Celoevropská petice proti vlkům „Bruselská deklarace 2022“

Text petice:

Dámy a pánové

My, níže podepsaní, tímto prohlašujeme, že evropský management vlků selhal! V posledních 30 letech po přesídlení vlků v Evropě nebylo možné vypracovat jednotný a vědecky podložený vlčí management, který by našel způsob zacházení s vlky, který by byl kompatibilní se zemědělstvím a některými ochránci přírody. Akceptace vlků ve společnosti neustále klesá kvůli nedostatku účinných opatření na pasivní ochranu hospodářských zvířat a nedodržení slibů odstranit vlky, kteří se opakovaně přibližují k pasoucím se zvířatům.

Všechna varování mezinárodně uznávaných nezávislých vědců, kteří se zabývají výzkumem vlků, jsou ignorována, například: Prof. Dr. Pfannenstiel, Prof. Dr. M Stubbe, Dr. N. Stier, Prof. Valerius Geist, Prof. Bibikow, Prof. Granquist, Dr. Kaj Granlund. Naopak nerušené šíření vlčích smeček v hustě osídlené kulturní krajině se stále podporuje. V některých regionech Německa máme nejvyšší hustotu populace vlků NA SVĚTĚ! Takový systémový problém přirozeně nelze zahladit banálním řešením. Nevystačíme si proto s hesly „pastevecký pes na ochranu hospodářských zvířat“ a „elektrické ohradníky odpuzující vlky“! Tyto termíny, které zní laikům tak všemocně, jsou zavádějící. Propagují klam, že hlídací pes automaticky znamená, že stádo je chráněno, nebo že skutečně existuje něco jako elektrický ohradník, který spolehlivě vlky odradí od útoku.

Tato opatření mají spíše významný negativní dopad na turistické stezky, síť migračních koridorů pro zvěř a prakticky na téměř všechny rekreační a sportovní aktivity v přírodě. Navíc pastviny vybavené „těžkotonážními“ ploty nebo monitorované pasteveckými psy představují pro naši původní divokou zvěř nepřekonatelné překážky a zásadní omezení pohybu zvěře ve volné krajině.

Po mnohaleté zkušenosti navrhujeme smysluplnější přístup k vlkům spojený s pěti základními požadavky. Je to předpoklad pro to, že budeme schopni nadále zachovávat harmonii mezi lidmi a přírodou a přeneseme naše tradiční pastevecké řemeslo do budoucnosti.

Signatáři proto vyzývají politiky, aby přijali tato opatření:

1. Dnešní management vlků musí být nahrazen skutečným managementem divoké zvěře!

2. Musí být stanoven únosný populační limit vlčí populace

• Vlci jsou divoká zvířata a patří mezi nejúspěšnější velké šelmy na zemi. Vlci nejsou ohroženi vyhynutím. (IUCN Status Least Concerned – málo dotčený). Kromě toho musí být stanoven únosný populační limit vlčí populace a přebyteční vlci musí být odstraněni!

3. Požadujeme vymezení ochranných pásem pasoucích se zvířat!

• Víme, že vlk je přísně chráněn, ale odmítáme plošnou reintrodukci vlků v Evropě. V kontextu současné přírody je považujeme za cizí, invazní druh. Vzhledem k dopadu na pastevectví a pasoucí se dobytek si klademe otázky o vlivu vlků na druhovou ochrana a v neposlední řadě také o dopadu rozšíření populace vlků v Evropě na sociální a sociálně-politickou situaci hlavně na venkově. Dokud nebude tato otázka vyjasněna, musí být chov pasoucího se dobytka v Evropě zachován. Zejména v ekologicky cenných oblastech s vysokou hustotou pasoucích se zvířat, kde preventivní opatření nejsou možná a rozumná, měla by být zřízena tzv. pásma ochrany pasoucích se zvířat. V těchto zónách musí mít ochrana a zachování pasoucích se zvířat přednost před ochranou vlků a musí být povoleno nebyrokratické odstraňování vlků.

4. Vyhlášení příznivého stavu ochrany pro celou Evropu!

• Vlci se šíří po celé Evropě. Ať už jde o metapopulaci, subpopulaci nebo populaci – to vše naznačuje rostoucí genetickou výměnu. Politici jsou vyzýváni, aby změnili status ochrany vlků v Evropě. Na pozadí pokračujícího šíření bylo dosaženo „příznivého stavu ochrany“ evropských populací vlka, který je nutný pro vypuštění ze stavu přísné ochrany (příloha IV.). Tím by se také otevřela možnost plánovaně zasahovat do vlčí populace.

Podle směrnice o stanovištích 92/43 čl. 1.i: Stav ochrany se považuje za příznivý, pokud lze na základě údajů o populační dynamice druhu předpokládat, že tento druh tvoří a nadále bude tvořit životaschopný prvek přirozené stanoviště, do kterého dlouhodobě patří, a přirozený areál rozšíření tohoto druhu se ani nesnižuje, ani se pravděpodobně v dohledné době nesníží a je dostatečně velký, existuje a pravděpodobně bude i nadále existovat, aby zajistil dlouhodobé přežití populace tohoto druhu.

5. V přírodě se vyskytují vlčí hybridi!

• V přírodě se vyskytují kříženci vlků, kteří nejvíce ohrožují vlky jako druh! Fotografických a filmových důkazů o vlčích křížencích je nyní mnoho. Také jsou k dispozici první genetické důkazy. Požadujeme proto prošetření všech vlčích smeček nezávislými a uznávanými zahraničními vědci s cílem určit, zda se skutečně jedná o čisté vlky prostřednictvím akreditovaných laboratoří DNA a kraniologickým (zkoumáním a popisem lebek) a morfologickým hodnocením.

Očekáváme, že všichni budou aktivně a energicky pracovat na úrovni EU, států a federálních vlád, aby zajistili, že nejen s vlky, ale i pasoucími se zvířaty a našim přírodním bohatstvím flóry a fauny bude zodpovědně zacházeno.

S přátelským pozdravem

Wendelin Schmücker

Předseda Svazu pro podporu německého chovu ovcí (FDS)

Petici můžete podepsat na odkazu:

https://www.weidetierhaltung-wolf.de/

Související odkazy:
https://vlktravunezere.cz/
Kauza vlk – ČESKÁ PETICE Za ochranu pastevectví, proti nekontrolovatelnému šíření vlčí populace
Celoevropský oheň proti vlkům dne 30.09.22
Asociace soukromého zemědělství – téma návrat vlků
https://www.vernerovice.cz/e_download.php?file=data/editor/377cs_1.pdf&original=KAUSA%20VLK%20Havrlant.pdf

Pozn rn: Pastevectví poskytuje jeden z nejšetrnějších a zároveň společensky nejpřínosnějších způsobu hospodaření v krajině. Udržuje krajinu kulturní, poskytuje potraviny a suroviny často v bio-kvalitě a to vše obvykle s téměř nulovým poškozením prostředí. Zavádění, reitrodukce vlků nepředstavuje oproti tomu žádný dokazatelný přínos, pouze škody.