dalšímu snížení emisí. Evropa je na pokraji revoluce v oblasti čisté energie. Stejně jako v případě Pařížské dohody i zde uspějeme pouze tehdy, budeme-li spolupracovat. Komise těmito návrhy ukázala cestu ke konkurenceschopnějšímu, modernějšímu a ekologičtějšímu energetickému systému. Nyní spoléháme na to, že Evropský parlament a členské státy jej pomohou uskutečnit.“

Balíček Komise „Čistá energie pro všechny Evropany“ byl navržen tak, aby bylo patrné, že přechod na čistou energii je růstovým odvětvím budoucnosti – vyplatí se do něj investovat. V roce 2015 přilákala čistá energie v celosvětovém měřítku investice ve výši přes 300 miliard eur. EU má nyní možnost využít své politiky pro výzkum, vývoj a inovace, a vytvořit tak z této transformace konkrétní průmyslovou příležitost. Balíček od roku 2021 mobilizuje veřejné a soukromé investice ve výši až 177 miliard eur ročně, a může tak v následujícím desetiletí vyvolat až 1% růst HDP a vytvořit 900 000 nových pracovních míst.

Legislativní návrhy v rámci balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ se týkají energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů, koncepce trhu s elektřinou, zabezpečení dodávek elektřiny a pravidel správy pro energetickou unii. Kromě toho se navrhuje další směřování v oblasti ekodesignu a strategie pro propojenou a automatizovanou mobilitu.

Balíček také obsahuje opatření s cílem urychlit inovace v oblasti čisté energie a renovovat budovy v Evropě. Přináší opatření, která mají podpořit veřejné a soukromé investice, napomoci konkurenceschopnosti průmyslu EU a zmírnit společenský dopad přechodu na čistou energii. Zkoumáme rovněž způsoby, jak by EU mohla dále zastávat vedoucí postavení v technologiích a službách v oblasti čisté energie a pomáhat tím třetím zemím při dosahování jejich politických cílů.

 

Souvislosti

V říjnu 2014 schválila Evropská rada rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, v němž si EU stanovila ambiciózní cíl snížit domácí emise skleníkových plynů do roku 2030 v celé své ekonomice alespoň o 40 %. Správnost přístupu EU potvrzuje Pařížská dohoda. Provádění rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 dohodnutého na zasedání Evropské rady patří mezi priority v rámci činností navazujících na Pařížskou dohodu.

EU posiluje prostředí příznivé pro přechod k nízkouhlíkovému hospodářství prostřednictvím celé řady provázaných politik a nástrojů, které odráží strategii pro energetickou unii, jednu z deseti priorit Junckerovy Komise.

Komise již předložila hlavní návrhy, jejichž účelem je uskutečnit cíl EU v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. V roce 2015 představila návrh reformy systému obchodování s emisemi, který má zajistit potřebné snížení emisí v energetice a energeticky náročných odvětvích. V létě 2016 Komise předložila návrhy na urychlení přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství v ostatních významných odvětvích evropské ekonomiky. Dnešní návrhy představují klíčové chybějící prvky, díky nimž bude plně realizován rámec politiky EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.

K veškerým legislativním návrhům souvisejícím s energetickou unií, jež Komise předložila v letech 2015 a 2016, musí Evropský parlament i Rada přistupovat jako k prioritě.

 

Další informace

Veškeré dokumenty z balíčku pro čistou energii

Informační přehled: Energetická účinnost na prvním místě: lepší spotřeba, čistší svět

Informační přehled: Dosažení vedoucího postavení v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

Informační přehled: Zajištění spravedlivých podmínek pro spotřebitele

Tisková zpráva: Státní podpora: závěrečná zpráva o odvětvovém šetření kapacitních mechanismů

Informační přehled: Státní podpora: závěrečná zpráva o odvětvovém šetření kapacitních mechanismů

Strategie pro energetickou unii

Evropský fond pro strategické investice (EFSI)

IP/16/4009

Zdroj: Tisková zpráva Evropské komise http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_cs.htm