Evropská komise zaregistruje iniciativu na záchranu včel

Brusel 15. května 2019 Evropská komise dnes rozhodla, že zaregistruje evropskou občanskou iniciativu s názvem „Save the bees! Protection of biodiversity and improvement of habitats for insects in Europe“ (Zachraňte včely! Ochrana biologické rozmanitosti a zlepšení stanovišť pro hmyz v Evropě).Organizátoři vyzývají Komisi, aby přijala právní předpisy s cílem zachovat a zlepšit přírodní stanoviště pro hmyz jakožto ukazatel nepoškozeného životního prostředí.

Občanská iniciativa se zaměřuje na vytvoření povinných cílů, jež mají „zařadit podporu biologické rozmanitosti mezi obecné cíle společné zemědělské politiky, výrazně snížit používání pesticidů, bez výjimky zakázat škodlivé pesticidy a reformovat kritéria způsobilosti, podporovat strukturální rozmanitost zemědělské krajiny, účinně omezovat množství živin (např. Natura 2000), účinně zřizovat chráněné oblasti, zintenzivnit výzkum a monitorování a zlepšit vzdělávání.“

Podle Smluv může EU přijímat právní opatření v oblastech, jako je vnitřní trh, zemědělská politika nebo ochrana veřejného zdraví a kvalita životního prostředí. Komise proto tuto iniciativu považuje za právně přípustnou a rozhodla se ji zaregistrovat. V této fázi se Komise nezabývala obsahem iniciativy.

K registraci iniciativy dojde 27. května 2019, kdy začne běžet dvanáctiměsíční lhůta, během níž budou organizátoři sbírat podpisy na její podporu. Pokud tato iniciativa během jednoho roku získá jeden milion prohlášení o podpoře z alespoň sedmi členských států, bude na ni muset Komise během tří měsíců reagovat. Může rozhodnout, zda žádosti vyhoví, či nikoli. V obou případech však musí své rozhodnutí odůvodnit.

Souvislosti

Koncept evropské občanské iniciativy zavedla Lisabonská smlouva. Občané ji mohou využívat od dubna 2012, kdy vstoupilo v platnost nařízení o evropské občanské iniciativě, jímž se provádějí příslušná ustanovení Smlouvy. Díky tomuto nástroji tak mohou ovlivňovat agendu EU. V roce 2017 předložila Evropská komise v návaznosti na projev předsedy Junckera o stavu Unie návrhy na reformu evropské občanské iniciativy, aby bylo ještě snazší ji využívat.

Evropský parlament a Rada reformu v prosinci 2018 schválily. Revidovaná pravidla začnou platit od 1. ledna 2020. Mezitím byl celý proces zjednodušen a organizátorům nabízí podporu platforma pro spolupráci. To vše přispělo ke zvýšení počtu zaregistrovaných občanských iniciativ o 14 % (34 registrací během mandátu této Komise ve srovnání s 29 registracemi za Komise předchozí) a ke snížení počtu zamítnutí o 80 % (během mandátu této Komise nebyly zaregistrovány pouze čtyři iniciativy, zatímco předchozí Komise jich odmítla dvacet).

Jakmile je iniciativa formálně zaregistrována, může skupina signatářů z alespoň jedné čtvrtiny členských zemí EU čítající minimálně jeden milion osob vyzvat Evropskou komisi, aby v určité oblasti spadající do její kompetence navrhla právní předpisy.

Podle podmínek právní přípustnosti nesmí navrhovaná iniciativa zjevně spadat mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu, nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

Další informace

Úplné znění navrhované evropské občanské iniciativy (k dispozici od 27. května)

Evropské občanské iniciativy, jejichž organizátoři v současné době shromažďují podpisy

Stránky evropské občanské iniciativy

Nařízení o evropské občanské iniciativě